การศึกษาสีศิลาแลงจากการใช้หางแร่เหล็กทดแทนมวลรวมละเอียด

ผู้แต่ง

  • ศรันย์ สิงห์เปา สาขาวิชาวิศวกรรมเหมืองแร่ คณะวิศวกรรมศาสตร์
  • ปลูกเกษม ชูตระกูล สาขาวิชาเทคโนโลยีการพิมพ์ คณะศิลปกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา
  • ศิวโรฒม์ ศิริลักษณ์ สาขาวิชาวิศวกรรมเหมืองแร่ คณะวิศวกรรมศาสตร์

คำสำคัญ:

ศิลาแลง, แร่เหล็ก, หางแร่เหล็ก, มวลรวมละเอียด

บทคัดย่อ

การศึกษานี้มุ่งเน้นเรื่องของการใช้ประโยชน์หางแร่เหล็กที่แหล่งภูอ่าง จังหวัดเลย มาทำเป็นสีศิลาแลง โดยการใช้ทดแทนมวลรวมละเอียดที่ขนาด -30+200 เมช พบว่า ค่าสีในระบบ CIE L*a*b* ใกล้เคียงกับศิลาแลงธรรมชาติจากแหล่งลี้ จังหวัดลำพูน จึงสามารถใช้หางแร่เหล็กทั้งหมดแทนมวลรวมละเอียด ในรูปของสีแดงธรรมชาติเมื่อเทียบเคียงกับสีศิลาแลง และยังช่วยประหยัดค่าแรงในการทาสี ใช้ระยะเวลาทาสีสั้น และวัสดุมีราคาถูก อย่างไรก็ตาม จุดด้อย คือ ความหนาแน่นของปูนผสมมวลรวมละเอียดสูง มีค่าขนส่งจากเหมืองแร่เหล็ก และสีจะเปลี่ยนไปตามระยะเวลาที่ถูกออกซิไดซ์ในบรรยากาศ

Downloads

Download data is not yet available.

References

1. อโนชา ทับทิม. แผนผังวัดสองพี่น้องเมืองสรรคบุรี: รูปแบบผสมระหว่างศิลปะอยุธยาและสุโขทัย. Veridian E-Journal, Silpakorn University (Humanities, Social Sciences and arts). 2015 May 31;8(2); p.1543-52

2. Kasthurba AK, Santhanam M, Mathews MS. Investigation of laterite stones for building purpose from Malabar region, Kerala state, SW India–Part 1: Field studies and profile characterisation. Construction and Building Materials. 2007 Jan 1;21(1); p. 73-82

3. Pace D. Karaba Brick Quarry - Video interview with David Pace | LensCulture [Internet].LensCulture. 2019 [cited 10 July 2019]. Available from: https://www.lensculture.com/articles/david-pace-karaba-brick-quarry

4. Saeed KA, Kassim KA, Nur H, Yunus NZ. Strength of lime-cement stabilized tropical lateritic clay contaminated by heavy metals. KSCE Journal of Civil Engineering. 2015 May 1;19(4); p. 887-92

5. Latifi N, Marto A, Eisazadeh A. Structural characteristics of laterite soil treated by SH-85 and TX-85 (non-traditional) stabilizers. EJGE. 2013;18; p. 1707-18

6. X-Rite Incorporated ©. 2016. A Guide to Understanding Color Communication. [cited 24 July 2019]. Available from: https://www.xrite.com/-/media/xrite/files/whitepaper_pdfs/l10-001_a_guide_to_understanding_color_communication/l10-001_understand_color_en.pdf

7. R.W.G.Hunt, M.R. Pointer. Measuring Colour, 4th ed. John Wiley & Sons Ltd. 2011; p. 55-60

8. ศรัณย์ธรรม์ ภูริจารุยางกูร. การตรวจวิเคราะห์ดินโดย วิธี FTIR และการวัดสีดิน.วิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2559

9. C. Mish F. Merriam-Webster's Collegiate Dictionary. 10th ed. Springfield, MA: Merriam-Webster, Inc; 1994

10. Levin N, Ben‐Dor E, Singer A. A digital camera as a tool to measure colour indices and related properties of sandy soils in semi‐arid environments. International Journal of Remote Sensing. 2005 Dec 20;26(24); p. 5475-92

11. Streltsova TP, Lesovik VS, Frolova MA, Perkova MV, Belikov DA. Natural iron oxide pigments for the construction industry. World Applied Sciences Journal. 2013;25(2); p.193-201

12. ASTM C. 125 Standard terminology relating to concrete and concrete aggregates. Annual Book of Standards. Volume 04.02, 2003

13. Rockwell N. Prehistory - Illustration History [Internet]. Illustrationhistory.org. 2018 [cited 11 July2019].Available from: https://www.illustrationhistory.org/history/time-eriods/prehistory

Downloads

เผยแพร่แล้ว

2019-12-26