การออกแบบวงจรแปลงผันไฟฟ้ากระแสสลับเป็นไฟฟ้ากระแสตรงที่ใช้ซุปเปอร์คาปาซิเตอร์เป็นแหล่งเก็บพลังงาน

ผู้แต่ง

  • พิสิทธิ วิสุทธิเมธีกร ภาควิชาวิศวกรรมระบบวัดคุมและเมคคาทรอนิกส์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร
  • วิบูลย์ ชื่นแขก ภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้าและคอมพิวเตอร์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ

คำสำคัญ:

ซุปเปอร์คาปาซิเตอร์, วงจรแปลงผันไฟฟ้ากระแสสลับเป็นกระแสตรง, วงจรแปลงผันไฟตรงเป็นไฟตรงแบบสองทิศทาง

บทคัดย่อ

บทความนี้น่าเสนอการออกแบบวงจรแปลงผันไฟฟ้ากระแสสลับเป็นกระแสตรงที่มีค่าตัวประกอบก่าลังสูงที่มีการใช้ซุปเปอร์คาปาซิเตอร์เป็นแหล่งเก็บพลังงาน ระบบที่น่าเสนอประกอบด้วยวงจรแปลงผันไฟฟ้ากระแสสลับเป็นกระแสตรงแบบชุกและมีวงจรแปลงผันไฟฟ้ากระแสตรงเป็นกระแสตรงแบบสองทิศทางต่อระหว่างเอาต์พุตของระบบและซุปเปอร์คาปาซิเตอร์เพื่อท่าหน้าที่ส่งผ่านพลังงานไฟฟ้าระหว่างเอาต์พุตระบบและซุปเปอร์คาปาซิเตอร์ ในโมดปกติโหลดได้รับพลังงานจากแหล่งจ่ายไฟสลับโดยผ่านวงจรแปลงผันไฟฟ้ากระแสลับเป็นกระแสตรงและวงจรแปลงผันไฟตรงเป็นไฟตรงถูกควบคุมให้ชาร์จซุปเปอร์คาปาซิเตอร์ ส่าหรับสภาวะที่แหล่งจ่ายไฟสลับเกิดขัดข้อง วงจรแปลงผันไฟฟ้ากระแสตรงเป็นกระแสตรงแบบสองทิศทางจะถูกควบคุมให้ส่งผ่านพลังงานจากซุปเปอร์คาปาซิเตอร์ไปที่โหลด เพื่อตรวจสอบหลักการ ระบบที่น่าเสนอได้ทดสอบระบบต้นแบบที่แรงดันเอาต์พุตวงจรแปลงผันไฟฟ้ากระแสสลับเป็นกระแสตรงมีค่าเท่ากับ 48 V ที่ก่าลังเอาต์พุต 250 W และซุปเปอร์คาปาซิเตอร์ขนาดแรงดัน 25 V ความจุ 10 F ถูกใช้เป็นแหล่งเก็บพลังงาน จากผลการทดสอบค่าตัวประกอบก่าลังด้านอินพุตของวงจรแปลงผันไฟฟ้ากระแสสลับเป็นกระแสตรงมีค่าประมาณ 0.99 และเวลาในการจ่ายพลังงานส่ารองเท่ากับ 7 วินาทีที่โหลดด้านออกเท่ากับ 100 W

Downloads

Download data is not yet available.

References

1. Yang L.S., Liang T.J. and Chen, J.F. (2007).Analysis and Design of a Single-Phase Buck-Boost Power Factor-Correction Circuit for Universal Input Voltage, Annual Conference on IEEE Industrial Electronics Society 2007,Taipei, Taiwan.
2. Talapko, D. (2012). Telecom Datacenter Power Infrastructure Avilability Comparison of DC and AC UPS, The 34th IEEE International Telecom- munications Energy Conference (INTELEC) 2012, Scottsdale, AS, USA.
3. Gualous, H., Louahlia, H. and Gallay, R. (2011).Supercapacitor Characterization and Thermal Modelling with Reversible and Irreversible Heat Effect, IEEE Transactions on Power Electronics, vol.26, no.11, November 2011, pp.3402-3409.
4. Spiazzi, G. and Mattavelli, P. (1994). Design Criteria for Power Factor Preregulators Basedon Sepic and Cuk Converters in Continuous Conduction Mode. The IEEE Industry Applications Society Annual Meeting 1994.
5. Aboulnaga, A.A. and Emadi, A. (2004).Performance Evaluation of the Isolated Bidirectional Cuk Converter with Integrated Magnetics, The IEEE Annual Conference in Power Electronics Specialists Conference 2004, Aachen, Germany.

Downloads

เผยแพร่แล้ว

2019-04-19