วารสารวิชาการเทคโนโลยีพลังงานและสิ่งแวดล้อม จัดทำโดย บัณฑิตวิทยาลัย วิทยาลัยเทคโนโลยีสยาม เพื่อเป็นสื่อในการเผยแพร่ผลงานวิจัย ความรู้และวิทยาการ ทางด้าน วิศวกรรมศาสตร์ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีในด้านพลังงานและสิ่งแวดล้อม เป็นต้น วารสารเปิดรับบทความจาก ภายในและภายนอก รวมถึงต่างประเทศ แบบเต็มรูปแบบ รวมถึงบทความวิชาการ บทความที่เสนอมาอาจเขียนเป็นภาษาไทยหรือภาษาอังกฤษ วารสารจัดพิมพ์ปีละ 2 ฉบับ เดือนมกราคม – เดือนมิถุนายน และเดือนกรกฎาคม – เดือนธันวาคม โดยบทความดังกล่าวจะต้องไม่เคยเผยแพร่ในวารสารอื่นมาก่อน และเป็นข้อคิดเห็นของผู้ส่งบทความเท่านั้น

      ทั้งนี้กองบรรณาธิการ เตรียมต้นฉบับจัดส่งให้ผู้ทรงคุณวุฒิอ่านประเมินบทความ (peer review) ในสาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง และประเมินบทคัดย่อภาษาอังกฤษ อย่างน้อยจำนวน 2 ท่าน

รับพิจารณาบทความเผยแพร่วารสารวิชาการเทคโนโลยี พลังงาน และสิ่งแวดล้อม ปีที่ 7 ฉบับที่ 1 และฉบับที่ 2

2019-05-02

 

รับบทความเพื่อตีพิมพ์วารสารวิชาการเทคโนโลยี พลังงาน และสิ่งแวดล้อม วิทยาลัยเทคโนโลยีสยาม ปีที่ 7 ฉบับที่ 1

 

(มกราคม - มิถุนายน) และฉบับที่ 2 (กรกฎาคม - ธันวาคม )  สามารถส่งบทความผ่านระบบออนไลน์ได้ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

 

เพื่อการดำเนินการที่ถูกต้องผู้แต่ง กรุณาอ่านคำแนะนำและขั้นตอนการส่งบทความให้เข้าใจโดยละเอียด (กรุณาศึกษา คำชี้แจง

 

ขั้นตอน รายละเอียดที่เกี่ยวข้องกับการส่งบทความให้เข้าใจอย่างถูกต้อง) ทั้งนี้ค่าธรรมเนียมตีพิมพ์เผยแพร่บทความละ 2,500 บาท

 

โดยสามารถชำระผ่าน ธนาคารกรุงเทพ สาขาวิทยาลัยเทคโนโลยีสยาม ชื่อบัญชี วิทยาลัยเทคโนโลยีสยาม (กองทุนวิจัย)

 

หมายเลขบัญชี  025-8-00800-2  ** ติดต่อสอบถามหมายเลขโทรศัพท์ 02-878-5048

 

รูปแบบบทความวิจัย

 

การดำเนินงานส่งบทความ.pdf_9.jpg

Vol. 7 No. 1 (2020): January - June 2020

Published: 2020-06-30

THE ENERGY STORAGE SYSTEM RESPONSE ON THE SOLAR-ROOF BUILDING CASESTUDY: FLUCTUATED SOLAR POWER

ธเนศ วิลาสมงคลชัย, Somchai Jiajitsawat, Praphun Pikultong

1-12

TOURISM ATTITUDE CLASSIFICATION SYSTEM USING NAIVE BAYES TECHNIQUE

สุทธิลักษณ์ ชุนประวัติ, ธีระพล ลิ้มศรัทธา, ทรงพล นคเรศเรื่องศักดิ์

69-74

DESIGN AND EFFICIENCY OF DOWNDRAFT GASIFIER USING WASTE FROM PROCESSING OF CASHEW NUT AS FUEL

พิทักษ์ คล้ายชม, Assoc. Prof.Dr. Singhadej Tangjuank, Assit. Prof. Dr. Porntippa Pinyaphong

75-86

View All Issues

ISSN 2392-5701

Indexed in