วารสารวิชาการเทคโนโลยีพลังงานและสิ่งแวดล้อม จัดทำโดย บัณฑิตวิทยาลัย วิทยาลัยเทคโนโลยีสยาม เพื่อเป็นสื่อในการเผยแพร่ผลงานวิจัย ความรู้และวิทยาการ ทางด้าน วิศวกรรมศาสตร์ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีในด้านพลังงานและสิ่งแวดล้อม เป็นต้น วารสารเปิดรับบทความจาก ภายในและภายนอก รวมถึงต่างประเทศ แบบเต็มรูปแบบ (Full Paper) รวมถึงบทความวิชาการ (Review Articles) บทความที่เสนอมาอาจเขียนเป็นภาษาไทยหรือภาษาอังกฤษก็ได้ วารสารจัดพิมพ์ปีละ 2 ฉบับ ในเดือน มกราคม และ มิถุนายน สามารถส่งต้นฉบับได้โดยตรงที่บรรณาธิการวารสารวิชาการเทคโนโลยีพลังงานและสิ่งแวดล้อม ตามที่อยู่ด้านล่าง โดยบทความดังกล่าวจะต้องไม่เคยเผยแพร่ในวารสารอื่นมาก่อน และเป็นข้อคิดเห็นของผู้ส่งบทความเท่านั้น

Published: 01-07-2018

An Applied Local Binary Pattern by Hyperbolic Secant for Edge Detection of Images and applied to Images Retrieval

ทรงพล นคเรศเรืองศักดิ์, สุทธิลักษณ์ ชุนประวัติ

1-11

Robot Navigation for PR Robot

ณรงค์เดช กีรติพรานนท์, รุ่งเพชร สุวรรณ

12-20

Innovative Design Prototype Training Manikins of CPR Compression by Measuring Force Vector

กิตติยา นาคพันธ์, สายพิณ ไชยนันทน์, วิโรจน์ ขาวละออ, ฐกฤต ปานขลิบ

21-27

THE CONTROL SYSTEM OF ELECTRICITY SUPPLY FOR EV QUICK CHARGING IN HOUSEHOLD

ประพันธ์ พิกุลทอง, ดร.ณัฐวุฒิ อินทบุตร, ดร.ภูเทพ ดอนท้วม, ธเนศ วิลาสมงคลชัย, ผศ.ศิริชัย แดงเอม

43-51