การคัดเลือกและการประเมินซัพพลายเออร์: การทบทวนและมุมมอง

ผู้แต่ง

  • วรพจน์ ศิริรักษ์ หลักสูตรวิศวกรรมอุตสาหการ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงราย
  • หฤทัยรัตน์ จันต๊ะคาด หลักสูตรวิศวกรรมอุตสาหการ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงราย
  • พีรวัตร ลือสัก หลักสูตรวิศวกรรมอุตสาหการ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงราย
  • กำพล จินตอมรชัย หลักสูตรวิศวกรรมอุตสาหการ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงราย
  • อมรรัตน์ ปิ่นชัยมูล หลักสูตรวิศวกรรมอุตสาหการ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงราย
  • สมควร สงวนแพง หลักสูตรวิศวกรรมอุตสาหการ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงราย
  • ชัชชัย สีตา หลักสูตรวิศวกรรมอุตสาหการ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงราย

DOI:

https://doi.org/10.14456/rmutlengj.2021.5

คำสำคัญ:

การประเมินซัพพลายเออร์, เกณฑ์การคัดเลือกซัพพลายเออร์, ปัญหาการคัดเลือกซัพพลายเออร์

บทคัดย่อ

บทความนี้เป็นการทบทวนวรรณกรรมที่เกี่ยวข้องกับการคัดเลือกและประเมินซัพพลายเออร์ซึ่งมีบทความวิจัยจำนวนมากได้รับการเผยแพร่เมื่อเร็ว ๆ นี้ และได้มีการแนะนำวิธีการและขั้นตอนที่แตกต่างกันออกไป สำหรับการประเมินและคัดเลือกซัพพลายเออร์ขององค์กร ดังนั้นบทความนี้จึงมีวัตถุประสงค์เพื่อทบทวนเกณฑ์ปัจจัยที่เกี่ยวข้อง วิธีการในการประเมินซัพพลายเออร์ต่าง ๆ เพื่อแสดงเกณฑ์ปัจจัยที่สำคัญที่มีอิทธิพลและส่งผลกระทบต่อการดำเนินธุรกิจ ยิ่งไปกว่านั้นยังกล่าวถึงวิธีการที่นำมาใช้วิเคราะห์ในการประเมินเพื่อการตัดสินใจเลือกซัพพลายเออร์ ดังเช่น วิธีการ AHP, ANP, DEA และวิธีการบนพื้นฐาน Fuzzy ตลอดจนวิธีการแบบ Hybrid เพื่อเป็นแนวทางสำหรับช่วยให้นักวิจัยและผู้ปฏิบัติงานได้ทราบแล้วเลือกใช้ วิธีการและเกณฑ์ได้อย่างเหมาะสมที่จะนำมาซึ่งการลดโอกาสประสบกับปัญหาต่าง ๆ ที่เป็นผลมาจากการคัดเลือกซัพพลายเออร์ที่ไม่เหมาะสม เช่น คุณภาพไม่ตรงตามข้อกำหนด ต้นทุนที่สูงกว่าความเป็นจริง ระยะเวลาในการส่งมอบไม่ทันตามกำหนด ตลอดจนธุรกิจสามารถใช้เป็นแนวทางในการเพิ่มความสามารถการแข่งขันของธุรกิจให้เหนือกว่าคู่แข่ง

Downloads

Download data is not yet available.

References

[1] Verma DS, Pateriya A. Supplier selection through analytical hierarchy process: a case study in small scale manufacturing organization. International Journal of Engineering Trends and Technology. 2013;4(5):1428-1433.
[2] Kilincci O, Onal SA. Fuzzy AHP approach for supplier selection in a washing machine company. Expert systems with Applications. 2011;38(8):9656-9664.
[3] Ghodsypour SH, O’Brien C. A decision support system for supplier selection using an integrated analytical hierarchy process and linear programming. International Journal of Production Economics. 1998;56-67:199-212.
[4] Moliné J, Coves A. Supplier evaluation and selection: a review of the literature since 2007. in Book of Proceedings of the 7th International Conference on Industrial Engineering and Industrial Management. Spain, 2013.
[5] Kontis AP, Vrysagotis V. Supplier selection problem: a literature review of multi-criteria approaches based on DEA. Advances in Management & Applied Economics. 2011;1(2):207-219.
[6] Meade LM, Sarkis J. Analyzing organizational project alternatives for agile manufacturing processes: an analytical network approach. International Journal of Production Research. 1999;37(2):241-261.
[7] Alikhani R, Torabi SA, Altay N. Strategic supplier selection under sustainability and risk criteria. International Journal of Production Economics. 2019;208:69-82.
[8] Oboulhas O, Xiaofei X, Zhan D. A decision support system for supplier selection process. International Journal of Information Technology & Decision Making. 2004;3(3):453-470.
[9] Liu F, Hai HL. The voting analytic hierarchy process method for selecting supplier. International Journal of Production Economics. 2005;97(3):308-317.
[10] Wongnitipat S, Gerdsri N. Supplier evaluation and selection: a case example of motorcycle manufacturing company. KMUTT Research and Development Journal. 2011;34:59-75. 2554.Thai.
[11] Öztürk D. Factors that influence the supplier selection of manufacturing businesses. Journal of Research in Business and Management. 2017;4(11):18-24.
[12] Fu YK. An integrated approach to catering supplier selection using AHP-ARAS-MCGP methodology. Journal of Air Transport Management. 2019;75:164-169.
[13] Manello A, Calabrese G. The influence of reputation on supplier selection: an empirical study of the European automotive industry. Journal of Purchasing and Supply Management. 2019;25(1):69-77.
[14] Awasthi A, Govindan K, Gold S. Multi-tier sustainable global supplier selection using a fuzzy AHP-VIKOR based approach. International Journal of Production Economics. 2018;195: 106–117.
[15] Sonmez M. A review and critique of supplier selection process and practices. Loughborough University. 2006.
[16] Basfirinci C, Mitra A. A cross cultural investigation of airlines service quality through integration of Servqual and the Kano model. Journal of Air Transport Management. 2015;42:239-248.
[17] Petroni A. Vendor selection using principal component analysis. Journal of Supply Chain Management. 2000;1(13):63-69.
[18] Amid A, Ghodsypour S, O’Brien C. Fuzzy multiobjective linear model for supplier selection in a supply chain. International Journal of Production Economics. 2006;104(2):394-407.
[19] Chen CT, Lin CT, Huang SF. A fuzzy approach for supplier evaluation and selection in supply chain management. International Journal of Production Economics. 2006;102: 289–301.
[20] Somsuk N, Laosirihongthong T. Two-stage data envelopment analysis technique for evaluating internal supply chain efficiency. KKU Engineering Journal. 2014;41(4):483-491. Thai.
[21] Wang YC, Chen TCT. A partial-consensus posterior-aggregation FAHP method-supplier selection problem as an example. Mathematics. 2019;7(179):1-15.
[22] Gupta AK, Singh O, Garg R. Analytic network process (ANP): an approach for supplier selection in an automobile organization. European Journal of Advances in Engineering and Technology. 2015;2(9):83-89.
[23] AKBAŞ S, DALKILIÇ TE. Multi-criteria supplier selection based on fuzzy pairwise comparison in AHP. Journal of Science. 2018;31(1):296-308.
[24] Memari A, Dargi A, Jokar MRA, Ahmad R, Rahim ARA. Sustainable supplier selection: a multi-criteria intuitionistic fuzzy TOPSIS method. Journal of Manufacturing Systems 50. 2019;50:9–24.
[25] Ozdemir D, Temur GT. DEA ANN approach in supplier evaluation system. World Academy of Science, Engineering and Technology. 2009;54:343-348.
[26] Wu D. Supplier selection: a hybrid model using DEA, decision tree and neural network. Expert Systems with Applications. 2009;36(5):9105-9112.
[27] Tahriri F, Osman MR, Ali A, Yusuff RM. A review of supplier selection methods in manufacturing industries. Suranaree Journal of Science and Technology. 2008;15(3)201-208.
[28] Najmi A, Gholamian MR, Makui A. Supply chain performance models: a literature review on approaches, techniques, and criteria. Journal of Operations and Supply Chain Management. 2013;6(2):94–113.
[29] Raktongsuk Ch. The approach for the improvement of ordering process of products from Singapore: a case study of Thaioil public company limited. Applied Soft Computing. Master’s Thesis, Global Management, Burapha University. 2017; 13-14.
[30] Shahroodi K, Keramatpanah A, Amini s, Shiri E, Najibzadeh M. Application of analytical hierarchy process (AHP) technique to evaluate and selecting suppliers in an effective supply chain. Kuwait Chapter of Arabian Journal of Business and Management Review. 2012;6:1.
[31] Ecer F, Küçük O. Analytical hierarchy method in supplier selection and an application. Ataturk University Social Sciences Institute Journal. 2008;11(1):355-369.
[32] Politis S, Klumpp M, Celebi D. Analytical hierarchy process in supplier evaluation. in 16 th International Working Seminar on Production Economics, Conference Proceedings. Innsbruck (Eigenverlag), 2010.
[33] Jain V, Sangaiah AK, Sakhuja S, Thoduka N, Aggarwal R. Supplier selection using fuzzy AHP and TOPSIS: a case study in the Indian automotive industry. Neural Computing and Applications. 2018;29(7):555–564.
[34] Fallahpour A, Olugu EU, Musa SN, Wong KY, Noori S. A decision support model for sustainable supplier selection in sustainable supply chain management. Computers & Industrial Engineering. 2017;105:391–410.
[35] Govindan K, Khodaverdi R, Jafarian A. A fuzzy multi criteria approach for measuring sustainability performance of a supplier based on triple bottom line approach. Journal of Cleaner Production. 2013;47:345–354.
[36] Lin YH, Tseng ML. Assessing the competitive priorities within sustainable supply chain management under uncertainty. Journal of Cleaner Production. 2016;112:2133–2144.
[37] Zhou Z, Dou Y, Liao T, Tan Y. A preference model for supplier selection based on hesitant fuzzy sets. Sustainability. 2018;10(659):1-13.
[38] Jia P, Govindan K, Choi TM, Rajendran S. Supplier selection problems in fashion business operations with sustainability considerations. Sustainability. 2015;7(2):1603-1619.
[39] Phochanikorn P, Tan C. An integrated multi-criteria decision-making model based on prospect theory for green supplier selection under uncertain environment: a case study of the Thailand palm oil products industry. Sustainability. 2019;11(7):1-22.
[40] Zimmer K, Fröhling M, Schultmann F. Sustainable supplier management–a review of models supporting sustainable supplier selection, monitoring and development. International Journal of Production Research. 2016;54(5):1412–1442.
[41] Erdem A, Göçen E. Development of a decision support system for supplier evaluation and order allocation. Expert Systems with Applications. 2012;39(5):4927-4937.
[42] Kumar A, Jain V, Kumar S. A comprehensive environment friendly approach for supplier selection. Omega. 2014;42(1):109-123.
[43] Bai C, Fahimnia B, Sarkis J. Sustainable transport fleet appraisal using a hybrid multi-objective decision making approach. Annals of Operations Research. 2017;250(2):309–340.
[44] Zakeri A, Dehghanian F, Fahimnia B, Sarkis J. Carbon pricing versus emissions trading: a supply chain planning perspective. International Journal of Production Economics. 2015;164:197–205.
[45] Kuo RJ, Lin YJ. Supplier selection using analytic network process and data envelopment analysis. International Journal of Production Research. 2011;50(11):1-12.
[46] Galankashi M, Chegeni A, Soleimanynanadegany A, Memari A, Anjomshoae A, Helmi S, Dargi A. Prioritizing green supplier selection criteria using fuzzy analytical network process. Procedia CIRP. 2015;26:689-694.
[47] Vipul J, Sameer K, Amit K, Charu C. An integrated buyer initiated decision-making process for green supplier selection. Journal of Manufacturing Systems. 2016;41:256–265.
[48] Diabat A, Abdallah T, Al-Refaie A, Svetinovic D, Govindan K. Strategic closed-loop facility location problem with carbon market trading. IEEE Trans Engineering Management. 2013;60:398–408.
[49] Barkemeyer R, Holt D, Preuss L, Tsang S. What happened to the 'development' in sustainable development? Business guidelines two decades after Brundtland. Sustainable Development. 2014;22:15–32.
[50] Büyük€ozkan G, Çifçi G. A novel fuzzy multi-criteria decision framework for sustainable supplier selection with incomplete information. Computers in Industry. 2011;62(2):164–174.
[51] Shaw K, Shankar R, Yadav S, Thakur L. Global supplier selection considering sustainability and carbon footprint issue: AHP multi-objective fuzzy linear programming approach. International Journal of Operational Research. 2013;17(2):215–247.
[52] Azadnia A, Saman M, Wong K. Sustainable supplier selection and order lot-sizing: an integrated multi-objective decision-making process. International Journal of Operational Research. 2014;53(2):383–408.
[53] Varsei M, Soosay C, Fahimnia B, Sarkis J. Framing sustainability performance of supply chains with multidimensional indicators. Supply Chain Management: An International Journal. 2014;19(3):242–257.
[54] Kannan V, Tan K. Supplier selection and assessment: their impact on business performance. Journal of Supply Chain Management. 2002;38:11-21.
[55] Hsu C, Kannan V, Leong G, Tan K. Supplier selection construct: instrument development and validation. The International Journal of Logistics Management. 2006;17:213 – 239.
[56] Swift CO. Preference for single sourcing & supplier selection criteria. Journal of Business Research. 1995;32:105–111.
[57] Hsu C, Kuo T, Chen S, Hu A. Using DEMATEL to develop a carbon management model of supplier selection in green supply chain management. Journal of Cleaner Production. 2013;56:164-172.
[58] Mak TK, Nebebe F. Factor analysis and methods of supplier selection. International Journal of Supply Chain Management. 2016;5(1):1-9.
[59] Saaty TL. The analytic hierarchy process: decision making in complex environments. Quantitative Assessment in Arms Control. 1984:285-308.
[60] Stock R, Lambert D. Strategic logistics management. International Journal of Physical Distribution & Logistics Management. 2013.
[61] TL S. Decision making - the analytic hierarchy and network processes (AHP/ANP). Journal of Systems Science and Systems Engineering. 2004;13:1-35.
[62] Mani V, Agarwal R, Sharma V. Supplier selection using social sustainability: AHP based approach in India. International Strategic Management Review. 2014;2(2):98-112.
[63] Laksanasiri S, Paisansin N, Anussornnitisarn P. Apply the analytic hierarchy process method for selecting supplier in automotive business. in Managing Intellectual Capital and Innovation for Sustainable and Inclusive Society: Managing Intellectual Capital and Innovation. Proceedings of the MakeLearn and TIIM Joint International Conference 2015; 27-29 May 2015; bari. Italy 2015.
[64] Suraraksa J, Shin KS. Comparative analysis of factors for supplier selection and monitoring: the case of the automotive industry in Thailand. Sustainability. 2019;11(981):1-19.
[65] Mikhailov L, Tsvetinov P. Evaluation of services using a fuzzy analytic hierarchy process. Applied Soft Computing. 2004;5(1):23–33.
[66] Wang J, Fan K, Wang W. Integration of fuzzy AHP and FPP with TOPSIS methodology for aeroengine health assessment. Expert Systems with Applications. 2010;37(12):8516–8526.
[67] KARA K, KOLEOGLU N, GÜROL P. Analytic network process (ANP) in supplier selection: a case study in textile sector. International Journal of Business and Social Science. 2016;7(5):241-257.
[68] Gencer C, Gürpinar D. Analytic network process in supplier selection: a case study in an electronic firm. Applied Mathematical Modelling. 2007;31(1):2475-2486.
[69] Cook W, Seiford L. Data envelopment analysis (DEA)—thirty years on. European Journal of Operational Research. 2009;192:1-17.
[70] Wu T, Blackhurst J. Supplier evaluation and selection: an augmented DEA approach. International Journal of Production Research. 2009;47(16):4593-4608.
[71] Wadhwa S, Kumar A, Saxena A. Modelling and analysis of technical education system: a KM and DEA based approach. Studies in Informatics and Control. 2005;14(4):235-250.
[72] Yu Y, Han H, Barros A. Evaluating technical efficiency of Taiwan public listed companies: an application of data envelopment analysis. Interdisciplinary Journal of Research in Business. 2012;12:16-23.
[73] Pitchipoo P, Venkumar P, Rajakarunakaran S, Ragavan R. Development of DEA decision model for supplier selection. in conference: IEEE - International Conference on Research and Development Prospects on Engineering and Technology. EGS Pillay Engineering College; Nagapattinam. India 2013.
[74] Ragavan R, Pitchipoo P, Venkumar P, Rajakarunakaran S. Decision model for supplier selection using data envelopment analysis. in Conference: First International Conference on Emerging Trends in Engineering and Technology; Marthandam. India 2013.
[75] Mishra RK, Patel G. Supplier development strategies: a data envelopment analysis Approach. Business Intelligence Journal. 2010;2(1):99-110.
[76] Koksalan M, Tuncer C. A DEA based approach to ranking multi criteria alternatives. International Journal of Information Technology and Decision Making. 2009;8(1):29-54.
[77] Liang L, Yang F, Cook W, Zhu J. DEA models for supply chain efficiency evaluation. Annals of Operations Research. 2006;145:35–49.
[78] Kao C, Liu S. Fuzzy efficiency measures in data envelopment analysis. Fuzzy Sets Systems Journal. 2000;113:427–437.
[79] Yu MC, Su MH. Using fuzzy DEA for green suppliers selection considering carbon footprints. Sustainability 2017. 2017;9(495):1-11.
[80] Gold S, Awasthi A. Sustainable global supplier selection extended towards sustainability risks from (1+n)th tier suppliers using fuzzy AHP based approach. IFAC-Papers On Line. 2015;48(3):966–971.
[81] He X, Zhang J. Supplier selection study under the respective of low-carbon supply chain: a hybrid evaluation model based on FA-DEA-AHP. Sustainability. 2018;10(564):1-17.
[82] Wang C, Nguyen VT, Duong DH, Do HT. A hybrid fuzzy analytic network process (FANP) and data envelopment analysis (DEA) approach for supplier evaluation and selection in the rice supply chain. Symmetry. 2018;10(6):1-35.
[83] Chen J, Zeng S, Zhang C. An OWA distance-based, single-valued neutrosophic linguistic TOPSIS approach for green supplier evaluation and selection in low-carbon supply chains. International Journal of Environmental Research and Public Health. 2018;15(7):1-15.
[84] Yeh W, Chuang M. Using multi-objective genetic algorithm for partner selection in green supply chain problems. Expert Systems with Applications. 2011;38:4244-4253.
[85] Govindan K, Rajendran S, Sarkis J, Murugesan P. Multi criteria decision making approaches for green supplier evaluation and selection : a literature review. Journal of Cleaner Production. 2015;98:66–83.
[86] Omurca SI. An intelligent supplier evaluation, selection and development system. Applied Soft Computing. 2013;13:690–697.
[87] Ozdemir S, Sahin G. Multi-criteria decision-making in the location selection for a solar PV power plant using AHP. Measurement. 2018; 129:218-226.
[88] Rezaei J, Ortt R. A multi-variable approach to supplier segmentation. International Journal of Production Research. 2012;50:593-4611.
[89] Liu Y, Linlin J, Zhu F. A multi-criteria group decision making model for green supplier selection under the ordered weighted hesitant fuzzy environment. Symmetry. 2019;11(17):1-16.
[91] Rezaei J, Fahim PB, Tavasszy L. Supplier selection in the airline retail industry using a funnel methodology: conjunctive screening method and fuzzy AHP. Expert Systems with Applications. 2014;41(18):8165-8179.
[90] Tong L, Pu Z, Ma J. Maintenance supplier evaluation and selection for safe and sustainable production in the chemical industry: a case study. Sustainability. 2019;11(1533):1-15.
[92] Lee T, Le T, Genovese A, Koh L. Using FAHP to determine the criteria for partner’s selection within a green supply chain: the case of hand tool industry in Taiwan. Journal of Manufacturing Technology Management. 2011;23(1):25-55.
[93] Meksavang P, Shi H, Lin SM, Liu HC. An extended picture fuzzy VIKOR approach for sustainable supplier management and Its application in the beef industry. Symmetry. 2019;11(468):1-20.
[94] Junior F, Osiro L, Carpinetti L. A comparison between Fuzzy AHP and Fuzzy TOPSIS methods to supplier selection. Applied Soft Computing. 2014;21:194-209.

Downloads

เผยแพร่แล้ว

2021-06-22

How to Cite

ศิริรักษ์ ว. ., จันต๊ะคาด ห. ., ลือสัก พ., จินตอมรชัย ก. ., ปิ่นชัยมูล อ. ., สงวนแพง ส. ., & สีตา ช. . (2021). การคัดเลือกและการประเมินซัพพลายเออร์: การทบทวนและมุมมอง. วารสารวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา, 6(1), 38–56. https://doi.org/10.14456/rmutlengj.2021.5