การศึกษาและพัฒนาระบบโลจิสติกส์และโซ่อุปทานการผลิตกาแฟ กรณีศึกษาไร่กาแฟจงซ่าง อำเภอนครไทย จังหวัดพิษณุโลก

Authors

  • หทัยธนก พวงแย้ม อาจารย์, สาขาวิศวกรรมโลจิสติกส์ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏ พิบูลสงคราม 156 หมู่ 5 ต.พลายชุมพล อ.เมือง จ.พิษณุโลก 65000
  • เพชรายุทธ แซ่หลี อาจารย์, สาขาวิศวกรรมโลจิสติกส์ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏ พิบูลสงคราม 156 หมู่ 5 ต.พลายชุมพล อ.เมือง จ.พิษณุโลก 65000
  • วชิระ วิจิตรพงษา อาจารย์, สาขาวิศวกรรมโลจิสติกส์ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏ พิบูลสงคราม 156 หมู่ 5 ต.พลายชุมพล อ.เมือง จ.พิษณุโลก 65000
  • อลงกรณ์ เมืองไหว อาจารย์, สาขาวิศวกรรมโลจิสติกส์ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏ พิบูลสงคราม 156 หมู่ 5 ต.พลายชุมพล อ.เมือง จ.พิษณุโลก 65000

Keywords:

Coffee, Supply Chain, Value Steam Mapping

Abstract

This research aimed to study supply chains and increase competitive advantage in coffee business through management and logistics strategies to suggest the development of supply chains in the production process. The study was conducted in the lower northern provincial cluster 1 consisting of Sukhothai, Uttaradit, Phitsanulok and Phetchabun at least one in each province. The results showed that coffee cultivation in each study area had potential and competitive advantages because of the low cost of cultivation and there are certain markets. Most farmers faced labor and funding difficulties in coffee production and processing. Therefore, the products are often sold as fresh bean with low price. Therefore, the government should promote the integration of farmers in each area to get enough workers and should support knowledge and funding in coffee production and processing to create added value and make income for them.

Downloads

Download data is not yet available.

References

Office of Agricultural Economics. Coffee strategy [Internet]. 2017 [cited 2021 May 28]. Available from: www.doa.go.th/hort (In Thai)

EXIM Excellence Academy (EXAC). Thai coffee [Internet]. 2020 [cited 2021 May 28]. Available from: https://exac.exim.go.th/ (In Thai)

The Federation of Thai Industries. Logistics management [Internet]. 2020 [cited 2021 May 28]. Available from: www.fti.or.th (In Thai)

Sangworn S, Teeravaraprug J. Supply chain cost of pickled fish : case study - OTOP Banmi Lopburi. MUT Journal of Business Administration 2012;9(1):84-97 (In Thai)

Sudchalee P, Wanna N, Sirisaranlak P.The study of retail supply chain: a case study of souvenir shop. The 6th KPRU National Conference; 2019 Dec 20; Kamphaeng phet Rajabhat University. (In Thai)

Luechaiwut C, Yusuk U. Improvement of the delivery service process with the concept of lean supply chain management using the value stream mapping (vsm): a case study of local furniture store. The 6th National Conference on Quality Management and Technology Innovation; 2020 Nov 28; The Eastern University of Management and Technology. (In Thai)

Sereerat S, Laksitanonsuporn P. Marketing strategy and marketing management. Bangkok: Thirafilm and Scitex; 1998. (In Thai)

Jantawong J. An approach for the reduce waste of knock down home business Chiang Rai province [Master of Business Administration]. Thailand: Mae Fah Luang University; 2017. (In Thai)

Downloads

Published

2023-04-29

Issue

Section

บทความวิจัย (Research Article)