การใช้ดินลูกรังเป็นมวลรวมหยาบในคอนกรีตเพื่อทำเป็นชั้นหินอุ้มน้ำประดิษฐ์

ผู้แต่ง

  • ดนุพล ตันนโยภาส ภาควิชาวิศวกรรมเหมืองแร่และวัสดุ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
  • ณัฐวัตร จันทร์มาตร์ สำนักงานอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ เขต 2 อุดรธานี
  • นันทนัช เจริญสุข ภาควิชาวิศวกรรมเหมืองแร่และวัสดุ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

DOI:

https://doi.org/10.14456/rmutlengj.2020.12

คำสำคัญ:

การดูดซึมน้ำ, ชั้นหินอุ้มน้ำประดิษฐ์, มวลรวมหยาบดินลูกรัง, เถ้าแกลบ, อัตราการซึมผ่าน

บทคัดย่อ

บทความนี้ศึกษาเกี่ยวกับการทดสอบในห้องปฏิบัติการถึงความเหมาะสมที่ใช้ดินลูกรังเป็นมวลรวมหยาบในคอนกรีตที่ทำเป็นชั้นหินอุ้มน้ำ มวลรวมหยาบนำมาใช้หล่อตัวอย่างคอนกรีตเป็นลูกรังสองขนาดคือ 9.5-25.0 และ 25.0-37.5 มิลลิเมตร พบอยู่ในพื้นที่มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่ ออกแบบส่วนผสมสำหรับคอนกรีตควบคุม มีอัตราส่วนปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์ต่อลูกรังต่อทรายเท่ากับ 1:2:1.25 และแทนที่ปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์ด้วยเถ้าแกลบบดละเอียดในปริมาณร้อยละ 15 เตรียมตัวอย่างทั้งหมดหล่อในแบบหล่อขนาด 100×100×100 มิลลิเมตร ทดสอบความหนาแน่นรวม การดูดซึมน้ำ อัตราการซึมผ่าน ความแข็งแบบชอร์ และกำลังอัด ภายหลังบ่มด้วยการแช่น้ำเป็นเวลา 1 7 และ 28 วัน วิเคราะห์วัฎภาคแร่และโครงสร้างจุลภาคด้วยเทคนิคการเลี้ยวเบนรังสีเอกซ์และกล้องจุลทรรศน์อิเล็กตรอนแบบส่องกราด ผลการทดลองพบว่า ตัวอย่างคอนกรีตที่ผสมมวลรวมหยาบลูกรังขนาด 25.0-37.5 มิลลิเมตร บ่ม 28 วัน มีกำลังอัด 18 เมกะพาสคัล การดูดซึมน้ำร้อยละ 30.57 อัตราการซึมผ่าน 0.15-0.37 ลูกบาศก์เมตรต่อนาทีต่อตารางเมตร รูปแบบการเลี้ยวเบนรังสีเอกซ์ของตัวอย่างระบุวัฎภาคแร่ เอต์ทรินไกต์และแคลไซต์ ภาพถ่ายจุลทรรศน์อิเล็กตรอนแบบส่องกราดแสดงบริเวณส่งผ่านรอยต่อ คอนกรีตมวลรวมลูกรังสามารถใช้ทำเป็นชั้นหินอุ้มน้ำไร้แรงดันประดิษฐ์ระดับตื้นได้

Downloads

Download data is not yet available.

References

1.Drought of Thailand in 2020. Available from http://portal.disaster.go.th/portal/ext/nirapai/ [Accessed 21th June 2020].
2.Ryduchowska DT. The effect of aggregate variation on the compressive strength of laterite concrete. Cem. Concr. Res. 1986; 16(2):135-142.
3.Falade FA. Comparative study of normal concrete with concretes containing granite and laterite fine aggregates. SEMC. 2001;2:1407-1413.
4.Udeoyo FF, Iron UH, Odim OO. Strength performance of laterized concrete. Constr Build Mater. 2006;20(10):1057-1062.
5.Ettu LO, Ibearugbulem OM, Ezeh JC, Anya UC. The suitability of using laterite as soil fine aggregate in structural concrete. IJSER. 2013;4(5):502-507.
6.Muthusamy K, Kamaruzaman NW, Ahmad SW, Yahaya FM. Study on durability performance of concrete containing laterite aggregates. Concr Res Lett. 2015;6(2):60-68.
7.Raheem AA, Bello OA, Makinde OA. A comparative study of cement and lime stabilized lateritic interlocking blocks. PJST. 2010;11(2):27-34.
8.Otoko GR, Isoteim F–M, Oyebode OJ. The suitability of lateritic soils for block making. IJMER. 2016;6(9):12-16.
9.Tonnayopas D, Hnumuang K and Nounpradit T. Effect of cement clinker dust on stabilized lateritic soil. Proceedings of the 9th Mining, Metallurgical and Petroleum Conference (REUSE II), 2011 Jan 13-14; Montien Riverside Hotel, Bangkok: 2011. p. 183-190.Thai.
10.Tonnayopas D, Thinpakpanang T. Improvement of clay soil with industrial wastes. Engng.J.CMU. 2015;22(1):1-8.Thai.
11.Awoyera PO, Dawson AR, Thom NH, Akinmusuru JO. Suitability of mortars produced using Laterite and ceramic wastes: Mechanical and microscale analysis. Constr Build Mater. 2017;148:195-203.
12.Mathew G, Paul MM. Mix design methodology for laterized self-compacting concrete and its behavior at elevated temperature. Constr Build Mater. 2012;36:104–109.
13.Ministry of Natural Resources and Environment. Environmental management from the use of lateritic soil and soft rock (South Region). The Office of Natural Resources and Environmental Policy and Planning, Thailand. Final Report: 2014.Thai.
14.American Concrete Institute. ACI 522.1-13. Specification For pervious concrete pavement. USA; ACI Committee; 2013.
15.Tonnayopas D, Jitnukoon K. Effect of Sang Yod rice husk ash on Songkhla Lake gravel gap-graded aggregate concrete. SWU Eng. J. 2013; 8(2):62-69. Thai.
16.American Society for Testing and Materials. ASTM C136/C136M-14. Standard test method for sieve analysis of fine and coarse aggregates. PA: ASTM International; 2014.
17.British Standards Institution. BS 812-105.2:1990. Testing aggregates. Methods for determination of particle shape. –Section elongation index of coarse aggregate. London: BSI; 1990.
18.British Standards Institution. BS EN 933-3:2012. Tests for geometrical properties of aggregates. Determination of particle shape. Flakiness index. London: BSI; 2012.
19.American Society for Testing and Materials. ASTM C29/C29M-17a. Standard test method for bulk density (“Unit Weight”) and voids in aggregate. PA: ASTM International; 2017.
20.British Standards Institution. BS EN 1097-3:1998. Tests for mechanical and physical properties of aggregates –Part 3: Determination of loose bulk density and voids. London: BSI; 1998.
21.American Society for Testing and Materials. ASTM D4644-16. Standard test method for slake durability of shales and other similar weak rocks. PA: ASTM International; 2016.
22.American Society for Testing and Materials. ASTM C131/C131M-20. Standard test methods for resistance to degradation of small-size coarse aggregate by abrasion and impact in the Los Angeles machine. PA: ASTM International; 2020.
23.American Society for Testing and Materials. ASTM C1754/C1754M-12. Standard test method for density and void content of hardened pervious concrete, PA: ASTM International; 2012.
24.American Society for Testing and Materials. ASTM C1781/C1781M-18e1. Standard test method for surface infiltration rate of permeable unit pavement systems. PA: ASTM International; 2018.
25.American Society for Testing and Materials. ASTM F1957-99(2017), Standard Test Method for composite foam hardness-durometer hardness. PA: ASTM International; 2017.
26.American Society for Testing and Materials. ASTM C109/C109M-16a. Standard test method for compressive strength of hydraulic cement mortars (Using 2-in. or [50-mm] cube specimens). PA: ASTM International; 2016.
27.Indian Standard (IS), Indian Road Congress (IRC), BIS and Ministry of Road Transport and Highway (MORTH).
28.Franklin JA, Chandra R. The slake-durability test. Int J Rock Mech Min Sci Geomech Abstr. 1972; 9(3):325-328.
29.Muthusamy K, Kamaruzaman NW. Assessment of Malaysian laterite aggregate in concretes. IJCEE. 2012;12(4):83-86.
30.Ogundipe OM, Olanike AO, Nnochiri ES, Ale PO. Effects of coarse aggregate size on the compressive strength of concrete. C.E.J. 2018;4(4):836-842.
31.Olugbenga A. Effects of varying curing age and water/cement ratio on the elastic properties of laterized concrete. Civ. Eng. Dimens. 2007;9(2):85-89.
32.Yu Q, Sawayama K, Sugita S, Shoya M, Isojima Y. The reaction between rice husk ash and Ca(OH)2 solution and the nature of its product. Cem. Concr. Res. 1999:29(1):37-43.
33.Min D, Tang M. Formation and expansion of ettringite crystals.Cem. Concr. Res. 1994:24(1):119-126.
34.Bizzozero J, Gosselin C, Scrivener KL. Expansion mechanisms in calcium aluminate and sulfoaluminate systems with calcium sulfate Cem. Concr. Res. 2014:56:190-202.

Downloads

เผยแพร่แล้ว

2020-12-28

How to Cite

ตันนโยภาส ด. ., จันทร์มาตร์ ณ. ., & เจริญสุข น. . (2020). การใช้ดินลูกรังเป็นมวลรวมหยาบในคอนกรีตเพื่อทำเป็นชั้นหินอุ้มน้ำประดิษฐ์ . วารสารวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา, 5(2), 43–50. https://doi.org/10.14456/rmutlengj.2020.12