การประเมินประสิทธิภาพของเตาหลอมอะลูมิเนียมที่ใช้ถ่านโค้กร่วมกับน้ำมันดีเซลเป็นเชื้อเพลิง

ผู้แต่ง

  • ศักดิ์สิทธิ์ ชื่นชมนาคจาด สาขาครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา พิษณุโลก
  • ธงชัย เครือผือ สาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิต คณะเทคโนโลยีการเกษตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์

DOI:

https://doi.org/10.14456/rmutlengj.2021.10

คำสำคัญ:

เตาหลอม, อะลูมิเนียม, ถ่านโค้ก, น้ำมันดีเซล

บทคัดย่อ

วิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อการประเมินประสิทธิภาพของเตาหลอมอะลูมิเนียมที่ใช้ถ่านโค้กร่วมกับน้ำมันดีเซลเป็นเชื้อเพลิง เพื่อการทดลองหลอมและหล่ออะลูมิเนียมให้เป็นรูปตราสัญลักษณ์วิศวกรรมด้วยวิธีการหล่อแบบโฟมหาย โดยเตาหลอมที่สร้างขึ้นจะมีรูปทรงกระบอกทำจากเหล็กเหนียว มีช่องสำหรับใส่ท่อส่งอากาศและน้ำมันดีเซล ผนังเตาภายในก่อด้วยอิฐทนไฟและฉาบด้วยซีเมนต์ทนไฟเพื่อเป็นฉนวนกันความร้อน อีกส่วนหนึ่งเป็นฐานของพัดลมเป่าอากาศและถังน้ำมันดีเซลมีโครงสร้างรูปทรงสี่เหลี่ยม โดยพัดลมเป่าอากาศจะเชื่อมกับท่อส่งอากาศและน้ำมันดีเซล หลักการทำงานของเตาหลอมจะเริ่มด้วยการก่อเชื้อเพลิงถ่านโค้กให้ติดไฟรอบ ๆ ภายในห้องเผาไหม้แล้วปล่อยน้ำมันดีเซลหยดลงในท่อส่งอากาศที่มีพัดลมเป่าอากาศและนำพาน้ำมันเข้าไปในห้องเผาไหม้ของเตาหลอม เพื่อให้เกิดความร้อนและหลอมอะลูมิเนียม ผลจากการทดสอบการหลอมอะลูมิเนียมน้ำหนัก 6 กิโลกรัม ความเร็วลมของพัดลมเป่าอากาศ 3.50 เมตร/วินาที อัตราการไหลของน้ำมัน 21 นาที/ลิตร ใช้ถ่านโค้กทั้งหมด 3.30 กิโลกรัม และน้ำมันดีเซล 2 ลิตร เตาหลอมสามารถทำอุณหภูมิของน้ำอะลูมิเนียมเหลวได้สูงถึง 678 องศาเซลเซียส ด้วยเวลา 110 นาที ซึ่งเป็นเวลาน้อยที่สุดเมื่อเทียบกับผลทดสอบที่ความเร็วลมอื่น ๆ และเตามีประสิทธิภาพเชิงความร้อนเท่ากับร้อยละ 5.61

Downloads

Download data is not yet available.

References

[1] Arunachalam R, Krishnan PK, Muraliraja R. A review on the production of metal matrix composites through stir casting–furnace design, properties, challenges, and research
opportunities. Journal of Manufacturing Processes. 2019;42:213-45.
[2] Supasin S, Chaitep S, Vittayapadung S. Compare thermal efficiency aluminum crucible furnace using lard oil share liquefied petroleum gas and diesel oil. Research Journal Kasalongkham. 2017; 11(3):317-326. Thai.
[3] Chusawat S. Design of laboratory crucible furnace by using oxygen-acetvlene gas. Available from: http://kb.psu.ac.th/psukb/handle/2553/2852 [Accessed 15th October
2018]. Thai.
[4] Trakulku K. Polymer Technology. Xpress Media Publishing, Bangkok; 1990. Thai.
[5] Panwar N, Chauhan A, Pali HS, Sharma MD. Fabrication of aluminum 6061 red-mud composite using stir casting and micro structure observation. Materials Today: Proceedings. 2020; 21: 2014–23.
[6] Srisomroeng P, Suebthet S, Sukyot T. Design and build a servo press for use in sheet metal forming. Industrial Engineering Network Conference Annual; 2012 Oct 17-19; Cha-am,
Phetchaburi; 2012. p. 256-259. Thai.
[7] Rezazadeh N, Hosseinzadeh H, Wu B. Effect of burners configuration on performance of heat treatment furnaces. International Journal of Heat and Mass Transfer. 2019;136: 799-807.
[8] Pugasa K, Yongcharoen W. Energy improvement of aluminum melting furnace employing bunker oil burner type. Journal of Energy Research. 2015; 12(1):1-15. Thai.
[9] Yunus AC. Heat transfer: a practical approach 2nd Edition. New Yorks: McGraw-Hill; 2013.
[10] Dhaneswara D, Fatriansyah JF, Ramadhan R, Ashari A. The effect of melting temperature aluminum metal casting using mixed degasser based sodium fluoride and sodium nitrate.
MATEC Web of Conferences. 2019;269:p. 07001.

Downloads

เผยแพร่แล้ว

2021-12-08

How to Cite

ชื่นชมนาคจาด ศ. . ., & เครือผือ ธ. . (2021). การประเมินประสิทธิภาพของเตาหลอมอะลูมิเนียมที่ใช้ถ่านโค้กร่วมกับน้ำมันดีเซลเป็นเชื้อเพลิง. วารสารวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา, 6(2), 40–48. https://doi.org/10.14456/rmutlengj.2021.10