การประยุกต์เทคโนโลยีภูมิสารสนเทศประเมินเขตศักยภาพทำเลที่เหมาะสมของธุรกิจโรงแรมบริเวณชายฝั่งทะเลตะวันออกของประเทศไทย

ผู้แต่ง

  • รุ่งอาทิตย์ บูชาอินทร์ คณะภูมิสารสนเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา
  • กฤษนัยน์ เจริญจิตร คณะภูมิสารสนเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา

DOI:

https://doi.org/10.14456/rmutlengj.2020.13

คำสำคัญ:

เทคโนโลยีภูมิสารสนเทศ, ธุรกิจโรงแรม, การประเมินศักยภาพทำเล, ชายฝั่งทะเลตะวันออก

บทคัดย่อ

การวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อประเมินศักยภาพทำเลที่เหมาะสมของตำแหน่งโรงแรมบริเวณชายฝั่งทะเลตะวันออกของประเทศไทย โดยใช้การวิเคราะห์ค่าถ่วงน้ำหนักปัจจัยแบบลำดับขั้นเพื่อสร้างเกณฑ์การวิเคราะห์ทำเลที่เหมาะสมของธุรกิจโรงแรม การสำรวจภาคสนามเพื่อเก็บข้อมูลตำแหน่งโรงแรม และการสร้างข้อมูลปัจจัยเชิงพื้นที่เพื่อวิเคราะห์ศักยภาพทำเลที่เหมาะสมของธุรกิจโรงแรมด้วยเทคนิคการวิเคราะห์ศักยภาพเชิงพื้นที่ในระบบสารสนเทศทางภูมิศาสตร์ ผลการศึกษาพบว่า โรงแรมที่ถูกประเมินอยู่ในเขตศักยภาพทำเลที่เหมาะสมระดับสูงมีทั้งหมด 99 โรงแรม อยู่ในเขตชายฝั่งจังหวัดชลบุรีจำนวน 58 โรงแรม จังหวัดระยองจำนวน 41 โรงแรม โรงแรมที่ถูกประเมินอยู่ในเขตศักยภาพทำเลที่เหมาะสมระดับปานกลางมีทั้งหมด 154 โรงแรม อยู่ในเขตชายฝั่งจังหวัดชลบุรีจำนวน 32 โรงแรม จังหวัดระยองจำนวน 47 โรงแรม จังหวัดจันทบุรีจำนวน 57 โรงแรม และจังหวัดตราดจำนวน 18 โรงแรม และโรงแรมที่ถูกประเมินอยู่ในเขตพื้นที่ศักยภาพทำเลที่เหมาะสมระดับต่ำมีทั้งหมด 4 โรงแรม ซึ่งอยู่ในเขตชายฝั่งจังหวัดตราดทั้งหมด

Downloads

Download data is not yet available.

References

1.Tourism authority of Thailand. Annual report 2017. Available from: https://www.tat.or.th/th/About - tat/annual - report [Accessed 8th April2017]. Thai.
2.Surinwarangkul T. Analysis for guidelines for the development of information technology applications for hotel and tourism business. Suan Sunandha Rajabhat University; 2011. Thai.
3.Ativitavas P, Thongsukplang S. Potential surface analysis (PSA) for urban development in Samutsakorn, Nakornpathom, Samutsongkram, Petchaburi and Huahin, Prajuabkirikhan. Journal of Architectural Planning Research and Studies. 2006; (4): 37-50 Available from: https://so02. tci-thaijo.org/[Accessed 17th December 2018]. Thai.index.php/jars/article/view/169178/121706
4.Office of the national economic and social development board. National Economic and Social Development Plan 12th edition B.E. 2560 – 2564, The Government Gazette, Volume 133, Chapter 115a; 2016. Thai.
5.Sukpromsun B. Potential surface analysis for urban expansion around University of Phayao. The Science and Technology Journal. 2015; 23(3): 432-445. Available from: https://li01.tci-thaijo.org/index.php/tstj/article/view/33485/28395 [Accessed 17th December 2018]. Thai.
6.Buchain R, Jarinto K. Application of geoinformation technology for planning site Selection of housing in real estate in amphoe Mueang Chon Buri, Chon Buri Province. Science and Technology Journal Ubon Ratchathani University. 2018; 20(2): 14-27. Available from: https:// li01.tci - thaijo.org/ index.php/ sci_ubu/issue/view/13780 [Accessed 24th August 2018]. Thai.
7.Buchain R, Charoenjit K. The impact of climate variability on hotels business in eastern coast of Thailand using integrating of geo-informatics and natural disasters model. Burapha Science Journal.2018; 23(3): 1409-1425 Available from: http://science.buu.ac.th/ojs246/index.php/ sci/Issue/view/94/showToc [Accessed 15th December 2018]. Thai.
8.Ministry of tourism and sports. Thai tourism standards, accommodation standards for tourism, 5-star hotel category. Available from: https//thaits.org/tts_pr/wp - content/uploads/
2016/09/Travel - hotel standards 1-4 star.pdf. [Accessed 16th April 2017]. Thai.
9.Buchain R, Jarinto K. The factors used in real estate organization planning for site selectionof new housing project. Panyapiwat Journal.2016; 8(2): 1-10. Available from: https://journal.pim.ac.th/th/news/24/Panyapiwat Journal-Vol-8-Issue -2.html. [Accessed 14th July 2017]. Thai.
10.Defence technology institute. Analysis hierarchical process. Available from: http://dti.or.th/download/150319174753_3ahp4.pdf [Accessed 8th April 2019]. Thai.
11.Ramya S and Devadas V. Integration of GIS, AHP and TOPSIS in evaluating suitable locations for industrial development: A case of Tehri Garhwal district, Uttarakhand, India. Journal of cleaner production. 2019; 238 Abstract Availablefrom: https://www. sciencedirect./com/science/article/abs/pii/S0959652619327428?via%3Dihub [Accessed 16th October 2020].

Downloads

เผยแพร่แล้ว

2020-12-28

How to Cite

บูชาอินทร์ ร. ., & เจริญจิตร ก. . (2020). การประยุกต์เทคโนโลยีภูมิสารสนเทศประเมินเขตศักยภาพทำเลที่เหมาะสมของธุรกิจโรงแรมบริเวณชายฝั่งทะเลตะวันออกของประเทศไทย. วารสารวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา, 5(2), 51–59. https://doi.org/10.14456/rmutlengj.2020.13