Published: 2016-04-01

ระบบบริหารจัดการข้อมูลอัตราการเต้นหัวใจโดยโทรศัพท์เคลื่อนที่

เบญจวรรณ อินทระ, พาณิชย์ สุดโคต, ฉัตรตระกูล สมบัติธีระ

14-23

การพัฒนาระบบประเมินบุคลากรโดยใช้โครงข่ายประสาทเทียม

กริช สมกันธา, วิไลพร กุลตังวัฒนา, วรวิทย์ กุลตังวัฒนา

58-66