การพัฒนาเครื่องต้นแบบสำหรับรับซื้อขวดน้ำดื่มใสอัตโนมัติด้วยการใช้เซ็นเซอร์วัดน้ำหนักร่วมกับการประมวลผลภาพ และแจ้งผลผ่านไลน์โนติฟาย

ผู้แต่ง

  • ไกรสร เรือนแก้ว หลักสูตรวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา
  • เรวัฒ อุตโม หลักสูตรวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา
  • วัฒนชัย ศรีกลิ่น หลักสูตรวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา
  • ปรัชญ์ ปิยะวงศ์วิศาล หลักสูตรวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา
  • อนุชล หอมเสียง หลักสูตรวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา
  • ขวัญชัย เอื้อวิริยานุกูล หลักสูตรวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

DOI:

https://doi.org/10.14456/rmutlengj.2021.11

คำสำคัญ:

ตู้รับซื้อขวดอัตโนมัติ, เซ็นเซอร์วัดน้ำหนักแบบโหลดเซล, การประมวลผลภาพ, โมบายเน็ต, ไลน์โนติฟาย, ราสเบอร์รี่พาย

บทคัดย่อ

งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาเครื่องต้นแบบสำหรับรับซื้อขวดพลาสติกใสอัตโนมัติ 3 ขนาด และแจ้งเตือนผลการทำงานผ่านไลน์โนติฟาย โดยมีขั้นตอนการทำงานคือ หากผู้ใช้งานระบบไม่เคยใช้งานมาก่อนต้องสมัครสมาชิกผ่านตู้หยอดเหรียญเพื่อสร้างบัญชี หลังจากนั้นผู้ใช้งานสามารถหยอดขวดลงในช่องรับขวด ระบบจะตรวจสอบว่าขวดมีน้ำหนักอยู่ในช่วงที่กำหนดหรือไม่ด้วยเซ็นเซอร์ชั่งน้ำหนัก และใช้ภาพจากกล้องเพื่อตรวจจับว่าเป็นขวดหรือไม่ด้วยสถาปัตยกรรมการเรียนรู้เชิงลึก MobileNet-SSD หากเป็นสิ่งแปลกปลอมระบบจะสั่งให้ เซอร์โวมอเตอร์ ทำการหมุนเพื่อพลิกฐานรองในการคืนสิ่งแปลกปลอมทันที แต่ถ้าเป็นขวด ระบบจะทำการวัดขนาดของขวดด้วยการอ่านค่าความกว้างของขวด เมื่อได้ค่าน้ำหนักกับขนาดขวดมาแล้ว ระบบจะทำการเปรียบเทียบข้อมูลว่าตรงกันหรือไม่ โดยขวดเล็กขนาด 600 ml จะมีค่าจากเซ็นเซอร์ 60-70 หน่วย (ซึ่งเป็นค่าที่อ่านได้จากโมดูลขยายสัญญาณ HX711) และขนาดความกว้างอยู่ที่ 171-184 พิกเซล ขวด 750ml จะมีค่าเซ็นเซอร์ 85-90 หน่วย และความกว้างอยู่ที่ 186-219 พิกเซลและขวด 1500ml จะมีค่าเซ็นเซอร์ 120-150 หน่วย และความกว้างอยู่ที่ 226-299 พิกเซล ระบบจึงจะทำการรับขวดแต่ถ้ามีเงื่อนไขใดไม่ตรงตามที่กำหนดไว้ก็จะทำการคืนขวด เมื่อเซอร์โวมอเตอร์ ทำการหมุนคืนขวดหรือรับขวดเสร็จสิ้น ฝาช่องรับขวดก็จะเปิดให้หยอดเพิ่ม เมื่อรับขวดแล้วระบบจะทำการ บันทึกจำนวนขวดและคำนวณจำนวนเงินเข้าสู่บัญชีผู้ใช้งานและส่งข้อความแสดงผลการรับซื้อขวดผ่านไลน์โนติฟาย ผลการทดสอบพบว่าระบบสามารถรับขวด 3 ขนาด ได้ถูกต้องทั้งหมด 26 ครั้งจากจำนวนการทดสอบ 30 ครั้งคิดค่าความถูกต้องเป็น 87 เปอร์เซ็นต์ ส่วนในการทดสอบการปฏิเสธสิ่งแปลกปลอม 3 ประเภทได้แก่ กระดาษ ท่อพีวีซี และแท่งกาว จำนวน 30 ครั้งระบบสามารถทำงานได้ถูกต้องทั้งหมดคิดเป็น 100 เปอร์เซ็นต์

Downloads

Download data is not yet available.

References

[1] Laopracha N, Saisangjan U, Chamchong R. Method development for verification the complete ancient statues by image processing. Engineering and Applied Science Research. 2015;42(2),203-210. Available from: https://ph01.tcithaijo.org/index.php/easr/article/view/34905 [Accessed 11th February 2021]
[2] Zhao ZQ, Zheng P, Xu ST, Wu X. Object Detection With Deep Learning: A Review. IEEE Transactions on Neural Networks and Learning Systems. 2019;30(11):3212-32. Available from: https://doi.org/10.1109/TNNLS.2018.2876865 [Accessed 11th February 2021].
[3] Liu W, Anguelov D, Erhan D, Szegedy C, Reed S, Fu C-Y, Berg AC. SSD: Single Shot multibox detector. In European conference on Computer vision 2016 Oct 8 (pp.21–37).Springer,Cham.
[4] Lin TY, Maire M, Belongie S, Hays J, Perona P, Ramanan D, Dollar P,Zitnick CL. Microsoft COCO: Common Objects in Context. In European conference on computer vision 2014 Sep 6 (pp.740-755).Springer,Cham.
[5] Howard AG, Zhu M, Chen B, Kalenichenko D, Wang W, Weyand T, Andreetto M, Adam H. Mobilenets: Efficient convolutional neural networks for mobile vision applications. arXiv
preprint arXiv:1704.04861. 2017 Apr 17.
[6] Padilla R, Netto SL, da Silva EA. A Survey on performance metrics for object-detection algorithms. In 2020 International Conference on Systems, Signals and Image Processing (IWSSIP)
2020 Jul 1 (pp. 237–242). IEEE.
[7] Chattoraj S, Bhowmik S, Vishwakarma K, Roy P. Design and implementation of low cost electronic toll collection system in India. 2017 Second International Conference on Electrical,
Computer and Communication Technologies (ICECCT)2017 Feb 22 (pp. 1–4). IEEE.

Downloads

เผยแพร่แล้ว

2021-12-08

How to Cite

เรือนแก้ว ไ. . ., อุตโม เ. ., ศรีกลิ่น ว. ., ปิยะวงศ์วิศาล ป. ., หอมเสียง อ. ., & เอื้อวิริยานุกูล ข. . (2021). การพัฒนาเครื่องต้นแบบสำหรับรับซื้อขวดน้ำดื่มใสอัตโนมัติด้วยการใช้เซ็นเซอร์วัดน้ำหนักร่วมกับการประมวลผลภาพ และแจ้งผลผ่านไลน์โนติฟาย. วารสารวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา, 6(2), 49–55. https://doi.org/10.14456/rmutlengj.2021.11