ผลของความยาวส่วนทำระเหยและจำนวนโค้งเลี้ยวของท่อความร้อนแบบสั่นวงรอบต่อสมรรถนะทางความร้อนของตัวรับรังสีอาทิตย์แบบแผ่นเรียบ

ผู้แต่ง

  • ทิวากร กาจันทร์ ภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร
  • ธนกร แตงก่อ ภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร
  • วีรชัย แก้วฉัยยา ภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร
  • นพรัตน์ สีหะวงษ์ ภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร
  • ปฐมศก วิไลพล ภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร
  • ปิยะนันท์ เจริญสวรรค์ ภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร

DOI:

https://doi.org/10.14456/rmutlengj.2018.2

คำสำคัญ:

ความยาวส่วนทำระเหย, จำนวนโค้งเลี้ยว, ตัวรับรังสีอาทิตย์แบบแผ่นเรียบ, ท่อความร้อนแบบสั่นวงรอบ, สมรรถนะทางความร้อน

บทคัดย่อ

ตัวรับรังสีอาทิตย์แบบแผ่นเรียบมีขนาด 1´1.5 m2 ท่อความร้อนแบบสั่นวงรอบสร้างจากท่อคาปิลลารีทองแดงและใช้น้ำกลั่นเป็นสารทำงาน ทำการศึกษาเชิงการทดลองถึงผลกระทบของตัวแปรต่างๆ ที่มีต่อสมรรถนะทางความร้อนของตัวรับรังสีอาทิตย์ คือ ความเข้มแสง ความยาวของส่วนทำระเหยและจำนวนโค้งเลี้ยวของท่อความร้อนแบบสั่นวงรอบ โดยทำการทดสอบตัวรับรังสีอาทิตย์กับเครื่องจำลองแสงอาทิตย์ที่ใช้หลอดไฟฮาโลเจนเป็นตัวจำลองพลังงานแสงอาทิตย์ พบว่า สมรรถนะทางความร้อนของตัวรับรังสีอาทิตย์จะเพิ่มขึ้นตามค่าความเข้มแสง ความยาวส่วนทำระเหยและจำนวนโค้งเลี้ยวที่เหมาะสมของตัวรับรังสีอาทิตย์แบบแผ่นเรียบที่ใช้ท่อความร้อนแบบสั่นวงรอบคือ 1 m และ 20 รอบ ตามลำดับ โดยให้ประสิทธิภาพเชิงความร้อนสูงสุดประมาณ 0.6

Downloads

Download data is not yet available.

References

1. Tse KK, Chow TT. Dynamic model and experimental validation of an indirect thermosyphon solar water heater coupled with a parallel circular tube rings type heat exchange coil. Solar Energy. 2015;114:114-33.
2. He Q, Zeng S, Wang S. Experimental investigation on the efficiency of flat-plate solar collectors with nanofluids. Applied Thermal Engineering. 2015;88:165-71.
3. Esen M, Esen H. Experimental investigation of a two-phase closed thermosyphon solar water heater. Solar Energy. 2005;79(5):459-68.
4. Hussein HMS. Theoretical and experimental investigation of wickless heat pipes flat plate solar collector with cross flow heat exchanger. Energy Conversion & Management. 2007;48:1266-72.
5. Hussein HMS, EI-Ghetany HH, Nada SA. Performance of wickless heat pipe flat plate solar collectors having different pipes cross sections geometries and filling ratios. Energy Conversion & Management. 2006;47(11-12):1539-49.
6. Nada SA, EI-Ghetany HH, Hassein HMS. Performance of a two-phase closed thermosyphon solar collector with a shell and tube heat exchanger. Applied Thermal Engineering. 2004;24(13):1959-68.
7. Anon. Heat pipes-performance of two-phase closed thermosyphons. Data Item No. 81038. London: Engineering Sciences Data Unit;1981.
8. Azad E. Theoretical and experimental investigation of heat pipe solar collector. Experimental Thermal and Fluid Science. 2008;32(8):1666-72.
9. Deng Y, Zhao Y, Quan Z, Zhu T. Experimental study of the thermal performance for the novel flat plate solar water heater with micro heat pipe array absorber. Energy Procedia. 2015;70:41-48.
10. Deng Y, Zhao Y, Wang W, Quan Z, Wang L, Yu D. Experimental investigation of performance for the novel flat plate solar collector with micro-channel heat pipe array (MHPA-FPC). Applied Thermal Engineering. 2013;54(2):440-49.
11. Wei L, Yuan D, Tang D, Wu B. A study on a flat-plate type of solar heat collector with an integrated heat pipe. Solar Energy. 2013;97:19-25.
12. Faghri A. Heat pipe science and technology. Washington: Taylor & Francis;1995.
13. Akachi H, Polášek F, Štulc P. Pulsating heat pipes. In: Proceedings of the 5th International Heat Pipe Symposium, 1996, Melbourne, Australia. p. 208-217.
14. Arab M, Soltanieh M, Shafii MB. Experimental investigation of extra-long pulsating heat pipe application in solar water heaters. Experimental Thermal and Fluid Science. 2012;42:6-15.
15. Hudakorn T, Terdtoon P. Thermal performance investigation of a closed-loop oscillating heat pipe flat plate solar collector. In: Proceedings of the Second International Conference on Science, Technology and Innovation for Sustainable Well-Being, 2010, Quang Binh University, Vietnam.
16. Kargar Sharif Abed H, Ghiasi M, Jahangiri Mamouri S, Shafii MB. A novel integrated solar desalination system with a pulsating heat pipe. Desalination. 2013;311:206-10.
17. Nguyen KB, Yoon SH, Choi JH. Effect of working-fluid filling ratio and cooling-water flow rate on the performance of solar collector with closed-loop oscillating heat pipe. Journal of Mechanical Science and Technology. 2012;26(1):251-58.
18. Charoensawan P. Heat pipe technologies. Naresuan University: Department of Mechanical Engineering;2012. Thai.
19. Hirunlabh J. Solar energy thermal processes. Bangkok: King Mongkut’s University of Technology Thonburi;1998. Thai.

Downloads

เผยแพร่แล้ว

2019-04-10

How to Cite

กาจันทร์ ท., แตงก่อ ธ., แก้วฉัยยา ว., สีหะวงษ์ น., วิไลพล ป., & เจริญสวรรค์ ป. (2019). ผลของความยาวส่วนทำระเหยและจำนวนโค้งเลี้ยวของท่อความร้อนแบบสั่นวงรอบต่อสมรรถนะทางความร้อนของตัวรับรังสีอาทิตย์แบบแผ่นเรียบ. วารสารวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา, 3(1), 9–17. https://doi.org/10.14456/rmutlengj.2018.2