การออกแบบสายอากาศไดโพลแบบแผ่นแถบความถี่กว้างสำหรับเครื่องรับโทรทัศน์ดิจิทัลภาคพื้นดินภายในอาคาร

ผู้แต่ง

  • ศุภกิต แก้วดวงตา Department of Electronic and Telecommunication Engineering, Faculty of Engineering, Rajamangala University of Technology Lanna Chiang Mai
  • นฤดม บางแก้ว ภาควิชาวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์และโทรคมนาคม คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา
  • ระพี วรรณเลิศ ภาควิชาวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์และโทรคมนาคม คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา
  • ชูวงค์ พงศ์เจริญพาณิชย์ ภาควิชาวิศวกรรมโทรคมนาคม คณะวิศวกรรมศาสตร์ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง

DOI:

https://doi.org/10.14456/rmutlengj.2018.10

คำสำคัญ:

สายอากาศไดโพลแบบแผ่น, สายอากาศแถบความถี่กว้าง, โทรทัศน์ดิจิทัลภาคพื้นดิน

บทคัดย่อ

บทความนี้นำเสนอการออกแบบสายอากาศไดโพลแบบแผ่นที่มีแถบความถี่กว้างเพื่อใช้สำหรับเครื่องรับโทรทัศน์ระบบดิจิทัลภาคพื้นดินเพื่อใช้ภายในอาคาร  ซึ่งสายอากาศที่นำเสนอสามารถทำงานได้ในช่วงความถี่ 470-790 MHz ตามข้อกำหนดของประเทศไทย  โดยได้ทำการศึกษาและออกแบบสายอากาศ 2 แบบ ที่มีขนาดโดยรวมแตกต่างกัน  ซึ่งสายอากาศทั้งสองแบบมีโครงสร้างเป็นไดโพลแบบแผ่นที่คั่นกลางด้วยช่องว่างและวางตัวอยู่บนวัสดุฐานรอง  จากการออกแบบพบว่าสายอากาศที่นำเสนอมีค่าอินพุตอิมพีแดนซ์ที่เข้าใกล้ 75 gif.latex?\Omegaมีค่า gif.latex?\left&space;|&space;s_{11}&space;\right&space;|ต่ำกว่า -10 dB ตลอดช่วงความถี่ใช้งาน  มีแบบรูปการแพร่กระจายคลื่นแบบกึ่งรอบทิศทางด้วยโพลาไรเซชันแนวนอนและมีอัตราขยายเท่ากับ 2 dBi  จากการสร้างและทดสอบคุณสมบัติของสายอากาศต้นแบบพบว่าค่าอินพุตอิมพีแดนซ์ที่เข้าใกล้ 75 gif.latex?\Omega มีค่า gif.latex?\left&space;|&space;s_{11}&space;\right&space;| ต่ำกว่า -10 dB ในช่วงความถี่ 470-790 MHz  มีแบบรูปการแพร่กระจายคลื่นแบบกึ่งรอบทิศทางด้วยโพลาไรเซชันแนวนอนและมีอัตราขยายมากกว่า 2 dBi ตลอดช่วงความถี่ใช้งาน ซึ่งมีความสอดคล้องกับผลการออกแบบ  จากนั้นได้ทดสอบใช้สายอากาศทั้งสองแบบกับเครื่องรับโทรทัศน์ดิจิทัลภาคพื้นดินภายในอาคาร พบว่าสามารถนำใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพ

Downloads

Download data is not yet available.

References

1. กสทช. ผว.102-2555, “แผนความถี่วิทยุสําหรับกิจการโทรทัศน์ภาคพื้นดินในระบบดิจิตอล,” สํานักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (กสทช.), 2555.
2. Agubor C. K. and Onwumere C., Optimal Design and Fabrication of a Wideband Antenna for Terrestrial DTV Reception, International Journal of Scientific Engineering and Applied Science (IJSEAS), April 2016, vol. 2, no. 4, pp. 412 – 418.
3. Chi Y.-W., Wong K.-L., and Su S.-W., Broadband Printed Dipole Antenna With a Step-Shaped Feed Gap for DTV Signal Reception, IEEE Transactions on Antennas and Propagation, November 2007, vol. 55, no. 11, pp. 3353 – 3356.
4. Chen H.-D., Compact Broadband Microstrip-Line-Fed Sleeve Monopole Antenna for DTV Application and Ground Plane Effect, IEEE Antennas and Wireless Propagation Letters, August 2008, vol. 7, pp. 497 – 500.
5. Chen O. T.-C. and Tsai C.-Y., CPW-Fed Wideband Printed Dipole Antenna for Digital TV Applications, IEEE Transactions on Antennas and Propagation, December 2011, vol. 59, no. 12, pp. 4826 - 4830.
6. Wang C.-J. and Lee Y.-L., A Compact Dipole Antenna for DTV Applications by Utilizing L-Shaped Stub and Coupling Strip, IEEE Transactions on Antennas and Propagation, December 2014, vol. 62, no. 12, pp. 6515 – 6519.
7. Yu Y.-S., Seo D.-H., Jeon S.-G., and Choi J.-H., Design of an Internal DTV antenna for portable multimedia player, Asia-Pacific Microwave Conference, December 2006.
8. Geng J., Jin R., Wang W., He W., Ding M., Wu Q., Rui X., Yang G. and Fang Z., A New Quasi-omnidirectional Vertical Polarization Antenna With Low Profile and High Gain for DTV On Vehicle, IET Microwaves Antennas & Propagation, August 2007, vol. 1, no. 4.
9. Kulkarni A. N. and Sharma S. K., Frequency Reconfigurable Microstrip Loop Antenna Covering LTE Bands With MIMO Implementation and Wideband Microstrip Slot Antenna all for Portable Wireless DTV Media Player, IEEE Transactions on Antennas and Propagation, February 2013, vol. 61, no. 2, pp. 964 – 968.
10. Eilers C. G. and Sgrignoli G., An Analysis of DTV Propagation Into and Within a Room in a Domestic Environment, IEEE Transactions on Broadcasting, March 2002, vol. 48, no. 1,
pp. 1-9.
11. Wetmore R. E. and Schnelle D., The Performance of Antenna Amplifiers Used for Terrestrial DTV Reception, IEEE Transactions on Broadcasting, June 2004, vol. 50, no. 2, pp. 200 – 206

Downloads

เผยแพร่แล้ว

2018-11-30

How to Cite

แก้วดวงตา ศ., บางแก้ว น., วรรณเลิศ ร., & พงศ์เจริญพาณิชย์ ช. (2018). การออกแบบสายอากาศไดโพลแบบแผ่นแถบความถี่กว้างสำหรับเครื่องรับโทรทัศน์ดิจิทัลภาคพื้นดินภายในอาคาร. วารสารวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา, 3(2), 26–31. https://doi.org/10.14456/rmutlengj.2018.10