การลดเวลาสูญเสียของเครื่องจักรในอุตสาหกรรมผลิตชิ้นส่วนยานยนต์ด้วยวิธีการบำรุงรักษา โดยมุ่งความน่าเชื่อถือเป็นศูนย์กลาง

Main Article Content

ประจวบ กล่อมจิตร
สุภชัย เบ้าอุฬาล

บทคัดย่อ

งานวิจัยนี้มุ่งเน้นการประยุกต์ใช้หลักการบำรุงรักษาโดยมุ่งความน่าเชื่อถือเป็นศูนย์กลางในโรงงานผลิตชิ้นส่วนยานยนต์ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อแสดงให้เห็นว่าแนวทางตามหลักการบำรุงรักษาโดยมุ่งความน่าเชื่อถือเป็นศูนย์กลางสามารถประยุกต์ใช้ในการปรับปรุงความน่าเชื่อถือของเครื่องจักรในโรงงานกรณีศึกษา โดยขั้นตอนตามหลักการบำรุงรักษานี้เริ่มจากการเลือกเครื่องจักรที่มีความสำคัญซึ่งส่งผลกระทบต่อกระบวนการผลิต ระบุระบบการทำงานย่อยและหน้าที่การใช้งาน ระบุความล้มเหลวและจัดลำดับความสำคัญของชิ้นส่วนอุปกรณ์ วิเคราะห์คุณลักษณะความเสียหาย สาเหตุ และผลกระทบที่เกิดขึ้น จากนั้นเลือกเทคนิคการบำรุงรักษาที่เหมาะสมกับชิ้นส่วนอุปกรณ์ สร้างแผนการบำรุงรักษาและนำไปใช้งานต่อไป จากผลการดำเนินการวิจัยเครื่องซีเอ็นซีแมชชินนิ่งเซ็นเตอร์ ถูกเลือกเป็นเครื่องจักรกรณีศึกษา และภายหลังการประยุกต์ใช้แผนการบำรุงรักษาพบว่า อัตราความพร้อมในการใช้งานของเครื่องจักรเพิ่มขึ้นจากเดิม 92.72% เป็น 96.45% หรือเพิ่มขึ้น 4.02% เวลาเฉลี่ยระหว่างการเสียหายเพิ่มขึ้นจากเดิม 1,622 นาที/เครื่องเป็น 4,460 นาที/เครื่อง

 

Machine Availability Improvement for Automotive Parts Manufacturing Industry by Reliability Centered Maintenance (RCM)

This research aims to adapt Reliability-Centered Maintenance (RCM) in the automotive parts manufacturing industry in order to show that RCM can improve reliability of the machine and reduce wasted time due to the damage of the machine during production in the case study. The RCM approach is initiated from selecting machine criticality that affects production process, identification of sub-system and functional failures, categorizing critical components in each sub-system, analyzing failure modes and causes, identifying effects and consequence, selection of appropriate maintenance tasks. Finally, implement the preventive maintenance, from the research, CNC Machining center (Brother) was selected as a machine for the case study. After the adaptation of Reliability-Centered Maintenance plan, it was found that the average machine availability increases from 92.72% to 96.45% or increases 4.02% . And Mean Time Between Failure (MTBF) increases from 1,622 minutes/machine to 4,460 minutes/machine.

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

How to Cite
[1]
กล่อมจิตร ป. และ เบ้าอุฬาล ส., “การลดเวลาสูญเสียของเครื่องจักรในอุตสาหกรรมผลิตชิ้นส่วนยานยนต์ด้วยวิธีการบำรุงรักษา โดยมุ่งความน่าเชื่อถือเป็นศูนย์กลาง”, J of Ind. Tech. UBRU, ปี 3, ฉบับที่ 6, น. 94–104, มิ.ย. 2016.
บท
บทความวิจัย