การศึกษาการเสื่อมสภาพของคอนกรีตสำหรับเสาสะพานในจังหวัดนครนายก และการทดสอบคุณสมบัติการขัดสีของมอร์ต้าร์ซ่อมแซม และกำลังเสาจำลอง

ผู้แต่ง

  • ชนาพันธ์ ถิระโคตร ภาควิชาวิศวกรรมโยธาและสิ่งแวดล้อม คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
  • ธนะสิทธิ์ คำริแง ภาควิชาวิศวกรรมโยธาและสิ่งแวดล้อม คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
  • พงศภัค กะดี่ทอง ภาควิชาวิศวกรรมโยธาและสิ่งแวดล้อม คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
  • ศุภชัย สินถาวร ภาควิชาวิศวกรรมโยธาและสิ่งแวดล้อม คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

DOI:

https://doi.org/10.14456/rmutlengj.2022.3

คำสำคัญ:

คอนกรีตเสริมเหล็ก, เสา, ซ่อมแซม, การกัดกร่อน, โซเดียมซิลิเกต, การเสื่อมสภาพ

บทคัดย่อ

งานวิจัยนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษารูปแบบการเสื่อมสภาพของเสาคอนกรีตในสะพาน และความสามารถในการรับน้ำหนักของ เสาคอนกรีตเสริมเหล็กหลังการบำรุงรักษา โดยจำลองการเสื่อมสภาพของเสาคอนกรีต 2 รูปแบบ คือ 1. การเสื่อมสภาพแบบผิวเรียบ 2. การเสื่อมสภาพแบบผิวขรุขระ โดยใช้เสาตัวอย่างในการทดสอบขนาด 20×20×60 ซม. ซึ่งจะทำการซ่อมแซมเสาที่มีการเสื่อมสภาพแบบผิวขรุขระด้วยการฉาบซ่อมด้วยมอร์ต้าร์ และบ่มด้วยการทาสารละลายโซเดียมซิลิเกต พร้อมกับทดสอบความต้านทานการขัดสีของวัสดุซ่อมแซมด้วยวิธี Rotating-Cutter Method ดัดแปลงจากมาตรฐาน ASTM C944 จากผลการทดสอบพบว่า เสาคอนกรีตที่มีการเสื่อมสภาพแบบผิวเรียบสูญเสียกำลังรับน้ำหนักร้อยละ 4.13 และเสาคอนกรีตที่มีการเสื่อมสภาพแบบผิวขรุขระสูญเสียกำลังรับน้ำหนักร้อยละ 7.67 เมื่อเทียบกับเสาคอนกรีตปกติ ส่วนเสาคอนกรีตเสื่อมสภาพแบบผิวขรุขระหลังการซ่อมแซมสามารถรับน้ำหนักได้เพิ่มขึ้นร้อยละ 12.34 เมื่อเทียบกับเสาคอนกรีตปกติ สำหรับวัสดุซ่อมพบว่า การบ่มมอร์ต้าร์ด้วยการทาสารละลายโซเดียมซิลิเกตเพิ่มความต้านทานต่อการขัดสีร้อยละ 0.3 โดยมวล จากมอร์ต้าร์ปกติ และมีกำลังรับน้ำหนักเพิ่มขึ้นร้อยละ 6.41

References

Sujjavanich S. Advanced Concrete Technology. Bangkok: Rojchana Printing Limited Partnership; 2017. Thai.

Dechpolmataya S, Sinthaworn S. Deterioration of Concrete Bridges of the Rural Road Department. Annual Concrete Conference 6th ,2010 October 20-22, Phetburi, Thailand. Thai.

Tuantong T, Tangchirapat W, Jaturapitakkul C, Songpiriyakij S. Abrasion Resistance and Rapid Chloride Permeability of Concrete Coated with Sodium Silicate Solution. KMUTT Research and Development Journal. 2019;30(1): 55-68. Thai.

Srinakharinwirot university. Development plan for rural road (the 3rd phase). PTE Engineering Co. Ltd. Report number: 1, 2019. Thai.

Liu WY, Yen T, Hsu TH. Abrasion Erosion of Concrete by Water-borne Sand, Cement and Concrete Research. 2006;36: 1814-1820.

Yang Y, Ji T, Lin X, Chen C, & Yang Z. Biogenic sulfuric acid corrosion resistance of new artificial reef concrete. Construction and Building Materials. 2018; 158: 33-41.

Trejo D. Analysis and assessment of microbial biofilm - mediated concrete deterioration. Dissertation, Ph.D.(Departmentof Transportation). United States of America: Graduate school University Transportation Centers; 2008.

Downloads

เผยแพร่แล้ว

2022-06-01

How to Cite

ถิระโคตร ช. ., คำริแง ธ. ., กะดี่ทอง พ. ., & สินถาวร ศ. . (2022). การศึกษาการเสื่อมสภาพของคอนกรีตสำหรับเสาสะพานในจังหวัดนครนายก และการทดสอบคุณสมบัติการขัดสีของมอร์ต้าร์ซ่อมแซม และกำลังเสาจำลอง. วารสารวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา, 7(1), 22–32. https://doi.org/10.14456/rmutlengj.2022.3