ความต้องการของสถานประกอบการต่อคุณลักษณะพึงประสงค์ของนักศึกษาฝึกวิชาชีพ กลุ่มเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี

Main Article Content

พัฒนา ศรีชาลี

บทคัดย่อ

งานวิจัยฉบับนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาถึงความต้องการของสถานประกอบการต่อคุณลักษณะพึงประสงค์ของนักศึกษาวิชาชีพ กลุ่มวิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี การวิจัยครั้งนี้เป็นการวิจัยทางพฤติกรรมศาสตร์และสังคมศาสตร์ โดยสอบถามจากสถานประกอบการ จำนวน 50 แห่ง โดยเลือกแบบสุ่ม ผู้วิจัยได้ทำการวิจัยตั้งแต่เดือนเมษายน พ.ศ. 2555 ถึงเดือนพฤษภาคม พ.ศ. 2555 ผลการวิจัยพบว่า สถานภาพของผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศชาย ส่วนใหญ่ทำงานในหน่วยงานราชการต่างๆ โดยพื้นที่ที่นักศึกษานิยมเข้าฝึกงานจะอยู่ในเขตอำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี ความต้องการของสถานประกอบการ ต่อลักษณะพึงประสงค์ของนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพ ด้านความรู้ ความสามารถในสาขาที่ศึกษา โดยรวมอยู่ในระดับปานกลาง เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ ข้อที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุดคือ นักศึกษามีความสามารถในการซ่อมบำรุงระบบคอมพิวเตอร์ (ด้าน Software) เช่น โปรแกรมระบบปฏิบัติการ, โปรแกรมออฟฟิศ เป็นต้น ส่วนความต้องการของสถานประกอบการต่อคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของนักศึกษาฝึกประสบการณ์ ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล และความรับผิดชอบ โดยรวมอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ ข้อที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุด มีอยู่สองข้อคือ นักศึกษามีความสนใจในการเรียนรู้ ศึกษา ค้นคว้า แสวงหาความรู้ใหม่ เพื่อพัฒนาตนเองอยู่เสมอ และนักศึกษาสามารถเข้ากับพี่เลี้ยง หรือผู้ร่วมงานอื่นๆ ได้เป็นอย่างดี สถานประกอบการต้องการเน้นนักศึกษาที่มีความประพฤติดี มีระเบียบวินัย มีจิตอาสา มีความรับผิดชอบ ซื่อสัตย์สุจริต และสามารถดำเนินชีวิตอยู่ร่วมกับบุคลากรในสถานประกอบการได้อย่างเป็นสุข

 

The Business Requirement in Student Characteristics of Computer Technology Group Ubon Ratchathani Rajabhat University

An aim of this research was to the business requirement in student characteristics of Computer Technology Group Ubon Ratchathani Rajabhat University. This research is behavioral theory and sociology theory research that questionnaires were random sent to 50 companies. This research started from April to May 2012. The research’s results show that the most population of the research is male and the most population of the research comes from government institutes. The most popular area for internship is Muang district Ubon Ratchathani province. The requirement of business in student characteristics of Computer Technology Group Ubon Ratchathani Rajabhat University for the knowledge and the ability in study field in medium level. When separately considered, the most required the ability in computer maintenance (software) such as OS and Document management software. The requirement of business in student characteristics of Computer Technology Group Ubon Ratchathani Rajabhat University for the relationship skills and the responsibility in high level. When separately considered, there are the adaptation and always learning are very high in requirement. The business require the students who are well-conducted, orderly, volunteer, responsible, morality, and can happily live with others officers in business ambience.

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

How to Cite
[1]
ศรีชาลี พ., “ความต้องการของสถานประกอบการต่อคุณลักษณะพึงประสงค์ของนักศึกษาฝึกวิชาชีพ กลุ่มเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี”, J of Ind. Tech. UBRU, ปี 3, ฉบับที่ 5, น. 46–52, มิ.ย. 2016.
บท
บทความวิจัย