วารสารวิชาการเทคโนโลยีพลังงานและสิ่งแวดล้อม จัดทำโดย บัณฑิตวิทยาลัย วิทยาลัยเทคโนโลยีสยาม เพื่อเป็นสื่อในการเผยแพร่ผลงานวิจัย ความรู้และวิทยาการทางด้าน วิศวกรรมศาสตร์ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีในด้านพลังงานและสิ่งแวดล้อม เป็นต้น วารสารเปิดรับบทความจาก ภายในและภายนอก รวมถึงต่างประเทศ แบบเต็มรูปแบบ รวมถึงบทความวิชาการ บทความที่เสนอมาอาจเขียนเป็นภาษาไทยหรือภาษาอังกฤษ วารสารจัดพิมพ์ปีละ 2 ฉบับ ในเดือนมกราคม – เดือนมิถุนายน และเดือนกรกฎาคม – เดือนธันวาคม โดยบทความดังกล่าวจะต้องไม่เคยเผยแพร่ในวารสารอื่นมาก่อน และเป็นข้อคิดเห็นของผู้ส่งบทความ นอกจากนี้อัตราการคัดลอกในระบบต้องไม่เกินกว่าร้อยละ 5 เท่านั้น

      ทั้งนี้กองบรรณาธิการ เตรียมต้นฉบับจัดส่งให้ผู้ทรงคุณวุฒิอ่านประเมินบทความ (peer review) ในสาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง และประเมินบทคัดย่อภาษาอังกฤษ อย่างน้อยจำนวน 3 ท่าน

รับพิจารณาบทความเผยแพร่วารสารวิชาการเทคโนโลยี พลังงาน และสิ่งแวดล้อม ฉบับที่ 1 และฉบับที่ 2 ทุกปี

2019-05-02

 

ประกาศข่าวประชาสัมพันธ์ !!!! 

 

 

           สืบเนื่องจากประกาศ ก.พ.อ. เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการพิจารณาแต่งตั้งบุคคลให้ดำรงตำแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์

 

รองศาสตราจารย์ และศาสตราจารย์ (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2564  ในข้อ 2 ให้มีผู้ทรงคุณวุฒิตรวจสอบบทความ (peer reviewer)

 

ซึ่งเป็นบุคคลภายนอกจากหลากหลายสถาบัน อย่างน้อย 3 คน นั้น ซึ่งวารสารวิชาการเทคโนโลยี พลังงาน และสิ่งแวดล้อม

 

ขอปรับเพิ่มเป็น 3 ท่าน เพื่อให้สอดคล้องกับประกาศ ก.พ.อ. และยังมีความจำเป็นต้องเพิ่มค่าลงทะเบียนตีพิมพ์ใน

 

วารสารวิชาการฯ เป็น 3,000 บาท โดยจะเริ่มตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2565 เป็นต้นไป โดยเปิดรับบทความเพื่อตีพิมพ์

 

วารสารวิชาการเทคโนโลยี พลังงาน และสิ่งแวดล้อม วิทยาลัยเทคโนโลยีสยาม ทุกปี โดยปีละ 2 ฉบับ ฉบับที่ 1

 

(มกราคม - มิถุนายน) และฉบับที่ 2 (กรกฎาคม - ธันวาคม) 

 

           สามารถส่งบทความผ่านระบบออนไลน์ เพื่อการดำเนินการที่ถูกต้องผู้แต่ง กรุณาอ่านคำแนะนำและขั้นตอนการส่งบทความ

 

ให้เข้าใจโดยละเอียด (กรุณาศึกษา คำชี้แจง ขั้นตอนรายละเอียดที่เกี่ยวข้องกับการส่งบทความให้เข้าใจอย่างถูกต้อง) และ

 

ชำระค่าธรรมเนียมตีพิมพ์เผยแพร่บทความละ 3,000 บาทโดยสามารถชำระผ่าน ธนาคารกรุงเทพ สาขาวิทยาลัยเทคโนโลยีสยาม

 

ชื่อบัญชี วิทยาลัยเทคโนโลยีสยาม (กองทุนวิจัย)

 

หมายเลขบัญชี  025-8-00800-2  ** ติดต่อสอบถามหมายเลขโทรศัพท์ 02-878-5030

 

รูปแบบบทความวิจัย

 

การดำเนินงานส่งบทความ.pdf_9.jpg

Vol. 10 No. 2 (2023): JEET10(2) July-December 2023

View All Issues

ISSN 2392-5701

Indexed in