ความสัมพันธ์ระหว่างสารสนเทศกับห่วงโซ่อุปทานในสถาบันอุดมศึกษา

Main Article Content

อรรถพล จันทร์สมุด

บทคัดย่อ

บทความทางวิชาการ เรื่อง ความสัมพันธ์ระหว่างเทคโนโลยีสารสนเทศกับระบบห่วงโซ่อุปทานในสถาบันอุดมศึกษาเป็นการนำเสนอผ่านขบวนการของห่วงโซ่อุปทานโดยนำมาประยุกต์ใช้เพื่อจัดการศึกษาให้มีประสิทธิภาพเหมาะสมกับการเปลี่ยนแปลงของเศรษฐกิจ สังคม ซึ่งประกอบด้วยขั้นตอนเริ่มตั้งแต่ การวางแผน การจัดหา การผลิตและการจัดส่ง เชื่อมโยงผ่านระบบเทคโนโลยีสารสนเทศของสถานศึกษาและเครือข่ายของห่วงโซ่อุปทาน เพื่อให้เป็นไปอย่าง รวดเร็ว มีประสิทธิภาพ สามารถตัดสินใจได้ถูกต้อง ตลอดจนเป็นการสร้างมูลค่าเพิ่มแก่สถานศึกษาและได้ผลผลิตเป็นที่พึงพอใจแก่ผู้ใช้บัณฑิต และเพื่อให้สถานศึกษาสามารถจัดการศึกษาได้บรรลุเป้าหมายตามที่วางไว้ ระบบห่วงโซ่อุปทานจึงน่าจะสามารถนำมาประยุกต์ใช้ในการจัดการศึกษาได้

 

Relationship between Information and Supply Chain in Higher Education Institute

The article about relation between information communication technology (ICT) and a supply chain in a university aims to present education management through a supply chain applying for better effective education management. The education management needs to be appropriate to changes of globalized economy and society. The processes consisted of planning, providing, producing and sending all connect with information communication technology in the educational institute with the supply chain. This truly added the educational institute value as the production source providing products, graduates, satisfactory for the consumers as planned. The supply chain deigned will be applicable for the education management.

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

How to Cite
[1]
จันทร์สมุด อ., “ความสัมพันธ์ระหว่างสารสนเทศกับห่วงโซ่อุปทานในสถาบันอุดมศึกษา”, J of Ind. Tech. UBRU, ปี 3, ฉบับที่ 5, น. 1–8, มิ.ย. 2016.
บท
บทความวิจัย