มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนากับมูลนิธิโครงการหลวง กรณีศึกษา : งานวิศวกรรมเพื่อการเกษตร

ผู้แต่ง

  • วธัญญู วรรณพรหม ส่วนสนับสนุนการดำเนินงานมูลนิธิโครงการหลวง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา
  • วัชระ กิตติวรเชฏฐ์ ส่วนสนับสนุนการดำเนินงานมูลนิธิโครงการหลวง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา
  • สามารถ สาลี ส่วนสนับสนุนการดำเนินงานมูลนิธิโครงการหลวง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา
  • ณัฐธินี ทรายแก้ว วิทยาลัยเทคโนโลยีและสหวิทยาการ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา
  • วรจักร์ เมืองใจ วิทยาลัยเทคโนโลยีและสหวิทยาการ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา
  • ธีระศักดิ์ สมศักดิ์ วิทยาลัยเทคโนโลยีและสหวิทยาการ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา
  • จัตตุฤทธิ์ ทองปรอน สาขาวิศวกรรมไฟฟ้า คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา
  • กฤษณพงศ์ กีรติกร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี

DOI:

https://doi.org/10.14456/rmutlengj.2016.11

คำสำคัญ:

มูลนิธิโครงการหลวง, วิศวกรรมเกษตร, ระบบ TPM, การจัดการงานวิศวกรรม

บทคัดย่อ

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนาได้ดำเนินกิจกรรมที่สนับสนุนวิศวกรรมเกษตรด้วยการจัดการระบบวิศวกรรม ตามหลักการบำรุงรักษาแบบทวีผลที่ทุกคนมีส่วนร่วม (total productive maintenance : TPM) ในพื้นที่ของสถานี/ศูนย์ฯ ของมูลนิธิโครงการ
หลวง จำนวน 38 สถานี ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2549 จนถึงปัจจุบัน โดยเริ่มจากการบำรุงรักษาเชิงป้องกัน (preventive maintenance:PM) โดยใช้กลไกการพัฒนาและประเมินความสามารถเฉพาะทาง ผ่านกระบวนการของงานวิจัย งานบริการวิชาการ และการบูรณา
การการเรียนการสอนกับพื้นที่ ผลการดำเนินการในระบบ TPM พบว่าสามารถยกระดับทักษะเฉพาะทางด้านช่างของเจ้าหน้าที่ศูนย์ฯในระดับ 2 จากการประเมินสมรรถนะตามเสาหลัก TPM ทั้ง 8 ด้าน ใน 5 หลักสูตร คือ เครื่องยนต์เล็ก

Downloads

Download data is not yet available.

References

1. Phulporn. S. Engineering Management,Faculty of Engineering, Chulalongkorn University,Thailand;2555.
2. Namnaphol. P. Overall Equipment Effectiveness (OEE) Improvement of a Power Filling Machine,Department of Engineering Management, Faculty of Engineering, Dhurakij Pundit University, Thailand;2555.

Downloads

เผยแพร่แล้ว

2016-12-01

How to Cite

วรรณพรหม ว., กิตติวรเชฏฐ์ ว., สาลี ส., ทรายแก้ว ณ., เมืองใจ ว., สมศักดิ์ ธ., ทองปรอน จ., & กีรติกร ก. (2016). มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนากับมูลนิธิโครงการหลวง กรณีศึกษา : งานวิศวกรรมเพื่อการเกษตร. วารสารวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา, 1(2), 1–7. https://doi.org/10.14456/rmutlengj.2016.11