ผลกระทบทางชีววิทยาจากโทรศัพท์เคลื่อนที่ต่อศีรษะและสมองของมนุษย์

ผู้แต่ง

  • ปิยะภัทร พ่วงศรี โรงเรียนเตรียมวิศวกรรมศาสตร์ ไทย-เยอรมัน วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
  • นนชณัต ฉัตรภูติ ภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้าและคอมพิวเตอร์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
  • อภิบาล พฤกษานุบาล ภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้าและคอมพิวเตอร์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ

DOI:

https://doi.org/10.14456/rmutlengj.2018.1

คำสำคัญ:

อัตราการดูดซับพลังงานจําเพาะ, คความหนาแน่นพลังงานสูญเสีย, รูปแบบการแผ่พลังงาน

บทคัดย่อ

บทความนี้กล่าวเกี่ยวกับงานวิจัยเรื่องการจําลองผลกระทบจากโทรศัพท์เคลื่อนที่ต่อศีรษะและสมองของมนุษย์ โดยการใช้ตัวแปร สามตัว ประกอบด้วยคุณสมบัติทางไฟฟ้า มวลเนื้อเยื่อเฉลี่ยของศีรษะและสมองและความถี่ของคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าจากโทรศัพท์ ผลลัพธ์ของการจําลองนี้ถูกวัดโดยค่าอัตราการดูดซับพลังงานจําเพาะ (Specific Absorption Rate: SAR) ค่าความหนาแน่น พลังงานสูญเสียในศีรษะมนุษย์ และรูปแบบการแผ่พลังงานจากโทรศัพท์เคลื่อนที่ งานวิจัยนี้จําลองโดยใช้แบบจําลองศีรษะแบบ Flat Specific Anthropomorphic Mannequin (SAM) ร่วมกับโทรศัพท์เคลื่อนที่ตามมาตรฐาน IEEE วิธีที่ใช้ในการจําลองนี้มี สองวิธีได้แก่ Perfect Boundary Approximation (PBA) และ Thin Sheet Technique (TST) สําหรับการแบ่งเมช ร่วมกับ ระเบียบวิธีผลต่างสืบเนื่องในโดเมนเวลาสําหรับการวิเคราะห์เชิงตัวเลข ผลการวิจัยพบว่าค่า SAR ในทุกเงื่อนไขการจําลองอยู่ ในช่วง 0.013-9.95 วัตต์ต่อกิโลกรัม ประการที่สองมีความสัมพันธ์ในทางบวกระหว่างค่า SAR กับมวลเนื้อเยื่อเฉลี่ยและความถี่ ประการที่สามพื้นที่ค่า SAR อันเนื่องมาจากความถี่ 1800 MHz นั้นแคบที่สุดเพราะมี Main lobe direction เท่ากับ -60 องศา และสุดท้ายค่าความหนาแน่นพลังงานสูญเสียแปรผกผันกับค่าความถี่

Downloads

Download data is not yet available.

References

1. David M. Pozar, Microwave Engineering, Wiley, 4th Edition, 2012.
2. World Health Organization, Electromagneticfields and public health: mobile phones,2014.
3. J.G. Eduard, C. Moraru, and R. Mihai, “Study of Energy Absorption Field Emitted by Generic Mobile Phone at 900 MHz Frequency”, 9th International Conference on Communications (COMM), Bucarest, 2012, pp.267-270.
4. Lee A. K. and Yun J., “A Comparison of Specific Absorption Rates in SAM Phantom and Child Head Models at 835 and 1900 MHz”,IEEE Transactions on Electromagnetic Compatibility Vol.53 No.3, (March 2011) : 619-627.
5 Hadjem A., et al., “Analysis of Power Absorbed by Children’s Head as a Result of New Usages of Mobile Phone”, IEEE Transactions on Electromagnetic Compatibility, Vol.52. No.4. (August 2010) : 812-819.
6. C. Sriprasoet and A. Pruksanubal, “Effects of Ring Metallic Objects on Specific Absorption Rate in Human Head Caused by Mobile Phone”, 12th International conference on Electrical Engineering/Electronics, Computer, Telecom-munications and Information Technology, Hua Hin, Thailand, 2015.
7. A.Hirata et.al., “Temperature Increase in the Human Head Due to a Dipole Antenna at Microwave Frequencies”, IEEE transactions on Electromagnetic Compatibility, Vol.45, No.1, Feb. 2003.
8. Behari J and Nirala JP, “Specific absorption rate variation in a brain phantom due to exposure by a 3G mobile phone: problems in dosimetry”, Indian J Exp Biol. 2013 Dec;51 (12):1079-85.
9. P. Poungsri and A. Pruksanubal, “The biological effect from mobile phone in human head”, 13th International conference on Electrical Engineering/Electronics, Computer, Telecommunications and Information Technology, Chiangmai, Thailand, 2016.
10. Soo-Ji Lee, el at., “Bandwidth Enhanced Tri-Band Monopole Slot Antenna on Ultra- Thin Metal Housed Devices”, The 44th European Microwave Conference, Italy, Oct 2014.
11. G. Schmid et. al., “Bestimmung der Expositionsverteilung von HF Feldern im menschlichen Koerper_unter Beruecksichtigung kleiner Strukturen und thermophysiologisch relevanter Parameter”,Forschungsvorhaben, Deutschland, 2008.
12. Institute of Electrical and Electronics Engineers. “Recommended Practice for the Measurement of Potentially Hazardous Electromagnetic Fields - RF and Microwave” IEEE Standard C95.3TM-1991. [serial online] 1991 : 1-93.
13. Institute of Electrical and Electronics Engineers. “Standard for Safety Levels with Respect to Human Exposure to Radio Frequency Electromagnetic Fields, 3 kHz to 300 GHz.” IEEE Standard C95.1TM-2005.[serial online] 2005 : 1-238.
14. Institute of Electrical and Electronics Engineers.“Recommended Practice for Determining the Peak Spatial-Average Specific Absorption Rate (SAR) in the Human Head from Wireless Communications Devices: Measurement Techniques.”IEEE Std 1528TM– 2013. [serial online] 2013 : 1-246.
15. International Commission on Non-Ionizing Radiation Protection, “ICNIRP Guidelines for limiting exposure to time-varying electric, magnetic, and electromagnetic fields (up to 300 GHz).” Health Physics 74 (4), [serial online] 1998 : 494-522.
16. Ervin Joo, “Absorption of The Electromagnetic Energy in Human Head”, Doctoral Dissertation, 2005.
17. Lias K., et al. “Biological Effect of 900 MHz and 1800 MHz Mobile Phones in SAR Weight.”In IEEE. 2nd International Conference on Information and Multimedia Technology (ICIMT), Jeju Island, 2009 : (422-425).
18. Andre V. Vorst, Arye Rosen and Youji Kotsuka, RF/Microwave Interaction with Biological Tissues, Wiley-Interscience, 2006.
19. Constantine A. Balanis, Antenna Theory Analysis and Design, Wiley-Interscience, 3rd Edition, 2005.
20. K. Huang and Y. Liao, “Transient Power Loss Density of Electromagnetic Pulse in Debye Media”, IEEE Trans. on Microwave Theory and Techniques, Vol.63, No.1, Jan. 2015.

Downloads

เผยแพร่แล้ว

2018-01-01

How to Cite

พ่วงศรี ป., ฉัตรภูติ น., & พฤกษานุบาล อ. (2018). ผลกระทบทางชีววิทยาจากโทรศัพท์เคลื่อนที่ต่อศีรษะและสมองของมนุษย์. วารสารวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา, 3(1), 1–7. https://doi.org/10.14456/rmutlengj.2018.1