การวิเคราะห์โลกัสกำลังเชิงซ้อน จุดทำงาน และเสถียรภาพของเครื่องจักรกลไฟฟ้า แบบซิงโครนัสชนิด 3 เฟส

ผู้แต่ง

  • ณัฐพงศ์ พันธุนะ สาขาวิศวกรรมไฟฟ้า คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
  • อานนท์ สิงห์เสถียร สาขาวิศวกรรมไฟฟ้า คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
  • ปิยะภัทร พ่วงศรี โรงเรียนเตรียมวิศวกรรมศาสตร์ ไทย-เยอรมัน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
  • ปิยะภัทร พ่วงศรี โรงเรียนเตรียมวิศวกรรมศาสตร์ ไทย-เยอรมัน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ

DOI:

https://doi.org/10.14456/rmutlengj.2018.3

คำสำคัญ:

เครื่องจักรกลไฟฟ้าแบบซิงโครนัสชนิด 3 เฟส, รูปแบบของโลกัสกราฟฟิค, ความสัมพันธ์โลกัสของกำลังเชิงซ้อน

บทคัดย่อ

บทความฉบับนี้กล่าวถึงการจำลองและประยุกต์ใช้สมการทางคณิตศาสตร์ที่เกี่ยวข้องกับความสัมพันธ์ของโลกัสของกำลังเชิงซ้อน, จุทำงาน และเสถียรภาพของเครื่องจักรกลไฟฟ้าแบบซิงโครนัสชนิด 3 เฟส โดยการจำลองดังกล่าวจะแสดงผลลัพธ์ผ่านโปรแกรม Microsoft Excel เนื่องจากเป็นโปรแกรมปฏิบัติการพื้นฐานอย่างง่ายและที่เป็นที่นิยมในการใช้งานสำหรับคอมพิวเตอร์ทั่วไป ซึ่งผลลัพธ์จากการจำลองที่ได้จะแสดงผลออกมาในรูปแบบของกราฟฟิค (Graphical) โดยลักษณะของกราฟฟิคที่ได้ดังกล่าวจะถูกนำมาวิเคราะห์ถึงจุดทำงาน (Operating point) และขีดจำกัดเสถียรภาพ (Stability limit) ของเครื่องจักรกลไฟฟ้าแบบซิงโครนัสชนิด 3 เฟสตามลำดับ นอกจากนี้ประโยชน์ของงานวิจัยในบทความฉบับนี้คือ สามารถนำไปประยุกต์ใช้งานเบื้องต้นในการออกแบบและการศึกษาถึงพฤติกรรมของของเสถียรภาพของเครื่องจักรกลไฟฟ้าแบบซิงโครนัสชนิด 3 เฟส

Downloads

Download data is not yet available.

References

1. บัลลังก์ เนียมมณี, และสุขสันติ์ หวังสถิตวงษ์ “เครื่องจักรกลไฟฟ้ากระแสสลับ AC Machines” มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ, กรุงเทพฯ, 2555.
2. P. C. Sen, Principles of Electric Machines and Power Electronics, Second Edition, John Wiley & Sons, Inc 1997.
3. Stephen J. Chapman, Electrical Machinery Fundamental, Fourth Edition, McGraw-Hill International Edition, 2005.
4. ณัฐพงศ์ พันธุนะ, ศุภโชค จินดาพล, กันตินันท์ รื่นสัมฤทธิ์ อานนท์ สิงห์เสถียร“ผลกระทบของฮาร์โมนิกส์ต่อสนามแม่เหล็กหมุนในเครื่องจักรกลไฟฟ้าแบบชนิดเหนี่ยวนำ” การประชุมวิชาการ ECTI-CARD 2016.
5. ณัฐพงศ์ พันธุนะ, ศุภโชค จินดาพล, กันตินันท์ รื่นสัมฤทธิ์ อานนท์ สิงห์เสถียร และพูนศรี วรรณการ “การวิเคราะห์สนามแม่เหล็กหมุนในเครื่องจักรกลไฟฟ้าแบบเหนี่ยวนำชนิด 3 เฟส ในสภาวะอยู่ตัว”การประชุมวิชาการ ECTI-CARD 2016.
6. ณัฐพงศ์ พันธุนะ , ชนันรัตน์ วีระเพ็ชร์, วงศธร สุขสมสังข์, อานนท์ สิงห์เสถียร และสาคร วุฒิพัฒนพันธุ์ “การวิเคราะห์โลกัสกำลังเชิงซ้อนของเครื่องจักรกลไฟฟ้าแบบซิงโครนัส” การประชุมวิชาการ ECTI-CARD 2016
7. R.E. Larson, R.P. Hostetler and B.H.Edward, Calculalus and Analytic Geometry 5th . Canada: D.C.Health, 1994
8 S.C.Chapra and R.P.Canale, Numerical Methods for Engineers. Singapore: McGraw-Hill (Asia), 2006

Downloads

เผยแพร่แล้ว

2019-04-10

How to Cite

พันธุนะ ณ., สิงห์เสถียร อ., พ่วงศรี ป., & พ่วงศรี ป. (2019). การวิเคราะห์โลกัสกำลังเชิงซ้อน จุดทำงาน และเสถียรภาพของเครื่องจักรกลไฟฟ้า แบบซิงโครนัสชนิด 3 เฟส. วารสารวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา, 3(1), 41–48. https://doi.org/10.14456/rmutlengj.2018.3