การควบคุมมอเตอร์ไฟฟ้ากระแสตรงไร้แปรงถ่านด้วยไมโครคอนโทรลเลอร์สำหรับจักรยาน สามล้อไฟฟ้า

ผู้แต่ง

  • เฉลิมพล เรืองพัฒนาวิวัฒน์ สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า คณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ
  • ยุทธนา กันทะพะเยา สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า คณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ

คำสำคัญ:

มอเตอร์ไฟฟ้ากระแสตรงไร้แปรงถ่าน, จักรยานสามล้อไฟฟ้า, ตัวตรวจจับฮอลล์

บทคัดย่อ

บทความนี้น่าเสนอการควบคุมมอเตอร์ไฟฟ้ากระแสตรงไร้แปรงถ่านควบคุมการท่างานด้วยไมโครคอนโทรลเลอร์โดยน่าไปใช้กับจักรยานสามล้อไฟฟ้า เนื่องจากมอเตอร์ไฟฟ้ากระแสตรงไร้แปรงถ่านไม่ต้องบ่ารุงรักษาเมื่อเทียบกับมอเตอร์ไฟฟ้ากระแสตรงแบบดั่งเดิม ระบบควบคุมที่น่าเสนอใช้หลักการแบบสี่เหลี่ยมคางหมู ซึ่งข้อมูลต่าแหน่งสนามแม่เหล็กที่โรเตอร์มาจากตัวตรวจจับฮอลล์ที่มีมุมต่างกัน 120 องศา โดยการหมุน 1 รอบ ใช้การอ้างอิง 6 ขั้น เพื่อยืนยันระบบการควบคุมที่น่าเสนอ ได้ทดสอบควบคุมความเร็วของจักรยานสามล้อไฟฟ้าบรรทุกน้่าหนัก 80 กิโลกรัม

Downloads

Download data is not yet available.

References

1. Chan, T.F, Yan, L.T. and Fang, S.Y. (2002). Inwheel permanent-magnet brushless dc motor drive for an electric bicycle, IEEE Transactions on energy conversion, vol. 17, no. 2, June 2002, pp. 229 – 233.
2. Kahveci, H., Okumus, H.I. and Ekici, M. (2014).Improved brushless DC motor speed controller with digital signal processor, IET Journals & Magazines, vol. 50, no. 12, June 2014, pp. 864 – 866.
3. Xia, C.L. (2012). Permanent magnet brushless DC motor drives and controls, John Wiley & Sons, Singapore.
4. Liu, D. (2008). Brushless DC motors made easy, freescale, 2008.
5. Souza, S.D. (2004). Sensored BLDC motor control using dsPIC30F2010, Microchip Technology, 2004.

เผยแพร่แล้ว

2016-04-01