การกระจายข้อมูลแบบฉุกเฉินด้วยการสื่อสารไร้สายระยะสั้น สำหรับการให้ข้อมูลระวังภัยในบริเวณจุดบอดหรือในเหตุการณ์ กะทันหันเพื่อความปลอดภัยในการขับขี่รถยนต์

Main Article Content

ตวัน ศรีสังข์
พงษ์ศักดิ์ กีรติวินทกร
ทรงฤทธิ์ ชยานันท์

Abstract

การวิจัยครั้งนี้ได้มุ่งเป้าไปที่การเพิ่มความปลอดภัยบน ท้องถนนโดยการกระจายข้อมูลเตือนภัยฉุกเฉินของรถยนต์ ที่เกิดเหตุการณ์ฉุกเฉินต่างๆ เช่น เหตุการณ์รถจอดหรือเกิด อุบัติเหตุบนทางโค้งซึ่งมองไม่เห็น ด้วยอุปกรณ์มอดูลสื่อสาร ไร้สายระยะสั้น XBee พบว่าที่สภาพแวดล้อมทางตรงและ เนินโค้งระยะทางไม่เกิน 150 เมตร อัตราการสูญหายของ ข้อมูลต่ำกว่า 20 เปอร์เซ็นต์ แต่การทดสอบที่สภาพแวดล้อม ทางโค้งพบว่า อัตราการสูญหายของข้อมูลสูงกว่าที่สภาพ แวดล้อมอื่นมาก ในการทดลองยังได้ทดลองเปลี่ยนความถี่ ในการกระจายสัญญาณออกเป็นทุกๆ 0.5, 1, และ 2 วินาที และขับรถทดสอบด้วยความเร็วต่างๆ ซึ่งพบว่าที่ความเร็ว 60 กิโลเมตร/ชั่วโมง ระบบสามารถแจ้งเตือนได้ทันกาล ที่ความถี่ในการส่งข้อมูลทุกๆ 2 วินาที จะไม่สามารถส่งข้อมูลเตือนภัยได้ทัน


Emergency Broadcasting using Wireless Short Range Communication for Blind Spots or Sudden Incidents for Driving Safety

Tawan Srisang, Phongsak Keeratiwintakorn and Songrit Chayanan

This research is to improve driving safety by broadcasting emergency message of danger with short distance wireless intelligent transport communication system, using XBee module, to give early warning to drivers in cases of incidents on the curve or on the blind spot ahead. It was found that the packet loss rate of the broadcast warning message was lower than 20 percent in the environment such as line-of-sight and bridge. The packet loss rate increased considerably in the curve environment. In the experiment, the broadcasting interval was adjusted to 0.5, 1, and 2 second/packet and testing with a moving vehicle at different speeds. It was found that at 60 km/h speed, the system could give the warning message in time. With the 2 second/packet broadcasting interval, the system could not satisfy the safety application.

Article Details

Section
บทความวิจัย