การวิเคราะห์และออกแบบสารสนเทศคุณภาพเดมมิ่งสำหรับ สนับสนุนการบริหารการดูแลช่วยเหลือนักเรียน ในระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน

Main Article Content

ชัยวุฒิ จุฑาพันธ์สวัสดิ์
จารึก ชูกิตติกุล

Abstract

การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ วิเคราะห์และออกแบบ ตัวแบบสารสนเทศคุณภาพเดมมิ่งสำหรับสนับสนุน การบริหารการดูแลช่วยเหลือนักเรียนในโรงเรียนระดับการ ศึกษาขั้นพื้นฐาน และประเมินการยอมรับตัวแบบสารสนเทศ คุณภาพเดมมิ่งสำหรับสนับสนุนการดูแลช่วยเหลือนักเรียน ของผู้เกี่ยวข้องในโรงเรียนระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยประกอบด้วยตัวแบบสารสนเทศ คุณภาพเดมมิ่งสำหรับสนับสนุนการบริหารการดูแลช่วยเหลือ นักเรียนซึ่งวิเคราะห์และออกแบบด้วยวิธีคิวไอทีและ แบบสอบถามการยอมรับสารสนเทศคุณภาพเดมมิ่งสำหรับ สนับสนุนการดูแลช่วยเหลือนักเรียนของผู้เกี่ยวข้อง โดยสุ่ม เลือกตัวอย่างที่เป็นผู้เกี่ยวข้อง ด้วยวิธีแบ่งชั้นจาก ผู้อำนวยการ โรงเรียน รองผู้อำนวยการโรงเรียนฝ่ายปกครอง ครูหัวหน้า ระดับมัธยมต้น ครูหัวหน้าระดับมัธยมปลาย ครูหัวหน้า แนะแนว ครูที่ปรึกษา ครูแนะแนว และครูประจำชั้น ของ โรงเรียนมัธยมศึกษาในเขตตรวจราชการที่ 5 รวมตัวอย่าง ทั้งสิ้น 143 คน ผลการวิจัยพบว่า ตัวแบบสารสนเทศคุณภาพ เดมมิ่งสำหรับสนับสนุนการบริหารการดูแลช่วยเหลือ นักเรียนในโรงเรียนระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานมีจำนวน ทั้งสิ้น 56 ฉบับ โดยผู้เกี่ยวข้องที่ต้องการตัวแบบสารสนเทศ มีจำนวนมากกว่าผู้ไม่ต้องการแตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญ ทางสถิติที่ระดับ 0.05 และผู้เกี่ยวข้องยอมรับตัวแบบ สารสนเทศคุณภาพเดมมิ่งสำหรับสนับสนุนการบริหารการ ดูแลช่วยเหลือนักเรียนในโรงเรียนระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน แต่ละฉบับ จำนวนทั้งสิ้น 56 ฉบับ โดยผู้ยอมรับมีจำนวน มากกว่าผู้ไม่ยอมรับอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05

 

Analysis and Design of Deming Quality Information Models for Supporting the Administration of Student Advising and Counseling in Basic Education Level

Chaiwut Jutapunswat and Jaruek Chookittikul

The purposes of this research were : to analyze and design models of Deming quality information for supporting the administration of students advising and counseling in the basic education level, and to evaluate the stakeholders acceptance of the models of Deming quality information for supporting the administration of students advising and counseling in the basic education level. The research tools were: the models of Deming quality information for supporting the administration of students advising and counseling in the basic education level analyzed and designed by the method called QIT, and the acceptance test of the models of Deming quality information for supporting the administration of students advising and counseling in the basic education level. There were 143 samples from the secondary schools in the region 5, selected by the stratified random sampling technique from school directors, school deputy directors - administrations, head teachers of the lower secondary level, head teachers of the upper secondary level, school head counselors, school counselors, and school advisors. Data was analyzed using the Chi-square test. Results from this research included : there were 56 models of Deming quality information for supporting the administration of students advising and counseling in the basic education level needed by the stakeholders in the basic education level with the statistical significant level at 0.05 in which a number of stakeholders who needed the models of Deming quality information was more than a number of stakeholders who did not need the models, and 56 models of Deming quality information for supporting the administration of students advising and counseling in the basic education level were accepted by the stakeholders in the basic education level with the statistical significant level at 0.05 in which a number of acceptor was higher than a number of denier. 

Article Details

Section
บทความวิจัย