การออกแบบและสร้างเครื่องทำความสะอาดลูกบอลพลาสติกเด็กเล่น

ผู้แต่ง

  • กรวัฒน์ วุฒิกิจ ภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา
  • สุรสิทธิ์ เที่ยงจันตา ภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา
  • คธายุทธ ก๋ามะโน ภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหการ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

DOI:

https://doi.org/10.14456/rmutlengj.2018.8

คำสำคัญ:

เครื่องทำความสะอาด, ลูกบอลพลาสติกเด็กเล่น, แปรงเกลียวลำเลียง

บทคัดย่อ

งานวิจัยนี้ได้ออกแบบและประดิษฐ์เครื่องทำความสะอาดลูกบอลพลาสติกเด็กเพื่อลดปัญหาการทำความสะอาดที่ล่าช้าจากแรงงานคน การทำงานของเครื่องจะใช้เกลียวลำเลียงลูกบอลซึ่งใบพัดของเกลียวลำเลียงมีลักษณะเป็นขนแปรงพลาสติก เมื่อเกลียวหมุนสามารถลำเลียงลูกบอลพร้อมทั้งทำความสะอาดโดยการขัดจากขนแปรง เกลียวลำเลียงถูกจุ่มลงไปในเอทานอลโดยทำมุมกับแนวดิ่ง 45 องศา เกลียวลำเลียงถูกออกแบบให้มีระยะพิทช์ 0.10 เมตรเพื่อให้ลูกบอลขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางขนาด 0.075 เมตรสามารถเคลื่อนที่ในเกลียวได้ มุมเกลียวที่ใช้คือ 30 องศา จำนวนใบพัดมีทั้งหมด 5 ใบพัด โดยใบพัดที่จุ่มในเอทานอลมี 3 ใบพัด ต้นกำลังสำหรับขับเคลื่อนเกลียวคือมอเตอร์ซึ่งถูกคำนวณแรงแรงบิดเท่ากับ 1 แรงม้า นอกจากนั้นยังถูกควบคุมความเร็วรอบโดยใช้อินเวอร์เตอร์ตั้งแต่ 70 ถึง 120 รอบต่อนาที ผลการทดสอบพบว่าเครื่องทำความสะอาดลูกบอลพลาสติกเด็กมีประสิทธิภาพการทำความสะอาดลูกบอลประมาณ 95% และมีศักยภาพการทำความสะอาดลูกบอลสูงสุดที่ความเร็วรอบการหมุนแปรงเกลียว 90 รอบต่อนาทีซึ่งเร็วกว่าการทำความสะอาดด้วยแรงงานคนประมาณ 4 เท่าและสามารถลดแรงงานคนเหลือแค่เพียงหนึ่งคนในการควบคุมเครื่อง

Downloads

Download data is not yet available.

References

1.Advances in Food Extrusion Technology | Taylor & Francis Group [Internet]. [cited 2018 Jun 9]
2.Kaplan O, Celik C. An experimental research on woodchip drying using a screw conveyor dryer. Fuel. 2018 Mar 1;215:468–73.
3.Nachenius RW, van de Wardt TA, Ronsse F, Prins W. Residence time distributions of coarse biomass particles in a screw conveyor reactor. Fuel Process Technol. 2015 Feb 1;130:87–95
4.Mondal D, NabenduGhosh. Study on filling factor of short length screw conveyor with flood-feeding condition. Mater Today Proc. 2018 Jan 1;5(1, Part 1):1286–91.
5.Hibbeler RC. Engineering Mechanics: Statics. 5 edition. Macmillan Pub Co; 1989.
6.Handbook of Fluid Dynamics, Second Edition [Internet]. CRC Press. 2016 [cited 2018 Jun 9]

Downloads

เผยแพร่แล้ว

2018-10-31

How to Cite

วุฒิกิจ ก., เที่ยงจันตา ส., & ก๋ามะโน ค. (2018). การออกแบบและสร้างเครื่องทำความสะอาดลูกบอลพลาสติกเด็กเล่น. วารสารวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา, 3(2), 8–14. https://doi.org/10.14456/rmutlengj.2018.8