การสร้างพฤติกรรมเชิงบวกของนักศึกษาโดยใช้สุนทรียสาธก กรณีศึกษา วิชาการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ

Main Article Content

อัจฉรา เชยเชิงวิทย์

บทคัดย่อ

การศึกษาการสร้างพฤติกรรมเชิงบวกของนักศึกษาโดยใช้สุนทรียสาธก กรณีศึกษาวิชาการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ มีวัตถุประสงค์เพื่อให้ได้ข้อมูลที่เป็นประสบการณ์ในมุมมองเชิงบวกของนักศึกษา และเพื่อนำข้อมูลจากการศึกษามาใช้ในการกำหนดแนวทางการปฏิบัติร่วมกันในรายวิชาการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อสร้างพฤติกรรมเชิงบวกในการเรียนรู้ การศึกษาในครั้งนี้เป็นการศึกษาเชิงคุณภาพ ผู้ศึกษาได้ใช้แนวคิดสุนทรียสาธกเป็นหลักในการวางแผน โดยใช้กลุ่มตัวอย่าง คือ นักศึกษาที่ลงทะเบียนเรียนวิชาการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ ภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2554 จำนวน 184 คน พบว่าจากผลการสัมภาษณ์นักศึกษาเกี่ยวกับประสบการณ์ที่ดีกับการจัดการเรียนการสอนสามารถสรุปประเด็นหลักๆ ได้ 6 ประเด็นของความรู้สึกที่ดีที่สุดดังนี้ คือ สุนทรียสาธกกับประสบการณ์ที่ดีที่สุดในการจัดการเรียนการสอน สุนทรียสาธกกับการรู้จักวิชาการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ สุนทรียสาธกกับครั้งแรกที่ตัดสินใจมาเรียนวิชาการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ สุนทรียสาธกกับสิ่งที่ประทับใจในวิชาการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ สุนทรียสาธกกับความคาดหวังที่จะได้รับอะไรจากการเรียนวิชาการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ และสุนทรียสาธกกับการอยากให้วิชาการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศพัฒนาไปในรูปแบบใด

 

The Creation of a Positive Behavior by Using Appreciative Inquiry A Case Study in the Application of Information Technology

The study of a creation of students’ positive behavior by using appreciative inquiry: a case study in the application of information technology aimed to obtain the students’ experience in positive vision and to use the data from the study for defining the common practice in the application of information technology courses in order to create a positive behavior in learning. This study was a qualitative study. The researcher used the appreciative inquiry as a basis for planning. The sample consisted of 184 students enrolled in the application of information technology in second semester academic year 2011. The result of the interview showed that the students had good experience with teaching and learning management. It can be summarized the main points into six points of the best feeling as follow; Appreciative Inquiry with the best experience in teaching and learning management, Appreciative Inquiry with the knowing of the application of information technology course, Appreciative Inquiry with the first decision to enroll the course of the application of information technology, Appreciative Inquiry with impression to the application of information technology course, Appreciative Inquiry with the expectation to the achievement of learning the application of information technology course, and Appreciative Inquiry with the need to develop the application of information technology course in any form.

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

How to Cite
[1]
เชยเชิงวิทย์ อ., “การสร้างพฤติกรรมเชิงบวกของนักศึกษาโดยใช้สุนทรียสาธก กรณีศึกษา วิชาการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ”, J of Ind. Tech. UBRU, ปี 3, ฉบับที่ 5, น. 9–14, มิ.ย. 2016.
บท
บทความวิจัย