การเพิ่มประสิทธิภาพของระบบ สารสนเทศดั้งเดิมด้วยออนโทโลยี

Main Article Content

ทองพูล หีบไธสง

Abstract

บทความนี้นำเสนอแนวความคิดในการนำออนโทโลยี มาใช้ร่วมกับระบบสารสนเทศดั้งเดิม เพื่อการปรับปรุง ประสิทธิภาพของระบบสารสนเทศดั้งเดิมให้มีความฉลาดมากขึ้น นอกจากนี้ยังเป็นการทำให้ระบบสามารถรองรับการ ทำงานของเทคโนโลยีเว็บ 3.0 อีกด้วย รวมถึงออนโทโลยียังสามารถกำหนดรูปแบบของเอกสาร HTML ฐานข้อมูล หรือ แม้กระทั้งไฟล์อิเล็กทรอนิกส์ต่างๆ ที่อยู่บนโลกอินเทอร์เน็ต ให้มีมาตรฐานเดียวกันอีกด้วย ทำให้การจัดการและการเข้าถึงแหล่งข้อมูลดังกล่าวมีประสิทธิภาพ

 

Improving Performance for Existing Information System with Ontology

Tongpool Heeptaisong

This research presents a concept of applying Ontology technologies in ordinary information systems. It is aimed to enhance the ordinary works to intelligent systems, which also support the modern web technology, “Web 3.0 Technologies.” In the Internet, there are several kinds of data formats or standards, for instance electronic files, HTML, and database. The Ontology technologies can help the information systems in the cases of accessing or managing these formats effectively, because the Ontology technologies can define these formats to the same efficient standards. 


Article Details

Section
บทความวิจัย