การประยุกต์ใช้เทคนิคการแปลงหน้าที่เชิงคุณภาพสำหรับการออกแบบและพัฒนาผลิตภัณฑ์เฟอร์นิเจอร์ไม้ไผ่ประเภทชุดโซฟา

ผู้แต่ง

  • สุรสิทธิ์ ระวังวงศ์ สาขาวิศวกรรมอุตสาหการ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย
  • ชาตรี หอมเขียว สาขาวิศวกรรมอุตสาหการ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย
  • จุฬาลักษณ์ โรจนานุกูล สาขาวิศวกรรมอุตสาหการ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย
  • ทิพยสุคนธ์ บุญญโส สาขาวิศวกรรมอุตสาหการ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย

DOI:

https://doi.org/10.14456/rmutlengj.2022.1

คำสำคัญ:

การแปลงหน้าที่เชิงคุณภาพ, บ้านคุณภาพ, การออกแบบผลิตภัณฑ์, เฟอร์นิเจอร์ไม้ไผ่, โซฟา

บทคัดย่อ

งานวิจัยนี้ศึกษาเกี่ยวกับการออกแบบและพัฒนาผลิตภัณฑ์เฟอร์นิเจอร์ไม้ไผ่ประเภทชุดโซฟา มีวัตถุประสงค์เพื่อออกแบบและ   ปรับปรุงคุณภาพผลิตภัณฑ์เฟอร์นิเจอร์ไม้ไผ่ และเปรียบเทียบความพึงพอใจของลูกค้าเทียบกับผลิตภัณฑ์แบบเดิมโดยการประยุกต์ใช้เทคนิคการแปลงหน้าที่เชิงคุณภาพ วิธีการวิจัยเริ่มด้วยการแปลงความต้องการของลูกค้าเข้าสู่เมทริกซ์ที่หนึ่งของเทคนิคการแปลงหน้าที่เชิงคุณภาพ คือเมทริกซ์การวางแผนผลิตภัณฑ์หรือบ้านคุณภาพ ผลการวิเคราะห์บ้านคุณภาพ พบว่าผลิตภัณฑ์รูปแบบใหม่ได้รับการออกแบบและพัฒนาตามข้อกำหนดในด้านรูปแบบ คือ สีสัน ขนาดและน้ำหนัก และในส่วนด้านวัสดุ คือ วัสดุในการผลิต ความทนทานของวัสดุโครงสร้าง และความทนทานของอุปกรณ์จับยึด อีกทั้งในด้านความสะดวก คือ ความสะดวกในการใช้งานและการเคลื่อนย้ายผลิตภัณฑ์ และในด้านคุณภาพ คือ อายุการใช้งานและคุณภาพประกอบ สุดท้ายในด้านราคาของผลิตภัณฑ์ จากนั้นจึงทำการเปรียบเทียบความพึงพอใจระหว่างผลิตภัณฑ์แบบใหม่กับผลิตภัณฑ์แบบเดิม ผลการวิจัยนี้พบว่าผลิตภัณฑ์แบบใหม่มีค่าความพึงพอใจเพิ่มขึ้นมากกว่าผลิตภัณฑ์แบบเดิมในทุกคุณลักษณะ โดยมีค่าเฉลี่ยความพึงพอใจโดยรวมของผลิตภัณฑ์แบบใหม่เท่ากับ 4.11 คะแนน และค่าเฉลี่ยความพึงพอใจโดยรวมของผลิตภัณฑ์แบบเดิมมีค่าเท่ากับ 3.36 คะแนน คิดเป็นค่าเปอร์เซ็นต์ที่เปลี่ยนแปลงในผลิตภัณฑ์ได้เท่ากับ 22.32 เปอร์เซ็นต์

References

Phuangchik T. Is Bamboo Amazing Plant. Thai Science and Technology Journal. 2556;21(2): 1-3.Thai.

Royal Forest Department. Knowledge of Bamboo.Technology Transfer and Development Bureau, Forest Research and Development Office, Royal Forest Department. (2541).Thai.

Akao Y. QFD: Past, Present, and Future. In: International Symposium on QFD’97, Linköping, Sweden. (1997).

Satirapinitkul T, Thaveesaengsakulthai D. Application of QFD and TRIZ Technique for Creating Innovations in the Animal Feed Industry. For Quality Production. 2555;(179)19: 24-30.Thai.

Sinthavalai R, Ruengrong S. An Application of House of Quality (HOQ) for Designing Rice Product as a Souvenir. Naresuan University Journal: Science and Technology. 2018;(26)3: 36-51.Thai.

Marakanon L. The Application of Quality Function Deployment and Analytic Hierarchy Process Techniques for Quality Improvement of Agricultural Machinery Parts Logistics. Journal of Industrial Education. 2560;16(3): 21-28.

Homkhiew C, Ratanawilai T, Pochana K. Application of a Quality Function Deployment Technique to Design and Develop Furniture Products. Songklanakarin J. Sci. Technol. 2012;34(6):663-668.

Rawangwong S, Homkhiew C, Boonchouytan W, Chattong J, Tehyo M. Application of Quality Function Deployment in Development of Products Pottery: A Case Study of Pottery Community Enterprise in Nakhon Si Thammarat Province. Princess of Naradhiwas University Journal. 2020;12(1):106-119.Thai.

Pirom T, Rawangwong S, Thongkamkaew A, Hutyee C. Design and Developed Product the Kindergarten Classroom Furniture with Rubber Wood Using Quality Function Development. The Journal of Industrial Technology. 2019;15(3):76-92.Thai.

Sinthavalai R, Boonchu P, Polmai S. An Application of House of Quality (HOQ) in Improving a Package of Medical Equipment. The Journal of KMUTNB. 2016;26(3):437-450. Thai.

Kengpol A. Concurrent Engineering. Bangkok: King Mongkut's University of Technology North Bangkok Publisher. (2547).Thai.

Sritong C, Sritong O. Product Development Using Quality Function Deployment (QFD) in Furniture Industry: A case Study of Office Chair Design. Valaya Alongkorn Review (Humanities and Social Science). 2559;(6)2:111-124.Thai.

Shergia A, Immawan T. Design of Innovative Alarm ClockMade From Bamboo With Kansei Engineering Approach. Agriculture and Agricultural Science Procedia. 2015;3:184-188.

Downloads

เผยแพร่แล้ว

2022-06-01

How to Cite

ระวังวงศ์ ส. ., หอมเขียว ช. ., โรจนานุกูล จ. ., & บุญญโส ท. . (2022). การประยุกต์ใช้เทคนิคการแปลงหน้าที่เชิงคุณภาพสำหรับการออกแบบและพัฒนาผลิตภัณฑ์เฟอร์นิเจอร์ไม้ไผ่ประเภทชุดโซฟา. วารสารวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา, 7(1), 1–11. https://doi.org/10.14456/rmutlengj.2022.1