การสำรวจความพึงพอใจของผู้รับบริการในงานบริการ ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานีประจำปี 2555

Main Article Content

จิระภา จาฏ์พจน์
อัจฉรีย์ พิมพิมูล
วิเชียร โสมณวัฒน์

บทคัดย่อ

การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อสำรวจความพึงพอใจของผู้รับบริการในงานรับแจ้งเรื่องราวร้องทุกข์ งานบรรเทา สาธารณภัย และงานจัดเก็บค่าธรรมเนียมจากผู้เข้าพักโรงแรม ประชากรและกลุ่มตัวอย่างคือตัวแทนครัวเรือนที่ผู้ยื่นเรื่องราวร้องทุกข์จำนวน 5 เรื่อง รวม 31 คน ตัวแทนครัวเรือนที่รับบริการงานบรรเทาสาธารณภัย จำนวน 400 คน และพนักงาน ผู้บริหารหรือเจ้าของกิจการโรงแรม จำนวน 137 คน เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยคือแบบสอบถาม สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูลคือค่าความถี่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ผลการวิจัยพบว่าผู้ใช้บริการมีความพึงพอใจในระดับมากทุกด้าน คือด้านขั้นตอนและระยะเวลาการให้บริการ ด้านสิ่งอำนวยความสะดวก ด้านเจ้าหน้าที่หรือบุคลากร และด้านความคุ้มค่าและการประชาสัมพันธ์ โดยในภาพรวมทั้ง 3 ภารกิจงาน ผู้ใช้บริการมีความพึงพอใจอยู่ในระดับมาก มีค่าเฉลี่ย 4.26 (ร้อยละ 85.24) เมื่อเปรียบเทียบทั้ง 3 ภารกิจงาน พบว่า งานแจ้งเรื่องราวร้องทุกข์ ผู้รับบริการพึงพอใจอยู่ในระดับมาก มีค่าเฉลี่ย 4.42 (ร้อยละ 88.35) รองลงมาคือ งานจัดเก็บค่าธรรมเนียมผู้เข้าพักโรงแรม ความพึงพอใจอยู่ในระดับมาก มีค่าเฉลี่ย 4.31 (ร้อยละ 86.11) และงานบรรเทาสาธารณภัย ความพึงพอใจอยู่ในระดับมาก มีค่าเฉลี่ย 4.06 (ร้อยละ 81.27) ตามลำดับ

 

A Survey of Client Satisfaction towards Services of Ubon Ratchathani Provincial Administrative Organization in 2012

The process of the research study were surveying involved client satisfaction towards services of petition service, rescue, and lodging payment collection. Sample groups were 31 representatives of households who notified the complaint mainly in 5 topics, 400 representatives of household's rescue services and 137 employees and executives or hotel owners. These findings were analyzed using frequency, percentage, mean, and standard deviation. The results of the satisfaction survey towards Ubon Ratchathani Provincial Administrative Organization were as follows: In general, client satisfaction was in the high level in every aspect of services: process and time, facilities, personnel, worth and public relations. For the overall aspect, the clients’ satisfaction towards the three missions was in high level. The mean was 4.26 (85.24 percent). After the comparison among three missions, the highest satisfaction was found in petition service at the third place with its high satisfaction level and the mean was 4.42 (88.35 percent), followed by lodging payment collection with high satisfaction level and the mean value was 4.31 (86.11 percent), while the rescue services respectively with its mean of 4.06 (81.27 percent).

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

How to Cite
[1]
จาฏ์พจน์ จ., พิมพิมูล อ., และ โสมณวัฒน์ ว., “การสำรวจความพึงพอใจของผู้รับบริการในงานบริการ ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานีประจำปี 2555”, J of Ind. Tech. UBRU, ปี 3, ฉบับที่ 5, น. 26–34, มิ.ย. 2016.
บท
บทความวิจัย