การย้ายตำแหน่งจุดหมุนพลาสติกของโครงสร้างคาน-เสาคอนกรีตเฟรมภายในโดยการเสริมเหล็กแนวยาวระดับกลาง

ผู้แต่ง

  • ชยานนท์ หรรษภิญโญ ภาควิชาวิศวกรรมโยธา มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
  • รัฐพล เกติยศ สาขาวิชาวิศวกรรมโยธาและสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เขตพื้นที่เชียงราย
  • ปิยะพงษ์ วงค์เมธา ภาควิชาวิศวกรรมโยธา มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

คำสำคัญ:

จุดต่อคาน-เสาภายใน, จุดหมุนพลาสติก, เหล็กเสริมระดับกลาง, แรงวัฏจักร

บทคัดย่อ

บทความนี้นำเสนอผลการทดสอบเพื่อศึกษาพฤติกรรมของส่วนย่อยเฟรมคาน-เสาแบบเทในที่ภายในอาคารภายใต้แรงกระทำแบบสลับทิศ จำนวน 2 ตัวอย่าง โดยแปรผันรายละเอียดของเหล็กเสริมภายในจุดต่อ ได้แก่ ตัวอย่าง M1 ซึ่งออกแบบให้สามารถรับแรงแผ่นดินไหวตามมาตรฐาน ACI352R-02 และตัวอย่าง M2 เป็นจุดต่อที่มีรายละเอียดเหล็กเสริมเหมือนกับตัวอย่าง M1 และเพิ่มเหล็กเสริมแนวยาวระดับกลางภายในบริเวณจุดต่อต่อเนื่องจนถึงบริเวณปลายคาน จากผลการทดสอบแสดงให้เห็นว่าผลของเหล็กเสริมระดับกลางที่เพิ่มเติมเข้าไปนั้น ทำให้คุณสมบัติด้านการรับแรงแผ่นดินไหวดีขึ้นอย่างชัดเจนทั้งในด้านกำลัง รูปแบบการวิบัติที่เหนียวพฤติกรรมการสลายพลังงานที่สูงขึ้น และการเสื่อมถอยของค่าความแข็งเกร็งช้าลง

Downloads

Download data is not yet available.

References

1. Hollings, J.P. (1968). Reinforced Concrete Seismic Design, Bulletin of the New Zealand Society for Earthquake Engineering, vol. 2(3),pp. 217-250.
2. Hollings, J.P. (1968). A reinforced concrete building in Wellington, Bulletin of the New Zealand Society for Earthquake Engineering,vol. 2(4), pp. 420-442.
3. American Concrete Institute (2014). Building Code Requirements for Structural Concrete (ACI 318-14) and Commentary.
4. American Concrete Institute (2002).Recommendations for Design of Beam-Column Connection in Monolithic Reinforced Concrete Structures (ACI 352R-02).
5. กรมโยธาธิการและผังเมือง (2554). มาตรฐานประกอบการออกแบบอาคารเพื่อต้านทานการสั่นสะเทือนของแผ่นดินไหว (มยผ.1301-54)
6. Bahjat, A.F and James, K.W. (1987). Study of moving beam plastic hinging zones for earthquake-resistant design of R/C building,ACI Structural journal, Jan-Feb 1987, pp.31-39
7. American Concrete Institute (2001).Acceptance Criteria for Moment Frames Based on Structural Testing (ACI T1.1-01).
8. Chopra, A. K., (2011). Dynamic of Structures-Theory and Applications to Earthquake Engineering, International edition, Prentice Hall, New Jersey.

Downloads

เผยแพร่แล้ว

2016-04-01