การออกแบบราโดมแบนด์กว้างสำหรับสายอากาศอาร์เรย์สำหรับการแพร่ภาพโทรทัศน์ระบบดิจิตอล

ผู้แต่ง

  • สิทธิชัย เด่นตรี ภาควิชาเทคโนโลยีวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์ วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ ภาควิชาเทคโนโลยีวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์ วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
  • บัญชา เหลือแดง ภาควิชาวิศวกรรมวัดคุม คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์

DOI:

https://doi.org/10.14456/rmutlengj.2018.11

คำสำคัญ:

ราโดม, สายอากาศโทรทัศน์ระบบดิจิตอล, การส่งออกอากาศ

บทคัดย่อ

การพิจารณาคุณสมบัติทางแม่เหล็กไฟฟ้าเพื่อออกแบบราโดม (Radome) ของการประยุกต์ใช้งานแบนด์กว้าง (Wideband) ของสายอากาศอาเรย์โทรทัศน์ระบบดิจิตอล (Digital TV Antenna) ที่ใช้สำหรับการส่งออกอากาศ วัสดุที่ออกแบบด้วยรูปทรงเรขาคณิตได้รับการเลือกอย่างเหมาะสมเพื่อให้ได้สมรรถนะการแพร่กระจายคลื่นที่เหมาะสม แนวทางการออกแบบราโดมสำหรับสายอากาศโทรทัศน์ระบบดิจิตอลอาเรย์แบนด์กว้างสำหรับการออกอากาศถูกนำเสนอ โดยมีกำลังการแพร่กระจายมากกว่า 90% ตลอดย่านความถี่ใช้งาน 510 ถึง 790 MHz และสายอากาศมีอัตราขยายเมื่อมีราโดมเท่ากับ 8.741 ถึง 11.65 dBi โดยข้อมูลที่นำเสนอมีความสำคัญสำหรับสายอากาศโทรทัศน์ระบบดิจิตอลที่จะมีการพัฒนาในอนาคต

Downloads

Download data is not yet available.

References

1. B. Audone, A. Delogu, and P. Moriondo, “Radome Design and Measurements,” IEEE Transactions on Instrumentation and Measurement, vol. 37. no. 2. June 1988
2. J. Moreno, M. Fernandez, A. Somolinos, L. Lozano, F. Catedra, and I. Gonzalez, “Analysis and Design of Antenna Radomes,” Communications, Antennas and Electronic Systems (COMCAS 2013), Tel Aviv, Israel, 21-23 Oct. 2013.
3. U.S. Department of Defense. “MIL-R-7705B: General specification for radomes,” U.S. Government Printing Office, Jan. 1975.
4. S. Dentri, C. Phongcharoenpanich, and K. Kaemarungsi, “Scutcheon Antenna for UWB-GPR Applications,” Proceedings of the 2012 Thailand-Japan Microwave, Bangkok, 4 pages, Aug. 2012.
5. PREPERM L270 Premix OY. Available from: https://www.plastle.com/raw-materials-catalog/PREPERM-L270 [Accessed 30th April 2018].
6. D. V. Rosato, N. R. Schott, and M. G. Rosato. Plastics engineering manufacturing and data handbook/Plastics Institute of America. 2001 ed., Boston: Kluwer Academic Publishers. 2001
7. Y. M. Pei, A. M. Zeng, L. C. Zhou, R. B. Zhang, and K. X. Xu, “Electromagnetic optimal design for dual-band radome wall with alternating layers of staggered composite and kagome lattice structure,” Progress In Electromagnetics Research, vol.122, 2012. pp.437–452

Downloads

เผยแพร่แล้ว

2018-11-30

How to Cite

เด่นตรี ส., & เหลือแดง บ. (2018). การออกแบบราโดมแบนด์กว้างสำหรับสายอากาศอาร์เรย์สำหรับการแพร่ภาพโทรทัศน์ระบบดิจิตอล. วารสารวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา, 3(2), 32–37. https://doi.org/10.14456/rmutlengj.2018.11