การออกแบบและสร้างเตาเผาแกลบความร้อนสูงแบบมีระะบบปิดฝาเตาอัตโนมัติ

ผู้แต่ง

  • กริช มารุยาม่า สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงราย
  • ทศพร คิดรังสรรค์ สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงราย
  • เพลิน จันทร์สุยะ สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงราย

DOI:

https://doi.org/10.14456/rmutlengj.2016.14

คำสำคัญ:

เตาเผาแกลบ, ระบบปิดฝาเตาอัตโนมัติ

บทคัดย่อ

บทความนี้ เป็นการศึกษาและวิจัยเพื่อการออกแบบและสร้างเตาเผาแกลบคุณภาพสูงด้วยเตาความร้อนสูงแบบมีระบบปิดฝาเตาอัตโนมัติ เพื่อเป็นการปรับปรุงกระบวนการออกแบบและสร้างในส่วนฝาปิดของเตาเผาแกลบคุณภาพสูงด้วยเตาความร้อนสูง ในการออกแบบได้คำนึงถึงราคาต้นทุนต่ำ สะดวกในการใช้งาน ในการเคลื่อนย้ายและการแก้ไขปัญหาในเรื่อง การประหยัดเวลาในการเฝ้าดูแลระยะการเผาไหม้ของเตาเผาแกลบดำ จากการเผาแบบแรกโดยจะทำการเผาตามปกติหลังจากนั้นจะให้ ผู้ทดลองทำการปิดเตาที่เวลา 5 ชั่วโมง แกลบดิบที่ใส่เข้าไปเท่ากับ 18 กิโลกรัมแกลบดำที่ได้เท่ากับ 7.5 กิโลกรัม หรือร้อยละ 41.67 ทำการทดลอง อีกครั้งโดยออกแบบและสร้างระบบปิดอัตโนมัติและชุดแหล่งจ่ายจากไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ ทดลองโดยการเผาแบบปกติและเซตค่าอุณหภูมิที่ 280 องศาเซลเซียสเมื่อการเผาไหม้ลงมาถึงด้านล่างถังอุณหภูมิ ถึง 280 องศาเซลเซียส เซ็นเซอร์สั่งการให้กลไกของระบบปิดอัตโนมัติปิดลงทันที แกลบดิบที่ทดลองเท่ากับ 18 กิโลกรัม และ ได้แกลบดำเท่ากับ 8.3 กิโลกรัม หรือร้อยละ.46.12 ซึ่งมากกว่าตอนแรกที่ทำการทดลองโดยใช้การเผาแบบคนเฝ้าคอยปิดและยังประหยัดเวลาในการดูแลเฝ้าเตาอีกด้วย จากการเผาแกลบ ได้เผาแกลบที่มีคุณภาพสูง แกลบที่มีคุณภาพสูงนั้นต้องมีองค์ประกอบของขี้เถ้าแกลบน้อยที่สุดไม่เกินประมาณ 10% ของแกลบดำทั้งหมด และจะต้องได้ประมาณแกลบดำมากจากแกลบดิบ ในการเผาแกลบได้ใช้เตาเผาแกลบ โดยออกแบบและสร้างระบบปิดอัตโนมัติและชุดแหล่งจ่ายจากไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ ทดลองโดยการเผาแบบปกติ ได้ใส่แกลบดิบเข้าไปเท่ากับ18 กิโลกรัม แกลบดำที่ได้เท่ากับ 8.3 กิโลกรัม หรือร้อยละ 46.12 และได้ขี้เถ้าแกลบ จากการเผาแกลบได้ประมาณ 5% จึงทำให้เตาเผาแกลบมีคุณภาพ ด้วยเตาความร้อนสูงแบบมีระบบปิดอัตโนมัติขึ้นมา

Downloads

Download data is not yet available.

References

1. Unmaung. D, Fungfaung. T, Noomkan. N. Design and build husk kiln for agriculture. Rajamangala University of Technology Lanna, Northern Campus;2005.
2. Chunwarin. W, Chungtarasana. T. Charcoal making and quality of charcoal from mangrove timbers by small brick kiln kind, vol. Thai Journal of forestry.1986;3(4):253-275.
3. For biomass- Energy for Environment Foundation.Available from: http://www.efe.or.th/ [Accessed 6th May 2016].
4. Price chaff. Available from: http://www. banrainarao.com/[Accessed 6th May 2016].

Downloads

เผยแพร่แล้ว

2016-12-01

How to Cite

มารุยาม่า ก., คิดรังสรรค์ ท., & จันทร์สุยะ เ. (2016). การออกแบบและสร้างเตาเผาแกลบความร้อนสูงแบบมีระะบบปิดฝาเตาอัตโนมัติ. วารสารวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา, 1(2), 22–28. https://doi.org/10.14456/rmutlengj.2016.14