ระบบบริหารจัดการข้อมูลอัตราการเต้นหัวใจโดยโทรศัพท์เคลื่อนที่

Main Article Content

เบญจวรรณ อินทระ
พาณิชย์ สุดโคต
ฉัตรตระกูล สมบัติธีระ

Abstract

การพัฒนาระบบบริหารจัดการข้อมูลอัตราการเต้นหัวใจ โดยโทรศัพท์เคลื่อนที่ มีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาระบบบริหาร จัดการข้อมูลอัตราการเต้นของหัวใจ เพื่อเป็นเครื่องมือ สำหรับจัดเก็บข้อมูลอัตราการเต้นของหัวใจในการวินิจฉัย โรค ซึ่งถือเป็นการสนับสนุนการรักษาผู้ป่วยให้แก่แพทย์ รวมทั้งยังสามารถส่งข้อความแจ้งเตือนแพทย์ในกรณีที่อัตรา การเต้นหัวใจผิดปกติได้อย่างทันท่วงที ซึ่งงานวิจัยนี้ได้มี การพัฒนาเทคโนโลยีเพื่อประยุกต์ใช้ในสารสนเทศทางการแพทย์ โดยการออกแบบและพัฒนาระบบวัดอัตราการเต้น ของหัวใจประยุกต์ใช้กับโทรศัพท์เคลื่อนที่ แสดงข้อมูลอัตราการเต้นของหัวใจในรูปแบบของกราฟบนโทรศัพท์เคลื่อนที่ และบนเว็บไซต์ของโรงพยาบาล จากผลการทดสอบระบบ ต้นแบบสามารถจัดเก็บและแสดงข้อมูลบนโทรศัพท์เคลื่อนที่ของผู้ป่วย รวมทั้งแสดงข้อมูลบนเว็บไซต์ของโรงพยาบาล ซึ่งทำให้มีความสะดวกในการแสดงข้อมูลเพื่อวินิจฉัยโรค รวมทั้งสามารถเพิ่มประสิทธิภาพในการป้องกันและวินิจฉัยโรคของผู้ป่วย

 

A Mobile-based Heart Rate Information Management System

Benjawan Intara, Panich Sudkhot and Chattrakul Sombattheera

The development of wireless network for heart rate monitoring system aims at developing tool for storing heart rate information in order for being supporting the diagnosis and treatment. Also, the system can send messages to the doctor when the heart rate becomes abnormal. This research has developed a new technology which can be applied in Medical. The system was designed and developed to be used in wireless network and present the information about heart rate in graphic format on mobile phone and typical web form. From the experiment on storing and presenting data on mobile phone and web form, the users were satisfied with convenience in acquiring information necessary for diagnosis and increases efficiency in prevention and treatment.

Article Details

Section
บทความวิจัย