แนวทางการออกแบบพื้นที่สาธารณะเทศบาลนครสงขลา

Authors

  • ณัฐนีภรณ์ น้อยเสงี่ยม อาจารย์, สาขาวิชาสถาปัตยกรรมและผังเมือง คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย 2/6 ถนนราชดำเนินนอก ตำบลบ่อยาง อำเภอเมือง จังหวัดสงขลา 90000
  • ชลัท ทิพากรเกียรติ อาจารย์ สาขาวิศวกรรมโยธา คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย 2/4 ถนนราชดำเนินนอก ตำบลบ่อยาง อำเภอเมือง จังหวัดสงขลา 90000

Keywords:

Public Space, Design Guidelines, Songkhla

Abstract

The aim of the research was to present the concept of public space design guidelines for the development of public spaces for the benefit of the people in Songkhla Municipality. The research method was to conduct research through physical surveys together with Google Earth Mapping to questionnaires 240 public space users by accident (Accidental Sampling) to analyze the public space usage behavior of users of all ages. In terms of determining the suitability of the area, the questionnaire was used to give the level of satisfaction according to the Likert scale. The study found that the situation of the epidemic situation of COVID-2019 virus causes the distribution of activity areas. The Saphan Dao area has the potential to be developed and improved. Proper design concepts consider physical distancing, and appropriate activity patterns for people of all ages. The harmony with the original natural environment. The key point of findings in research is that the participatory process should be used as the main mechanism for joint driving among researchers. Government network partners and the people's sector network in every step, the results will create the greatest benefit according to the needs of the people.

Downloads

Download data is not yet available.

References

Songkhla Municipality. Songkhla municipality development strategic plan 2014-2019 [Internet]. 2020 [cited 2021 Aug 15]. Available from: https://www.songkhlacity.go.th/ 2020/strategy/?cid=2 (In Thai)

Ruangpraphan C. Basic statistics with sample analysis by Minitab SPSS and SAS program. Khon Kaen: Khon Kaen University. 2000. (In Thai)

Jacobs J. The death and life of great American cities. New York: Vintage Books; 1961.

Iamtrakul P. Sustainable urban mobility. Bangkok: Printing house Thammasat University; 2018. (In Thai)

Kongpunpin C, Iamtrakul P. The transition of roles of public spaces in Thailand. Journal of Faculty of Architecture, KMITL 2018;26:30-40. (In Thai)

Francis M. Control as a Dimension of Public Space Quality. In Altman I, Zube E, editors. Public Places and Spaces. New York: Plenum Press; 1989. p. 147-172.

Project for Public Spaces. What make a place great [Internet]. 2021 [cited 2021 Dec 10]. Available from: https://www.pps.org/article/grplacefeat

Kasetsart University. Public space. Bangkok: The graphic system; 2015. (In Thai)

Hanphichai S, Julsawat T. The effects of the epidemic of the Corona Virus-2019: toward the new-normal community in Lop Buri province. Journal of Roi Kaensarn Academi 2021;6(9):126-41. (In Thai)

Chomchun P. The spread of COVID-19 and the use of public spaces and urbanization. LAW for ASEAN [Internet]. 2021 [cited 2023 August 20]. Available from: https://lawforasean.krisdika.go.th/File/files (In Thai)

World Health Organization. Coronavirus Disease (COVID-19): Small public gatherings [Internet]. 2019 [cited 2021 Jun 12]. Available from: http://www.who.int/emergencies/ diseases/Novel-coronavirus-2019.

Siamrath Online. Anutin asks Thai Health Promotion Foundation to raise the level of communication about COVID-19 to create understanding “social distance” [Internet]. 2020 [cited 2022 Dec 10]. Available from: https://today.line.me/th/v2/article/LYKY2j. (In Thai)

Horrayangkul V. Human behavior and environment behavioral basis for design and planning. 6th ed. Bangkok: Chulalongkorn University Printing House; 2006. (In Thai)

Songkhla Municipality. Local development plan, Songkhla Municipality 2018-2022 [Internet]. 2020 [cited 2021 Aug 15]. Available from: https://www.songkhlacity.go.th/ 2020/files/com_strategy/2019-10_01b791085f96a3b.pdf (In Thai)

Jaruthat T. The universal design guide book [Internet]. 2017 [cited 2023 May 13]. Available from: http://123.242.157.9/document/fpdf-2032560-64.pdf (In Thai)

Songkhla Municipality. Basic information of Songkhla Municipality [Internet]. 2020 [cited 2021 Aug 15]. Available from: https://www.songkhlacity.go.th/2019/content/general (In Thai)

Sennett R. Authority. New York: Alfred A. Knopf; 1980.

Goodsell C. The Concept of public space and its democratic manifestations. The American Review of Public Administration 2003;33(4):361-83.

Downloads

Published

2023-08-28

Issue

Section

บทความวิจัย (Research Article)