การวิเคราะห์ประสิทธิภาพและอัตราการใช้พลังงานของพ่นปุ๋ยน้ำด้วยรถพ่นสารเคมีอเนกประสงค์แบบวิทยุบังคับ

Main Article Content

โกเมน หมายมั่น
เสกสิทธิ์ รัตนสิริวัฒนกุล

บทคัดย่อ

งานวิจัยฉบับนี้ได้ทำการออกแบบและสร้างรถพ่นสารเคมีอเนกประสงค์แบบวิทยุบังคับ เพื่อลดเวลาการทำงาน เพิ่มประสิทธิภาพการทำงาน และเกิดความปลอดภัยจากการใช้สารเคมีของเกษตรกร โดยรถมีความเร็ว 4.3 กิโลเมตร/ชั่วโมง ระยะพ่นปุ๋ยน้ำ 4.25 เมตร มีรัศมีเลี้ยว 2.123 เมตร ระยะควบคุม 100 เมตร ใช้คลื่นความถี่ 2.4    กิกะเฮิรตซ์ จากการทดสอบประสิทธิภาพของเส้นทางการเดินรถ 3 รูปแบบคือ แบบซิกแซ๊กแนวยาว แบบซิกแซ๊กแนวกว้าง และแบบก้นหอย ผลทดสอบแบบซิกแซ๊กแนวยาว ประสิทธิภาพการพ่นสารเคมี 93.67% ระยะทางสั้นที่สุดเฉลี่ย 1,110.00 เมตร/รอบ เวลาต่ำที่สุดต่อรอบเฉลี่ย 27.437 นาที/รอบ อัตราการสิ้นเปลืองต่ำสุด 0.418 ลิตร/รอบ ค่าความร้อน 14.558 เมกะจูล กำลังงานได้ 0.531 เมกะวัตต์ สรุปได้ว่าเส้นทางการเดินรถแบบซิกแซ๊กแนวยาว ประสิทธิภาพสูงที่สุด ดังนั้นการเลือกแบบซิกแซ๊กแนวยาวเหมาะสมที่สุด ซึ่งมีระยะทางและเวลาต่อรอบ และการใช้พลังงานที่มีประสิทธิภาพสูงสุด

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

How to Cite
[1]
หมายมั่น โ. และ รัตนสิริวัฒนกุล เ. . ., “การวิเคราะห์ประสิทธิภาพและอัตราการใช้พลังงานของพ่นปุ๋ยน้ำด้วยรถพ่นสารเคมีอเนกประสงค์แบบวิทยุบังคับ”, J of Ind. Tech. UBRU, ปี 10, ฉบับที่ 1, น. 11–22, เม.ย. 2020.
บท
บทความวิจัย

References

Nanthaporn S. and Yupaporn A. Affective Factors in the Behavior of Using Agrochemicals in

Rice Field at Ubon Ratchathani Province. Journal of Industrial Technology Ubon Ratchathani

Rajabhat University. 2017; 7(2): 194-215. (in Thai)

Grianggai S. Development of an unmanned autonomous tractor using GPS guidance for modern

Agriculture. Thai Society of Agricultural Engineering Journal. 2017; 23(1): 39-54. (in Thai)

Vichai O. Drone Research for Organic Agriculture. The 18th TSAE National Conference and

The 10th TSAE International Conference: TSAE 2017. 2017 September 7-9. Impact Exhibition

And Convention Center Thailand. p. 219-223. (in Thai)

Komain M. Efficiency of pesticide Spraying unmanned car. In Sirisupa E. and Salakjit T.editors.

The 3rd National Conference Pibulresearch. 2017 March 23-24. Pibulsongkram Rajabhat

University; 2017. p.168-177. (in Thai)

CONVERSION FACTORS. Department of Alternative Energy Development and Efficiency. Ministry

of Energy. [cited 2017 April 8] available from: http://www. dede.go.th/download/state_58/

sit_5 7_58/ sit2_jan_may.pdf (in Thai)