วัตถุประสงค์ 1. เพื่อเป็นเอกสารเผยแพร่ผลงานบทความวิจัยและบทความวิชาการ สาขา วิศวกรรมไฟฟ้า วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์และโทรคมนาคม วิทยาการคอมพิวเตอร์ วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ วิศวกรรมโยธา วิศวกรรม เครื่องกล วิศวกรรมอุตสาหการ อาชีวอนามัยและความปลอดภัย วิศวกรรมสิ่งแวดล้อม และวิศวกรรมเกษตร 2. เพื่อเป็นสื่อกลางในการแลกเปลี่ยนความรู้ใหม่ทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ระหว่างนักวิจัย นักศึกษาและผู้สนใจทั่วไป 3. เพื่อเป็นเอกสารรวบรวมรายงานและบทความวิจัยที่น่าสนใจ และมีคุณค่าทางวิชาการทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 4. เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนให้เกิดองค์ความรู้ใหม่แก่นักวิจัยของมหาวิทยาลัยเอเชียอาคเนย์ นักศึกษาและผู้สนใจทั่วไป ขอบเขต เป็นเอกสารเผยแพร่บทความวิจัยและบทความวิชาการ (บทความวิชาการปริทรรศน์ บทความวิชาการเทคนิค บทความวิชาการพิเศษ) ทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี วาระการเผยแพร่ วารสาร SAU JOURNAL OF SCIENCE & TECHNOLOGY มีกำหนดออกปีละ 2 ฉบับ โดยฉบับที่ 1 จะจัดพิมพ์ระหว่างเดือนมกราคม-มิถุนายน ฉบับที่ 2 จะจัดพิมพ์ระหว่างเดือนกรกฎาคม-ธันวาคม ของทุกปี

Published: 2019-02-13

Comparison of testing results of Oil-immersed Transformer under Linear load and Non-linear load conditions

ประสิทธิ์ สุขเสริม, สิริวิช ทัดสวน

1-21

Sol Gel Technique to Synthesis of Titanium Dioxide Thin Film for Self-Cleaning Glass Production

ญาณิศา ตันติปาลกุล, บุญมี กวินเสกสรรค์, สมบัติ ทีฆทรัพย์, จักรพงษ์ แก้วขาว

22-34

The Study of Hydro Cyclone efficiency for Electrocoagulation Waste Water Treatment

ณัฐ จันท์ครบ, พรนิภา บริบูรณ์สุขศรี

35-42

Guidelines for Food Waste Management

กุลธิดา บรรจงศิริ

43-53