ชุดแสดงสถานะ และเก็บข้อมูลการใช้งานของหม้อแปลงจำหน่ายไฟฟ้า 3 เฟส ขนาดกำลัง 50 กิโลโวลต์-แอมป์

ผู้แต่ง

  • ดำรงศักดิ์ วงศ์ตา สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า คณะวิศวกรรมศาสตร์ วิทยาลัยเชียงราย
  • ศตวรรษ เมืองชื่น หน่วยวิจัย คณะวิศวกรรมศาสตร์ วิทยาลัยเชียงราย
  • ไพทูรย์ ยศกาศ หน่วยวิจัย คณะวิศวกรรมศาสตร์ วิทยาลัยเชียงราย

DOI:

https://doi.org/10.14456/rmutlengj.2022.5

คำสำคัญ:

แสดงสถานะ, บันทึกข้อมูล, หม้อแปลงจำหน่ายไฟฟ้า

บทคัดย่อ

ชุดแสดงสถานะและเก็บข้อมูลการใช้งานหม้อแปลงจำหน่ายไฟฟ้า ได้ติดตั้งกับหม้อแปลงไฟฟ้า 3 เฟส ขนาดพิกัด 50 กิโลโวลต์-แอมป์ ในการติดตั้งใช้เซนเซอร์กระแส และเซนเซอร์แรงดันวัดค่าส่งให้บอร์ดไมโครคอนโทรลเลอร์ในการประมวลผลและบันทึกผล เพื่อศึกษาการใช้งานหม้อแปลงไฟฟ้าที่การจ่ายกำลังไฟฟ้า จ่ายกระแสไฟฟ้าให้กับโหลด กำหนดไม่เกิน 80% ของพิกัดหม้อแปลง และแสดงสถานะโหลดเฟส A, B และ C แสดงผลสถานะเป็นสีแสงหลอดไฟตามเงื่อนไขที่กำหนด คือ หลอดไฟเขียว (ปกติ), หลอดไฟเหลือง (เตือน), หลอดไฟแดง (เกินพิกัด) ผลการทดลองพบว่าหม้อแปลงไฟฟ้าที่ศึกษาจ่ายกำลังไฟฟ้าช่วงสูงสุดที่ 65% และหม้อแปลงยังเหลือกำลังไฟฟ้าที่รองรับการจ่ายโหลดอีก 15% และสถานะโหลดที่ใช้งานแต่ละเฟส หลอดแสดงผลออกมาได้ค่าเป็นค่าสมดุลของโหลดตรงตามข้อมูลที่บันทึกได้

Downloads

Download data is not yet available.

References

Organization System Division Policy and Strategy Department Strategy. Provincial Electricity Authority Service Quality Standard, B.E. 2563 (2020); 1-147. Thai.

Provincial Electricity Authority. B.E. 2559 (2016). Provincial Electricity Authority Regulation on Grid Connection Requirements. Bangkok: PEA; 2016. Thai.

Sriprasarn S, Leelachindakrairerk M. Detection system for the transformer of the Provincial Electricity Authority. Engineering Journal, Kasetsart University. 2010; 23 (73): 23-32. Thai.

Rattanalertnusorn S. Computer Programming With C Language. 3rd ed. Bangkok: Technology Promotion Association (Thailand-Japan); 2014. Thai.

Hinkerd C. Fundamental of Transformer. 3rd ed. Bangkok: Technology Promotion Association (Thailand-Japan); 2009. Thai.

Chaidee E. Power System. Bangkok: Se-education Public Company Limited; 2014. Thai.

Kositpol T, Ragryeong A. Operating instructions and preventive maintenance of oil-immersed distribution transformers. B.Eng thesis. Burapha University; 2017. Thai.

Jakovic T, Murat I, Klaric F, Keitoue S. Transformer fleet monitoring. Science Direct. Procedia Engineering 2017; 202: 20-8.

Rusov V, Zhivodernikov S. Transformer condition monitoring. In: IEEE Power and Transmission, editor. International Conference on Condition Monitoring and Diagnosis; 2008 April 21-24; Beijing. China; 2008. p. 1012-4.

Pablo AD, Ferguson W, Mudryk A, Golovan D. On-line condition monitoring of power transformers. In: IEEE Power and Transmission, editor. Electrical Insulation Conference; 2011 June 5-8; Annapolis, Maryland. USA;2011. p. 285-8

Mackenzie EA, Crossey J, Pablo AD, Ferguson W. On-line monitoring and diagnostics for power transformers. In: IEEE International Symposium, Electrical Insulation Conference; 2010 June 6-9; San Diego. USA; 2010. p.150-8

Hedtthng P. The development of electrical calibration instrument manual for technician of industrial service department instrument calibration center in technology promotion association (Thailand – Japan). M.Eng thesis. Srinakharinwirot University; 2004. Thai.

Downloads

เผยแพร่แล้ว

2022-06-01

How to Cite

วงศ์ตา ด. ., เมืองชื่น ศ. ., & ยศกาศ ไ. . (2022). ชุดแสดงสถานะ และเก็บข้อมูลการใช้งานของหม้อแปลงจำหน่ายไฟฟ้า 3 เฟส ขนาดกำลัง 50 กิโลโวลต์-แอมป์. วารสารวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา, 7(1), 43–51. https://doi.org/10.14456/rmutlengj.2022.5