เผยแพร่แล้ว: 2021-03-29

ปกวารสาร มจพ. ปีที่ 31 ฉบับที่ 2

The Journal of King Mongkut's University of Technology North Bangkok

ปกวารสาร มจพ. วารสารวิชาการพระจอมเกล้าพระนครเหนือ

การพัฒนาการทำแห้งเมล็ดกาแฟโดยใช้เครื่องอบแห้งพลังงานชีวมวลสำหรับการทำแห้งช่วงแรก

ณิชาภัทร มูลรัตน์, อารีย์ อัจฉริยวิริยะ, ศิวะ อัจฉริยวิริยะ

191-200

ผลกระทบของพารามิเตอร์การเชื่อมเสียดทานแบบกวนต่อความแข็งแรงดึงของรอยต่อชนอะลูมิเนียมผสมหล่อกึ่งของแข็งเกรด 2024

อังคาร คำเรือน, สมศักดิ์ ศิวดำรงพงศ์, อุกฤษฎ์ ธนทรัพย์ทวี, ประภาศ เมืองจันทร์บุรี

266-277

การทดแทนโซเดียมไนไตรท์ในไส้กรอกด้วยผงสีจากการหมัก Monascus purpureus ร่วมกับวุ้นมะพร้าว

กนกจันทร์ สานพภา, ธนาภรณ์ ปุญญวานิช, ปิยดา พิสุทธิพงษ์

288-299

การผลิตซิลิกาเจลจากหินแร่ภูเขาไฟเพื่อใช้ในการบำบัดตะกั่วในน้ำเสียสังเคราะห์

วิภารัตน์ คิดถูก, อมรรัตน์ ทองจับ, ธงชัย สอนเพีย, วราภรณ์ จังธนสมบัติ, พิชาภพ ปรีเปรม

309-318