เครื่องคัดแยกขนาดลูกมะนาวโดยใช้ระบบสมองกลฝังตัว

ผู้แต่ง

  • โชคชรัตน์ ฤทธิ์เย็น สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ตาก
  • วีรเมธ ปุ้ยหลวง สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ตาก
  • วรายุทธ แก้วสุข สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ตาก

คำสำคัญ:

ไมโครคอนโทรลเลอร์, ขนาดมะนาว, เครื่องคัดแยก

บทคัดย่อ

บทความนี้นำเสนอการออกแบบและสร้างเครื่องคัดแยกขนาดลูกมะนาวโดยใช้ระบบสมองกลฝังตัว ประกอบด้วย 4 ส่วน คือ ส่วนช่องใส่ลูกมะนาว ส่วนคัดแยกลูกมะนาว ส่วนนับจำนวนลูกมะนาวและส่วนชั่งน้ำหนักลูกมะนาว ซึ่งสามารถคัดแยกมะนาวได้  3 ขนาด คือ ขนาดเล็กมีขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางน้อยกว่า 27 มิลลิเมตร ขนาดกลางเส้นผ่านศูนย์กลาง 27–40 มิลลิเมตร   และขนาดใหญ่เส้นผ่านศูนย์กลางมากกว่า 41 มิลลิเมตร เครื่องคัดแยกมะนาวที่พัฒนาขึ้นควบคุมการทำงานด้วยไมโครคอนโทรลเลอร์อาดุยโน่ ในการทำงานสามารถคัดแยกลูกมะนาวได้ 2 แบบ คือ แบบนับจำนวนและแบบชั่งน้ำหนัก จากการทดสอบการคัดแยกและนับจำนวนมะนาวพบว่า มะนาวขนาดเล็ก กลางและใหญ่มีความถูกต้อง 97.5 98.5 และ 100 เปอร์เซ็นต์ ตามลำดับ และผลการทดสอบคัดแยกและชั่งน้ำหนักมะนาวพบว่ามีความถูกต้อง 98.7 99.3 และ 100 เปอร์เซ็นต์ ตามลำดับ

Downloads

Download data is not yet available.

References

[1] Umpa K. The lemons. Bangkok: Naka Publishing House Publishing;2011.Thai.

[2] Chokcharat R, Theerayut A, Tossawut C. Microcontroller Based lemons counting and Sorting machine. Phayao Research 6: conference proceedings, January 26-27, 2017, Phraya Ngam Muang Convention Hall, Phayao, Thailand. 2017.Thai

[3] Load Cell. Available from: www.ecpe.nu.ac.th/piyadanai/content/50_01/303407_1_50/.../lab3_1_loadcell.doc. [Accessed 18th November2017].Thai.

[4] Optical sensor. Available from:http://www.food networksolution.com/wiki/word/6805/diffuse- reflective-optical-sensor. [Accessed 17th November 2017].Thai.

[5] Somchai, B.S., K.L. Build and develop devices with microcontrollers. Bangkok: ETT Co., Ltd. Publishing;2009.Thai.

[6] Thanachap S, Wipot S. Electric motors and controls. Available from:http://thaigoodview. com/library/contest1/tech04/54/index.htm#h06. [Accessed 14th October 2015].Thai.

Downloads

เผยแพร่แล้ว

2019-06-30