เครื่องบดเศษไม้ให้เป็นขี้เลื่อยแบบสองชุดบด

ผู้แต่ง

  • กนต์ธีร์ สุขตากจันทร์ สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา
  • นริศ อินต๊ะวงค์ สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา
  • นเรศ อินต๊ะวงค์ สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

DOI:

https://doi.org/10.14456/rmutlengj.2020.1

คำสำคัญ:

เครื่องบดเศษไม้, ขี้เลื่อย, การออกแบบเครื่องจักรกล

บทคัดย่อ

งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อออกแบบและพัฒนาเครื่องบดเศษไม้อเนกประสงค์ โดยให้สามารถทำการบดเศษไม้ที่มีลักษณะเป็นเศษเหลือทิ้งจากการกลึงรวมทั้งที่มีเศษไม้มะม่วงขนาดใหญ่ที่ปะปนมาด้วยเช่น เศษเปลือกไม้ แก่นไม้ที่ไม่พึงประสงค์ ได้ในเครื่องเดียวกัน หลักการเบื้องต้นของการออกแบบคือ การออกแบบเครื่องบดเศษไม้ให้เป็นขี้เลื่อยแบบสองชุดบดโดยใช้ต้นกำลังมอเตอร์เดียวกันกล่าวคือ ชุดบดหยาบใช้กลไกเพลาใบมีด เพื่อประโยชน์ในการบดย่อยเศษไม้มะม่วงขนาดใหญ่ที่ปะปนมาด้วยเช่น เศษเปลือกไม้ แก่นไม้ ให้มีขนาดเล็กลงก่อนตกลงไปสู่ชุดบดละเอียดต่อไป ชุดบดละเอียดเลือกใช้กลไกการตีกระแทกด้วยใบมีดอิสระตามแนวรัศมีของการหมุนของเพลา เป็นชุดบดที่จะทำการบดละเอียดชั้นสุดท้ายที่ทำงานรวมกับส่วนประกอบตะแกรงเพื่อทำให้ได้เศษขี้เลื่อยขนาด 4 มิลลิเมตร ผลการทดลองพบว่าเครื่องบดเศษไม้ให้เป็นขี้เลื่อยแบบสองชุดบดที่สร้างขึ้นในงานวิจัยนี้สามารถบดย่อยเศษกลึงของไม้มะม่วงให้มีขนาดต่ำกว่า 4 มิลลิเมตรได้ตามวัตถุประสงค์ของโครงการ นอกจากนี้ผลการทดลองยังพบอีกว่าประสิทธิผลโดยรวมของเครื่องบดเศษไม้ให้เป็นขี้เลื่อยแบบสองชุดบดเท่ากับ 95% กำลังการผลิตเท่ากับ 340 กิโลกรัมต่อชั่วโมงหรือเท่ากับ 2730 กิโลกรัมต่อวัน ผลการวิเคราะห์ทางเศรษฐศาสตร์พบว่าต้นทุนการบดย่อยเศษไม้เท่ากับ 0.163 บาทต่อกิโลกรัม และมีระยะเวลาคืนทุนเท่ากับ 1 เดือนกับ 11 วัน

Downloads

Download data is not yet available.

References

1.Autsawasirilue S. Thinakoon K. Developing customer to be able about productive and productive. Retrieved June. (2011). 3; 2017, from:http://www.bacc.in.th/.[Accessed 11th July 2019].

2.Intawong N, Sugtakchan K, Intawong N. 2015. Wood chip grinder to make two sets of sawdust. Complete report. Office of Technology Promotion and Transfer, Office of the Permanent Secretary, Thai-German Institute. Thai.

3.Rommaphongphan. P. Mushroom cultivation from sawdust, Division of Plant Pathology and Microbiology, Department of Agriculture, Electronic publishing documents by: Bureau of Promotion and Training Kasetsart University.Thai.

4.Arsana W. The Development of sawdust products from Ban Chom Thong community Ban Waen Subdistrict, Hang Dong District, Chiang Mai. The Far Eastern University Academic Journals; 2561: 12,166-178. Thai.

5.Ekawutwongsa S. Analytical principles for Production design, Bangkok: Min Service Press Supply; 2014. Thai.

6.Ekawutwongsa S. Crusher Study and Design in support of the Firebreaks Building Mission by the Forest Fire Control Research Center (FFRC), J Sci Technol MSU. 2015;5(34):496-502.

7.Chakkajak. C. Agricultural machinery. Bangkok: Duangkamon Publisher; 2002. Thai.

8.Sukkasem A. Alternating current motor. Bangkok: Publisher: SE-Education Company Limited; 2017. Thai.

9.Ungphakorn W, Thanadsan C. Mechanical design, Volume 1. 10th edition. Bangkok: SN Group Company Limited, 1994. Thai.

10.Lomchart N, Nuchanat A. A comparative study of the costs and returns of Barramundi culture in ponds, brackish and salt water. A case study sea bass culture in Prachuap Khiri
Khan Province. RMUTP Research journal Special Issue, The 5th Rajamangala University of Technology National Conference; 2014. P. 80-90.

Downloads

เผยแพร่แล้ว

2020-06-30

How to Cite

สุขตากจันทร์ ก. ., อินต๊ะวงค์ น. ., & อินต๊ะวงค์ น. (2020). เครื่องบดเศษไม้ให้เป็นขี้เลื่อยแบบสองชุดบด. วารสารวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา, 5(1), 1–7. https://doi.org/10.14456/rmutlengj.2020.1