ประเมินการวัดความแม่นยำเครื่องตรวจสอบธนบัตรเปล่งเสียงได้สำหรับโรงเรียนสอนคนตาบอดภาคเหนือในพระราชินูปถัมภ์ จังหวัดเชียงใหม่

ผู้แต่ง

  • ยุพดี หัตถสิน ภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา
  • วัชรินทร์ ปรีดี ภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา
  • สามารถ อินซ้อน ภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

DOI:

https://doi.org/10.14456/rmutlengj.2017.14

คำสำคัญ:

การสัมผัส, เครื่องตรวจสอบธนบัตร, ผู้บกพร่องทางการมองเห็น, โรงเรียนสอนคนตาบอด

บทคัดย่อ

งานวิจัยนี้นำเสนอประเมินการวัดความแม่นยำและสร้างเครื่องตรวจสอบธนบัตรเปล่งเสียงได้สำหรับผู้บกพร่องทางการเห็น เพื่อช่วยให้เกิดความมั่นใจมากขึ้นในการแยกชนิดธนบัตร ซึ่งมักเป็นปัญหาเสมอเมื่อใช้มือสัมผัสแยกแยะว่าธนบัตรนี้มีราคาเท่าใด งานวิจัยได้ใช้เซนเซอร์อินฟราเรดเป็นตัวตรวจวัดชนิดของธนบัตร แล้วรับอินพุตมาประมวลผลผ่านการควบคุมจากไมโครคอนโทรลเลอร์ แล้วเปล่งเสียงแจ้งให้ผู้ใช้งานได้รู้ชนิดของธนบัตร งานวิจัยนี้ได้ทดสอบกับคน 2 กลุ่มจากผู้ที่มีสายตาปกติ 34 คน และนักเรียนผู้บกพร่องทางการเห็น 11 คน ผลประเมินสรุปคะแนนตามหัวข้อหลักด้านความแม่นยำ อีกทั้งได้ประเมินความพึงพอใจในมิติของการออกแบบ ด้านเสียง ด้านความสะดวกในการใช้งาน และด้านราคา ซึ่งอยู่ในเกณฑ์ดีถึงดีมาก

Downloads

Download data is not yet available.

References

1. Thai notes on the current. Bank of Thailand. Available from: https://www.bot.or.th/Thai/Banknotes/HistoryAndSeriesOfBanknotes/Pages/Current_Series_of_Banknotes.aspx [Accessed 15th January 2017]. Thai.
2. Thawachai Tajai, Atthapol Na Takuawthoong, and Upady Hatthasin, " Development of the Pinpoint Material on Barcode Symbols with a Barcode Readable System for Northern School for the Blind under the Patronage of the Queen, Chiang Mai ", RMUTL Eng. J, 2016;1(2):14-21.Thai.
3. Upady Hatthasin, Siripong Matame, and Sarawit Timim, “Voice Enabled Weight and Time Apparatuses on Practice for the Northern School for the Blind under the Patronage of the Queen”, NCCIT-2014 conference, 8-9 May 2014, Angsana laguna, Phuket, Thailand, page 264-269.Thai.
4. Upady Hatthasin, Nuttapong Chumsang, and Supachai Yungkeaw, “Barriers warning glasses for the blind”, EENET-2014 conference, 26-27 March 2014, Maritime and spa hotel, Krabi, Thailand, 4 pages.Thai.
5. Upady Hatthasin, Nattawat Payarach, and Chanarong Tamasena, “Development of a SoundSystem and Detection Safety Tests in the Obstacle-Warning Glasses for the Visually Impaired.” NCCIT-2015 conference, 2-3 July 2015, Anoma hotel, Bangkok, Thailand, page 553-558.Thai.
6. The obstacle detection sensor with infrared light. Embedded Space. Available from: http://cpre.kmutnb.ac.th/esl/learning/index.php?article=ir-proximity-sensor-2y0a02 [Accessed 15th January 2017]. Thai.
7. Sonthaya Nongnuch. Optical Sensor. Available from: http://www.elec-za.com/เซ็นเซอร์แสง-optical-sensor/ [Accessed 1st February 2017]. Thai.
8. High-tech piggy bank, ATM. MeePrompt. Available from: http://www.meeprompt.com/index.php?page=item&id=16177 [Accessed 15th June 2015]. Thai.

Downloads

เผยแพร่แล้ว

2017-12-01

How to Cite

หัตถสิน ย., ปรีดี ว., & อินซ้อน ส. (2017). ประเมินการวัดความแม่นยำเครื่องตรวจสอบธนบัตรเปล่งเสียงได้สำหรับโรงเรียนสอนคนตาบอดภาคเหนือในพระราชินูปถัมภ์ จังหวัดเชียงใหม่. วารสารวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา, 2(2), 63–71. https://doi.org/10.14456/rmutlengj.2017.14