การจัดวางตัวเก็บประจุอย่างเหมาะสมในระบบจำหน่ายปฐมภูมิโดยใช้รูปแบบโหลด

ผู้แต่ง

  • ณฐพล ชูสกุล Rajamangala University of Technology Isan
  • พงษ์ศักดิ์ ทามแก้ว Rajamangala University of Technology Isan
  • กาณฑ์ เกิดชื่น Rajamangala University of Technology Isan

DOI:

https://doi.org/10.14456/rmutlengj.2018.13

คำสำคัญ:

การจัดวางตัวเก็บประจุ, ระบบจำหน่ายไฟฟ้าปฐมภูมิ, วิธีการหาค่าท่ีเหมาะสมหลายวัตถุประสงค์

บทคัดย่อ

บทความนี้นำเสนอการจัดวางตัวเก็บประจุอย่างเหมาะสมในระบบจำหน่ายปฐมภูมิ โดยพิจารณาจากรูปแบบโหลด ในการพิจารณา จะใช้วิธีการหาค่าท่ีเหมาะสุดหลายวัตถุประสงค์ที่เรียกว่าวิธีการเชิงพันธุกรรมแบบการจัดการลำดับที่ไม่ถูกครอบงำ (Non- dominated Sorting Genetic Algorithm, NSGA-II) ในฟังก์ชันเป้าหมายเดียวประกอบด้วยสองวัตถุประสงค์ คือพลังงานไฟฟ้า สูญเสียในระบบ และการเบี่ยงเบนของแรงดันของโหลดบัส โหลดของระบบจำหน่ายไฟฟ้าในบทความนี้จะพิจารณาโหลดหลาย รูปแบบ คือ โหลดแบบห้างสรรพสินค้า โหลดแบบโรงงานอุตสาหกรรม และโหลดแบบที่พักอาศัย โดยทำการทดลองในระบบ 33 บัสแบบเรเดียล ที่พิจารณาโหลดแบบสูงสุด โหลดรายวันเฉลี่ย โหลดรายวันที่แบ่งเป็นสามช่วง และโหลดรายวัน ผลการทดสอบ พบว่าการพิจารณาแบบโหลดรายวันเฉลี่ยสามารถหาค่าตัวเก็บประจุที่ประนีประนอมระหว่างพลังงานไฟฟ้าสูญเสียกับคุณภาพ แรงดันไฟฟ้าได้ดีที่สุด

Downloads

Download data is not yet available.

References

[1] M Mozaffarilegha et al, “Capacitor Placement in Radial Distribution System For Improve Network Efficiency Using Artificial Bee Colony,” Int. Journal of Engineering Research and Applications, Vol. 3, Issue 6, Nov- Dec 2013, pp.228.233.
[2] R. A. hHooshmand and M. Ataei, “Optimal Capacitor Placement in Actual Configuration And Operational Conditions of Distribution Systems Using RCGA,” Journal of Electrical Engineering, Vol. 58, No. 4, 2007, 189-199
[3] ธนาพัฒน์ พูนคล้าย ยุทธนา คงจีน กาณฑ์ เกิดชื่น และกฤติเดช บัวใหญ่ “การหาตำแหน่งและขนาดในการ ติดตั้งตัวเก็บประจุเพื่อลดพลังงานไฟฟ้าสูญเสียในระบบ จำหน่ายโดยมีค่าโหลดบัสเปลี่ยนแปลงตามช่วงเวลา” ESTATON2017. 21 กรกฎาคม 2560
[4] K. Buayai, C. Lekdee, P. Inrawong, and K. Kerdchuen, “Practical Capacitor Placement for Power Loss Reduction and Voltage Improving by NSGA- II,”
[5] กฤติเดช บัวใหญ่ มงคล ตรีกิจจานนท์ ประเสริฐ เผื่อน หมื่นไวย กิตติวุฒิ จีนนะบุตร และ กาณฑ์ เกิดช่ืน “การ จัดวางตัวเก็บประจุอย่างเหมาะสมโดยใช้ NSPSO”การ ประชุมวิชาการทางวิศวกรรมไฟฟ้า ครั้งที่ 37 (EECON37) พ.ศ.2557
[6] K. Deb, A. Pratap, S. Agarwal, and T. Meyarivan, “ A fast and elitist multi objective genetic algorithm: NSGA-II,” IEEE Trans., Evol. Comput. 6 (2) (2002) 182–197.
[7]ชำนาญ ห่อเกียรติ “ระบบไฟฟ้ากำลัง” มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ พ.ศ.2552
[8] ข้อมูลโหลดจากระบบจำหน่ายสถานีนครราชสีมา 03 ฟีด เดอร์ 02 ซับ 01 สถานะวันที่ 16 สิงหาคม พ.ศ.2560, แผนกควบคุมศูนย์สั่งการ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคเขต 3 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จังหวัดนครราชสีมา
[9] M. E. Baran and F. F. Wu, "Network reconfiguration in distribution systems for loss reduction and load balancing," in IEEE Transactions on Power Delivery, vol. 4, no. 2, pp. 1401-1407, Apr 1989.

Downloads

เผยแพร่แล้ว

2019-02-21

How to Cite

ชูสกุล ณ., ทามแก้ว พ., & เกิดชื่น ก. (2019). การจัดวางตัวเก็บประจุอย่างเหมาะสมในระบบจำหน่ายปฐมภูมิโดยใช้รูปแบบโหลด. วารสารวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา, 3(2), 46–53. https://doi.org/10.14456/rmutlengj.2018.13