กระบวนการนึ่งและอบแห้งข้าวฮางงอกด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ร่วมกับคลื่นอินฟราเรด

ผู้แต่ง

  • นพพร พัชรประกิติ สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงราย
  • พงศธร จันทร์แก้ว สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงราย
  • วัชรพงษ์ มโหรี สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงราย

คำสำคัญ:

ข้าวฮางงอก, การนึ่ง, อบแห้ง, พลังงานแสงอาทิตย์, คลื่นอินฟราเรด

บทคัดย่อ

บทความนี้นำเสนอกระบวนการนึ่งข้าวฮางงอกด้วยระบบผลิตน้ำร้อนแสงอาทิตย์ร่วมกับหม้อนึ่งเชื้อเพลิงก๊าซหุงต้ม LPG และกระบวนการอบแห้งเพื่อลดความชื้นข้าวฮางงอกโดยใช้ตู้อบพลังงานแสงอาทิตย์ร่วมกับอินฟราเรดแทนกระบวนการผลิตแบบดั้งเดิมที่ใช้การตากแดดตามธรรมชาติ ซึ่งช่วยลดปัญหา ความเสียหายของผลิตภัณฑ์จาก สภาพอากาศ ฝนตก ไม่มีแสงแดด และลดความสกปรกจากฝุ่นละออง ในกระบวนการนึ่งได้นำระบบผลิตน้ำร้อนแสงอาทิตย์มาอุ่นน้ำให้มีอุณหภูมิสูงขึ้นถึงประมาณ 70 องศาเซลเซียสก่อนเข้าสู่หม้อนึ่งเพื่อลดการใช้พลังงานจากฮีตเตอร์ไฟฟ้า และได้พัฒนาตู้อบพลังงานแสงอาทิตย์ร่วมกับคลื่นอินฟราเรด ผลการทดสอบและการเปรียบเทียบระยะเวลา การใช้พลังงานเทียบกับระบบดั้งเดิม พบว่า ในการนึ่งสามารถลดค่าใช้ด้านพลังงานเชื้อเพลิงได้ และในการอบแห้งวิธีต่างๆ ปรากฏว่าการตากแดดตามธรรมชาติใช้เวลา 8 ชั่วโมง 20 นาที อบแห้งด้วยตู้อบพลังงานแสงอาทิตย์ใช้เวลา 7 ชั่วโมงและอบแห้งด้วยตู้อบพลังงานแสงอาทิตย์ร่วมกับอินฟราเรดใช้เวลา 4 ชั่วโมง 40 นาที โดยความชื้นเริ่มต้น 65% และความชื้นสุดท้าย14%

Downloads

Download data is not yet available.

References

1. นันนิภา ประสันลักษณ์ และ ธนาภรณ์ อธิปัญญากุล(2557). การจัดการผลิตและการตลาดของข้าวพันธุ์สกลนครและข้าวก่า ในจังหวัดขอนแก่น, วารสารวิจัยมข.2(1):ม.ค.-เม.ย. 2557.
2. ยุพกนิษฐ์ พ่วงวีระกุล รัชฎาพร อินพา และ ทิพวรรณ ใจกว้าง (2555). การผลิตข้าวกล้องมอลต์จากข้าวไร่พื้นที่สูงในจังหวัดเชียงใหม่, วารสารวิชาการสมาคมสถาบันอุดมศึกษาเอกชนแห่งประเทศไทย (สสอท.),ปีที่ 18, ฉบับที่ 1 พฤษภาคม 2555, หน้า 105-118.
3. ชลิดา เนียมนุ้ย, สุขทิพย์ สุขใส, อนุกูล วัฒนสุข, กนกภรณ์ ครุฑภาพันธ์ และ โสรยา เกิดพิบูลย์ (2555).สมบัติเชิงกายภาพบางประการของซุปที่ผลิตจากข้าวกล้องและข้าวฮาง, วารสารวิทยาศาสตร์เกษตร, ปีที่ 43, ฉบับที่ 2 (พิเศษ), พฤษภาคม - สิงหาคม 2012,หน้า 237-240.
4. กรรณิการ์ ห้วยแสน (2556). วิธีการเตรียมและการอบแห้งต่อสมบัติทางกายภาพและเคมีของข้าวฮางงอกจากข้าวพันธ์ขาวดอกมะลิ 105,วารสารวิชาการและวิจัย มทร.พระนคร, 2556.
5. ชัยวัฒน์ ทองวันชัย และเอกราช ตากกระโท, “การออกแบบและสร้างอุปกรณ์ผลิตข้าวเปลือกงอกที่ให้สาร GABA สูง”, การประชุมวิชาการเครือข่ายวิศวกรรมเครื่องกลแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 26,ตุลาคม 2555, จังหวัดเชียงราย
6. อธิคม จิรจินดาเลิศ (2546). การนึ่งข้าวกล้องด้วยไอน้่าร้อนยวดยิ่ง, วิทยานิพนธ์ปริญญาวิศวกรรมศาสตร์มหาบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีการจัดการพลังงาน,มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
7. Saeid, S., Xiaolin, W., Alan D. H. and Ziwen X.,(2015). Solar domestic hot water systemsusing latent heat energy storage medium: A review, Renewable and Sustainable Energy Reviews, Volume 49, September 2015, Pages 517–533.
8. วิภาดา ราญมีชัย, พนิดา บุญฤทธิ์ธงชัย, อภิรดี อุทัยรัตน์กิจ และ ทรงศิลป์ พจน์ชนะชัย(2557). ผลของก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์และไนโตรเจนต่อคุณภาพข้าวฮางงอก พันธุ์ขาวดอกมะลิ 105, วารสารวิทยาศาสตร์การเกษตร 45(2), 2557, หน้า 129-132.
9. Vijayaven, k., Sanjairaj , Iniyan, S., and Ranko,G., (2012). A review of solar drying technologies,Renewable and Sustainable Energy Reviews, June 2012; Vol 16(5), 2012, 2652-2670.
10. Best, R., Soto, W., Pilatowsky, I., and Gutierrez,L.J., (1994). Evaluation of a rice drying system using a solar assisted heat pump, Renewable Energy, Volume 5, (1–4), August 1994, Pages 465-468.
11. ธวัชชัย ธรรมขันแก้ว และ วีระ ฟ้าเฟื่องวิทยากุล (2555). การประเมินสมรรถนะการอบแห้งด้วยรังสีอินฟราเรดเพื่อใช้กับวัสดุเกษตร, การประชุมวิชาการสมาคมวิศวกรรมเกษตรแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 13,เมษายน 2555.
12. กิตติ สถาพรประสาธน์ และ ฉัตรชัย นิมมล (2556).อิทธิพลข องก ารแ ผ่รัง สีอินฟราเรดไกลที่มีต่อประสิทธิภาพการใช้พลังงานของระบบการอบแห้งด้วยเจตสเปาเต็ดเบดเป็นจังหวะ, KKU Research Journal, 18(2), 2013; page 325-343.
13. Amer, B.M., Hossain, M.A., and Gottschalk, K.(2013). Design and performance evaluation of a new hybrid solar dryer for banana, Energy Conversion and Management, September 2013.
14. สุทธิชัย ภมรสมิต (2550). การศึกษาการอบแห้งเนื้อปลานิลด้วยเครื่องอบแห้งพลังงานแสงอาทิตย์ ร่วมรังสีอินฟราเรด, วิทยานิพนธ์ปริญญาวิศวกรรมศาสตร์ มหาบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีพลังงาน ,มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
15. มะลิ นาชันสินธุ์, จินดาพร จ่ารัสเลิศลักษณ์ และชลิดา เนียมนุ้ย (2556). Instant Parboiled Germinated Brown Rice (Khao Hom Tong Sakonthawapee) Prepared by Far Infrared Assisted Drying Technique, The Fifth International Conference on Science,Technology and Innovation for Sustainable Well-Being (STISWB V), กัน ย า ย น 2013, LuangPrabang, สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว.
16. Chantana, P., Rattanachai, P., Sirinuch, C. and Somchai, M., (2009). Simulation design and evaluation of hybrid PV/T assisted desiccant integrated HA-IR drying system (HPIRD), Food and Bioproducts Processing, Volume 87 (2),June 2009, Pages 77–86.
17. Abe, T., and Afzal. T.M., (1997). Thin-Layer Infrared Radiation Drying of Rough Rice,Journal of Agricultural Engineering Research,Volume 67, (4), August 1997, Pages 289–297.

Downloads

เผยแพร่แล้ว

2016-04-01