การศึกษาตัวแปรของกระบวนการดัดไวปิ้งรูปตัวแอลที่มีผลต่อการเกิดการดีดตัวกลับ ด้วยวิธีการจําลองไฟไนต์เอลิเมนต์

ผู้แต่ง

  • บุญส่ง ฤทธิ์ตา สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตขอนแก่น
  • วทัญญู เนตรสง่า หน่วยวิจัย คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตขอนแก่น
  • กฤช รุนรักษา หน่วยวิจัย คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตขอนแก่น

DOI:

https://doi.org/10.14456/rmutlengj.2020.9

คำสำคัญ:

การสปริงกลับ, งานดัดรูปตัวแอล, ไฟไนเอลิเมนต์

บทคัดย่อ

การดัดชิ้นงานนับเป็นกระบวนการที่สำคัญในสายงานประกอบของภาคอุตสาหกรรม โดยเฉพาะเมื่อมีข้อบกพร่องบนชิ้นงานพนักงานจำเป็นต้องมีการตกแต่งอีกครั้งก่อนจัดส่งสายการผลิตต่อไป ข้อบกพร่องหลักที่มักพบเป็นส่วนใหญ่คือการสปริงกลับของแผ่นโลหะ งานวิจัยครั้งนี้ได้ศึกษาการสปริงกลับของแผ่นโลหะ คือวัสดุเหล็กกล้าไร้สนิมเกรด SUS304 เหล็กโครงสร้างเกรด SPCC และอะลูมิเนียมเกรด AA6016 ความหนา 1 มิลลิเมตร มีตัวแปรคือรัศมีดายอยู่ในช่วงระหว่าง 0.25t ถึง 5.5t และช่องว่างแม่พิมพ์อยู่ในช่วงระหว่าง 0.25t ถึง 1.25t ด้วยวิธีไฟไนเอลิเมนต์บนแม่พิมพ์ไวปิ้งดาย (Wiping die) เพื่อวิเคราะห์มุมดัดและสัมประสิทธิ์การสปริงกลับ ผลการทดลองพบว่าความแข็งแรงจุดครากมีผลต่อการสปริงกลับของวัสดุ และรัศมีดายแปรผันโดยตรงต่อการสปริงกลับ นอกจากนั้นยังพบว่าช่องว่างแม่พิมพ์แคบการสปริงกลับยากกว่าช่องว่างแม่พิมพ์กว้าง และสัมประสิทธิ์การสปริงกลับของเหล็กกล้าไร้สนิมจะลดลงเมื่ออัตราส่วนรัศมีดายต่อความหนาชิ้นงานเพิ่มขึ้น และการจำลองด้วยไฟไนเอลิเมนต์ให้ผลใกล้เคียงกับการทดลองจริง

Downloads

Download data is not yet available.

References

1.Budcharoentong D. Theory of plasticity and plastic deformation. In: Enhance Media Bangkok center. editor. Bangkok: 2005. p. 150-180.Thai.
2.Buranathiti T, Kositpipat A. Sheet metal forming. J of King Mongkut’s University of Technology. 2006; 16(13): 14-18.
3.Mohammad AT. Spring back in bending of sheet metal and plates. Experiment 2012 [cited 2012 Aug 5(15) Available from: https://www.scribd. com /document/102921763.
4.Groover MP. Fundamentals of modern manufacturing.2007 [cited 2012 Apr 18] 2007 Available from:https://www.scribd.com/ presentation/90022380.
5.Poli C. Design for Manufacturing:a structured approach. In: Elsevier Science, editor.; 2001. 23–80.
6.Patil NB, Badhes. Review of finite element simulatons in sheet metal forming process. J Engineering and technology (IRJET) 2017; 4(5):2729-2731.
7.Ling YE, LEE HP, CHEOK BT. Finite element Analysis of spring back in L- bending of sheet metal. J Mater Proces Tech. 2005; 168(2):296-302
8.Tokiner Z. An experimental study on the examination of spring back of sheet metals with several thicknesses and properties in bending dies. J Mater Proces Tech. 2004 ;145(1):109-117.
9.Garcia – Romen ML, Ciurana.J, Fevrev I Springback determination of sheet metal in an air bending process based on an experimental work. J Mater Proces Tech. 2007;191(1-3):174-177.
10.Zhang DJ, Cui ZS, CHENZhi -Y, RUANXue – YU. An analytical model for prediction sheet springback after V-bending J Zhejiang Univ Sci A. 2007;8(2):237-244.
11.Belytschko, T, Lin, JI, Tsai CS. Explicit algorithms for one - point quadrature shell element computational Methods in applied mechanics and engineering. 1984;42:225-51.
12.Kattimani KD, Kakamarim PK, Tavildar RK. Springback analysis of wipe bending process by Ansys. J Emerging Technologies and Innovative Research (JETIR).2(8): 2349-5162.
13.Gawade SD, Nandedkar VM. Spring back in sheet metal bending – A review. J of Mechanical and civil engineering (IOSR- JMCE).2014; p.53-56
14.Mohamed FA, Xiaoxing L. Determination of spring back in sheet metal forming. J Univerity of galati fascicle; C. 2009.129-134.
15.AlieWube DT, Tafesse GB, Numerical Investigation of spring back on sheet metal Bending process. J of Researches inEngineering: A Mechanical and Mechanics Engineering.16(4): 2249-4596.
16.Sutasn TM. Finite element analysis on V-die bending process. 2014 Jun [cited 2014 Aug 23] Available from:https://www. scribd.com/document/236983574.
17.Ritta B, Khruakham A, Runrukra K. Finite element parameter analysis of spring back in L-Bending of sheet Metal 4st Rajamangala Manufacturing and Management Technology Conference 2019. May 19: 35–44.

Downloads

เผยแพร่แล้ว

2020-12-28

How to Cite

ฤทธิ์ตา บ. ., เนตรสง่า ว. ., & รุนรักษา ก. . (2020). การศึกษาตัวแปรของกระบวนการดัดไวปิ้งรูปตัวแอลที่มีผลต่อการเกิดการดีดตัวกลับ ด้วยวิธีการจําลองไฟไนต์เอลิเมนต์. วารสารวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา, 5(2), 19–25. https://doi.org/10.14456/rmutlengj.2020.9