การเรียนรู้ร่วมกันผ่านคอมพิวเตอร์ออนไลน์ โดยใช้เทคนิคจิ๊กซอว์บนระบบมูเดิล

Main Article Content

อัจฉรีย์ พิมพิมูล
มนต์ชัย เทียนทอง
สุพจน์ นิตย์สุวัฒน์

บทคัดย่อ

การวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) พัฒนาโมดูลการเรียนรู้ร่วมกันผ่านคอมพิวเตอร์ออนไลน์โดยใช้เทคนิคจิ๊กซอว์ บนระบบมูเดิล 2) ศึกษาความคิดเห็นของผู้เชี่ยวชาญที่มีต่อโมดูลการเรียนรู้ร่วมกันโดยใช้เทคนิคจิ๊กซอว์ และ 3) ศึกษาความพึงพอใจของผู้เรียนที่มีต่อโมดูลการเรียนรู้ร่วมกันโดยใช้เทคนิคจิ๊กซอว์กับกลุ่มผู้เรียนจำนวน 16 คน เพื่อใช้เป็นกลุ่มทดลองใช้กลุ่มย่อยและกลุ่มผู้เชี่ยวชาญด้านเทคนิคและวิธีการจำนวน 5 คน หลักสูตรที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้คือวิชาการเขียนโปรแกรมประยุกต์บนเว็บ เป็นหลักสูตรของมหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี ผลการวิจัยพบว่า ได้โมดูลการเรียนรู้ร่วมกันประกอบด้วย การจัดการข้อมูลผู้เรียน การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ การจัดการกลุ่มผู้เรียน แหล่งเรียนรู้ การรายงานความก้าวหน้า แฟ้มสะสมงาน การติดต่อสื่อสาร การทดสอบ การประเมินผลการเรียนและการรายงานผลการเรียน ความคิดเห็นของผู้เชี่ยวชาญด้านเทคนิคและวิธีการโดยภาพรวมอยู่ในระดับเหมาะสมมาก (\bar{x}=4.24,S.D.=.34) และความพึงพอใจของผู้เรียนโดยภาพรวมอยู่ในระดับพึงพอใจมาก (\bar{x}=4.35,S.D.=.46)

 

The Collaborative Learning via Computer Online using Jigsaw Technique with Moodle System

The objectives of this research were: 1) to develop a collaborative learning module via Computer Online using Jigsaw Technique with Moodle System, 2) to find the experts’ opinion on collaborative learning module using Jigsaw Technique, and 3) to determine the students’ satisfaction towards the collaborative learning module using Jigsaw Technique. The experiment group consisted of 16 undergraduate students of small group pilot. The experts group in this research consisted of 5 experts in technique and paradigm. The experimental course was Web Application programming of Ubon Ratchathani Rajabhat University. The research results revealed that the collaborative learning module consisted of student profile management, learning activities, group management, learning resources, learning progress, portfolio, communication, testing, evaluation and learning report. The overall opinions from experts in technique and paradigm towards collaborative learning lessons using Jigsaw techniques were at high level (\bar{x}=4.24,S.D.=.34). In the same way, the overall students’ satisfaction was at high level (\bar{x}=4.35,S.D.=.46)

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

How to Cite
[1]
พิมพิมูล อ., เทียนทอง ม., และ นิตย์สุวัฒน์ ส., “การเรียนรู้ร่วมกันผ่านคอมพิวเตอร์ออนไลน์ โดยใช้เทคนิคจิ๊กซอว์บนระบบมูเดิล”, J of Ind. Tech. UBRU, ปี 3, ฉบับที่ 5, น. 53–64, มิ.ย. 2016.
บท
บทความวิจัย