วารสารวิชาการเทคโนโลยีพลังงานและสิ่งแวดล้อม จัดทำโดย บัณฑิตวิทยาลัย วิทยาลัยเทคโนโลยีสยาม เพื่อเป็นสื่อในการเผยแพร่ผลงานวิจัย ความรู้และวิทยาการทางด้าน วิศวกรรมศาสตร์ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีในด้านพลังงานและสิ่งแวดล้อม เป็นต้น วารสารเปิดรับบทความจาก ภายในและภายนอก รวมถึงต่างประเทศ แบบเต็มรูปแบบ รวมถึงบทความวิชาการ บทความที่เสนอมาอาจเขียนเป็นภาษาไทยหรือภาษาอังกฤษ วารสารจัดพิมพ์ปีละ 2 ฉบับ ในเดือนมกราคม – เดือนมิถุนายน และเดือนกรกฎาคม – เดือนธันวาคม โดยบทความดังกล่าวจะต้องไม่เคยเผยแพร่ในวารสารอื่นมาก่อน และเป็นข้อคิดเห็นของผู้ส่งบทความ นอกจากนี้อัตราการคัดลอกในระบบต้องไม่เกินกว่าร้อยละ 5 เท่านั้น

      ทั้งนี้กองบรรณาธิการ เตรียมต้นฉบับจัดส่งให้ผู้ทรงคุณวุฒิอ่านประเมินบทความ (peer review) ในสาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง และประเมินบทคัดย่อภาษาอังกฤษ อย่างน้อยจำนวน 3 ท่าน

รับพิจารณาบทความเผยแพร่วารสารวิชาการเทคโนโลยี พลังงาน และสิ่งแวดล้อม ฉบับที่ 1 และฉบับที่ 2 ทุกปี

2019-05-02

ประกาศข่าวประชาสัมพันธ์ !!!! 

 

สืบเนื่องจากประกาศ ก.พ.อ. เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการพิจารณาแต่งตั้งบุคคลให้ดำรงตำแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์

 

รองศาสตราจารย์ และศาสตราจารย์ (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2564  ในข้อ 2 ให้มีผู้ทรงคุณวุฒิตรวจสอบบทความ (peer reviewer)

 

ซึ่งเป็นบุคคลภายนอกจากหลากหลายสถาบัน อย่างน้อย 3 คน นั้น  ซึ่งวารสารวิชาการเทคโนโลยี พลังงาน และสิ่งแวดล้อม

 

ขอปรับเพิ่มเป็น 3 ท่าน เพื่อให้สอดคล้องกับประกาศ ก.พ.อ. และยังมีความจำเป็นต้องเพิ่มค่าลง

 

ทะเบียนตีพิมพ์ในวารสารวิชาการฯ เป็น 3,000 บาท โดยจะเริ่มตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2565 เป็นต้นไป

 

โดยเปิดรับบทความเพื่อตีพิมพ์วารสารวิชาการเทคโนโลยี พลังงาน และสิ่งแวดล้อม วิทยาลัยเทคโนโลยีสยาม ทุกปี โดยปีละ 2

 

ฉบับ ฉบับที่ 1 (มกราคม - มิถุนายน) และฉบับที่ 2 (กรกฎาคม - ธันวาคม )  สามารถส่งบทความผ่านระบบออนไลน์ เพื่อการดำเนิน

 

การที่ถูกต้องผู้แต่ง กรุณาอ่านคำแนะนำและขั้นตอนการส่งบทความให้เข้าใจโดยละเอียด (กรุณาศึกษา คำชี้แจง ขั้นตอน

 

รายละเอียดที่เกี่ยวข้องกับการส่งบทความให้เข้าใจอย่างถูกต้อง) และชำระค่าธรรมเนียมตีพิมพ์เผยแพร่บทความละ 3,000 บาท

 

โดยสามารถชำระผ่าน ธนาคารกรุงเทพ สาขาวิทยาลัยเทคโนโลยีสยาม ชื่อบัญชี วิทยาลัยเทคโนโลยีสยาม (กองทุนวิจัย)

 

หมายเลขบัญชี  025-8-00800-2  ** ติดต่อสอบถามหมายเลขโทรศัพท์ 02-878-5084

 

รูปแบบบทความวิจัย

 

การดำเนินงานส่งบทความ.pdf_9.jpg

Vol. 9 No. 1 (2022): January - June

              วิทยาลัยเทคโนโลยีสยาม ได้จัดทำวารสารวิชาการเทคโนโลยี พลังงานและสิ่งแวดล้อม และเผยแพร่ปีนี้เป็นปีที่ 9 ฉบับที่ 1 (เดือนมกราคม ถึง เดือนมิถุนายน พ.ศ. 2565) โดยเผยแพร่ผลงานวิจัย และบทความวิชาการครอบคลุมด้านวิศวกรรมศาสตร์ วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี พลังานและสิ่งแวดล้อม ซึ่งเป็นที่ทราบกันดี การดำเนินงานภายใต้สภาวะการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นต่าง ๆ มากมายในปัจจุบัน ส่งผลต่อการดำเนินชีวิตต่าง ๆ โดยเฉพาะการเปลี่ยนแปลงทางด้านเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ การเปลี่ยนแปลงทางธรรมชาติ หรือแม้กระทั่งการเกิดภัยพิบัติทางธรรมชาติ และภัยคุกคามของการกำเนิดของโรคอุบัติใหม่ ที่ส่งผลต่อการดำรงชีพในวิถีใหม่

              คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี วิทยาลัยเทคโนโลยีสยาม ได้ตระหนักและให้ความสำคัญในการประยุกต์นำองค์ความรู้มาบูรณาการสร้างคุณประโยชน์สู่สังคม ซึ่งเป็นการนำเทคโนโลยี นวัตกรรมเชิงสร้างสรรค์ และแก้ปัญหาโดยผ่านองค์ความรู้ในศาสตร์ต่างๆ อย่างมีประสิทธิภาพ มุ้งเน้นเชิง “การสร้างคุณค่า” ร่วมกัน ให้มีความสอดคล้องกับบริบท และการส่งเสริมการแลกเปลี่ยนเรียนรู้นำไปสู่ประโยชน์ต่อสังคม ประเทศชาติอย่างไม่มีที่สิ้นสุด แสดงให้เห็นถึงความก้าวหน้าทางด้านงานวิจัยที่ครอบคลุมทางด้าน วิศวกรรมศาสตร์ วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี พลังงานและสิ่งแวดล้อม เป็นอย่างดี

Published: 24-06-2022

View All Issues

ISSN 2392-5701

Indexed in