การศึกษาอิทธิพลของมุมเอียงหน้าดายในกระบวนการลากขึ้นรูปลึก

ผู้แต่ง

  • เชษฐ์ อุทธิยัง สาขาวิชาวิศวกรรมแม่พิมพ์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา
  • วีรวิชญ์ เลิศนิธิจิรโชติ สาขาวิชาวิศวกรรมแม่พิมพ์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา
  • ไชยรัตน์ ปาระมี สาขาวิชาวิศวกรรมแม่พิมพ์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา
  • สุรนันท์ เทียนทิพย์ สาขาวิชาวิศวกรรมแม่พิมพ์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา
  • สุวิช มาเทศน์ สาขาวิชาวิศวกรรมแม่พิมพ์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

DOI:

https://doi.org/10.14456/rmutlengj.2016.16

คำสำคัญ:

ขีดจำกัดอัตราส่วนการลากขึ้นรูป, มุมเอียงหน้าดาย, แรงในการลากขึ้นรูป

บทคัดย่อ

งานวิจัยนี้เป็นการศึกษามุมเอียงหน้าดายของแม่พิมพ์ลากขึ้นรูปลึกเพื่อออกแบบและสร้างแม่พิมพ์โลหะในการลากขึ้นรูปลึก โดยทำการศึกษาแรงในการลากขึ้นรูปลึก ทดสอบความสามารถในการลากขึ้นรูปลึกของวัสดุแผ่นเหล็กกล้าไร้สนิม AISI 304 สร้างชุดอุปกรณ์วัดแรง และอุปกรณ์วัดระยะ ทำการทดลองเพื่อหาความแตกต่างในการลากขึ้นรูปในแต่ละมุมเอียงของผิวหน้าดาย จากการทดลองพบว่าที่มุมเอียงผิวหน้าดาย 0 องศา 0.5 องศา และ 1.5 องศา สามารถใช้ขีดจำกัดอัตราส่วนการลากขึ้นรูปเท่ากับ 1.9โดยใช้แรงลากขึ้นรูปสูงสุดที่ 53.98 กิโลนิวตัน ต่างจากมุมเอียงผิวหน้าดาย 2.0 องศา สามารถใช้ขีดจำกัดอัตราส่วนการลากขึ้นรูปได้น้อยที่สุดเท่ากับ 1.8 โดยใช้แรงลากขึ้นรูปสูงสุดที่ 44.58 กิโลนิวตัน ส่วนมุมเอียงหน้าดาย 1.0 องศา สามารถใช้ขีดจำกัดอัตราส่วนการลากขึ้นรูปเท่ากับ 2.1 โดยใช้แรงลากขึ้นรูปสูงสุดที่ 72.14 กิโลนิวตัน ขีดจำกัดอัตราส่วนการลากขึ้นรูปขึ้นอยู่กับมุมเอียงหน้าดายที่เพิ่มขึ้น มุมเอียงหน้าดายที่แตกต่างกันจะใช้แรงในการลากขึ้นรูปแตกต่างกันเพียงเล็กน้อย

Downloads

Download data is not yet available.

References

1. Chanachai. V, Chaiwat. T. A study of variable in deep drawing process.(Bachelor thesis). Bangkok.Tools and die engineering. King Mongkut’s University of Technology Thonburi; 1997. Thai.
2. Thawat. P. A Study on the Influence of blank holder slope on the deep drawing process of stainless steel sheet.(Master thesis). Technology metal forming. King Mongkut’s University of Technology Thonburi;1999. Thai.
3. Julsiri. S. Basic of engineering sheet metal forming.Bangkok; 1983. Thai.
4. Varunee. P, Pongpan. K. Sheet metal forming.Bangkok. Technology promotion association(Thailand-japan); 2008.Thai.
5. Gavas M, Izciler M. Effect of blank holder on deep drawing of square cups. Journal of Materials &Design. 2007; 28:1641-1646.
6. Savas V, Secgin O. (2007). A new type of deep drawing die desing and experimental results. Journal of Materials & Design. 2007; 28:1330-1333.
7. Schey JA. Introduction to Manufacturing Process,McGrawHill; 2000.
8. Chet U. Study on Increase the efficiency of deep drawing process by using lubricants.(Master thesis).Technology metal forming. King Mongkut’s University of Technology Thonburi; 2003. Thai.

Downloads

เผยแพร่แล้ว

2016-12-01

How to Cite

อุทธิยัง เ., เลิศนิธิจิรโชติ ว., ปาระมี ไ., เทียนทิพย์ ส., & มาเทศน์ ส. (2016). การศึกษาอิทธิพลของมุมเอียงหน้าดายในกระบวนการลากขึ้นรูปลึก. วารสารวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา, 1(2), 35–40. https://doi.org/10.14456/rmutlengj.2016.16