การศึกษาคุณสมบัติของวงจรช่องแคบในท่อนำคลื่นด้วยวัสดุแผ่นวงจรพิมพ์

ผู้แต่ง

  • พินิจ เนื่องภิรมย์ สาขาวิศวกรรมไฟฟ้า คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา
  • กิจจา ไชยทนุ สาขาวิศวกรรมไฟฟ้า คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา
  • นัฐพงษ์ สิทธิกัน สาขาครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา
  • ธนวัฒน์ ปันห้าง สาขาครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา
  • สมศักดิ์ อรรคทิมากูล ภาควิชาครุศาสตร์ไฟฟ้า คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ

DOI:

https://doi.org/10.14456/rmutlengj.2020.5

คำสำคัญ:

วงจรช่องแคบ, ท่อนำคลื่น, แผ่นวงจรพิมพ์

บทคัดย่อ

บทความนี้นำเสนอการออกแบบและสร้างวงจรช่องแคบในท่อนำคลื่นที่มีโครงสร้างตามมาตรฐาน WR340 (86mm x 43mm x 182mm) ที่มีการป้อนสัญญาณในท่อนำคลื่นด้วยสายอากาศแบบโมโนโพลที่เชื่อมต่อสัญญาณด้วยขั้วต่อแบบ SMA วงจรช่องแคบที่นำเสนอออกแบบบนวัสดุประเภทแผ่นวงจรพิมพ์ ชนิด FR4 ที่มีค่า เท่ากับ 4.4 ผลการวิจัยพบว่า 1) กรณีวงจรช่องแคบตัวเหนี่ยวนำที่สร้างด้วยวัสดุแผ่นวงจรพิมพ์ ให้ผลการตอบสนองต่อความถี่ในลักษณะของวงจรกรองความถี่สูงผ่าน ที่ความถี่ตัดเท่ากับ 2.44 GHz ที่ขนาด d/a เท่ากับ 0.67 2) กรณีวงจรช่องแคบตัวเก็บประจุ ที่มีขนาด d/b เท่ากับ 0.075 พบว่าให้ผลการตอบสนองต่อความถี่ในลักษณะของวงจรกรองความถี่ต่ำผ่าน ที่ความถี่ตัด 2.30 GHz และ 3) กรณีวงจรช่องแคบตัวเหนี่ยวนำขนานตัวเก็บประจุ พบว่าให้ผลการตอบสนองต่อความถี่ในลักษณะวงจรกรองความถี่แถบผ่านในช่วงความถี่ 2.26 GHz ถึง 2.50 GHz ที่ขนาด d/a เท่ากับ 0.72และ d/b เท่ากับ 0.11 โดยภาพรวมพบว่าผลการทำงานของวงจรที่นำเสนอเป็นไปตามหลักการทางทฤษฎีและสอดคล้องกันกับที่วิเคราะห์ด้วยโปรแกรมจำลอง

Downloads

Download data is not yet available.

References

1.Shengxian L.,Junmei F. Xuda W., Analysis of High-Power Rectangular Waveguide Filter with Capacitive Coupling Iris for Satellite, in Power and Energy Engineering Conference (APPEEC) , 2009, pp.1-4.

2.Chieh, J.-C.S., et.al, Tapered Slot Waveguide Antenna for Ku-Band Phased Array Applications, International Symposium on Antennas and Propagation & USNC/URSI National Radio Science Meeting, July 2015.

3.S.Soo Park, et.al., "Design of 40 GHz-band Iris-Type Waveguide Bandpass Filter,” International Journal of Infrared and Millimeter Waves, Vol.24, pp 941-951. June 2003.

4.Y. Zhai, et al. "The Design of an Iris Waveguide Filter at 35.75 GHz," in Millimeter Waves Global Symposium on, 2008, pp.348-350.

5.G. Prigent, et al. "Design of Waveguide Bandpass Filter in The X-Frequency Band," International Journal of Microwave Journal, Vol.7, No.1 pp.1- 16, Jan.2008.

6.Marcuvitz,N.“Waveguide Handbook,”Short RunPress Ltd., London, UK, 1986.

7.Shengxian L.,Junmei F. Xuda W., “Analysis of High-Power Rectangular Waveguide Filter with Capacitive Coupling Iris for Satellite,” in Power and Energy Engineering Conference (APPEEC) , 2009, pp.1-4.

Downloads

เผยแพร่แล้ว

2020-06-30

How to Cite

เนื่องภิรมย์ พ., ไชยทนุ ก. ., สิทธิกัน น. ., ปันห้าง ธ. ., & อรรคทิมากูล ส. . (2020). การศึกษาคุณสมบัติของวงจรช่องแคบในท่อนำคลื่นด้วยวัสดุแผ่นวงจรพิมพ์. วารสารวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา, 5(1), 35–40. https://doi.org/10.14456/rmutlengj.2020.5