การแยกแร่เหล็กออกจากเถ้าลอยและเถ้าก้นเตาโดยใช้แม่เหล็กนีโอไดเมียม

ผู้แต่ง

  • กฤษณะ แปงหลวง สาขาวิชาวิศวกรรมเหมืองแร่ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา
  • ภูมิมนทร์ เพชรวงษ์ สาขาวิชาวิศวกรรมเหมืองแร่ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา
  • ฟองจันทร์ จิราสิต สาขาวิชาโยธา คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา
  • วิริยะ ทองสุก สาขาวิชาวิศวกรรมเหมืองแร่ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา
  • ศิวโรฒน์ ศิริลักษณ์ สาขาวิชาวิศวกรรมเหมืองแร่ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

DOI:

https://doi.org/10.14456/rmutlengj.2018.7

คำสำคัญ:

เถ้าถ่านหิน, เถ้าลอย, เถ้าก้นเตา, แร่เหล็ก, แม่เหล็ก

บทคัดย่อ

เถ้าถ่านหินจากโรงไฟฟ้าแม่เมาะจากการวิเคราะห์โดย XRF พบว่ามี %Fe ประมาณ 10% การแยกมลทินเหล็กออกโดยใช้แม่เหล็ก-ถาวรชนิดนีโอไดเมียมในกระบวนการแบบเปียก พบว่า ลดมลทินเหล็กในตัวอย่างเถ้าลอยและเถ้าก้นเตาลงเหลือ 6.02% Fe ที่ความเข้มสนามแม่เหล็ก 3573 เกาส์ และ 5.23% Fe ที่ความเข้มสนามแม่เหล็ก 3705 เกาส์ ตามลำดับ และเปอร์เซ็นต์การเก็บกู้เหล็กจากตัวอย่างพบว่า เก็บได้ 90% และ 79% ในตัวอย่างเถ้าลอยและเถ้าก้นเตา ตามลำดับ

Downloads

Download data is not yet available.

References

[1]กรมควบคุมมลพิษ. (2017). การใช้เถ้าลอยในงานคอนกรีต. [online] Available at: https://www. pcd.go.th/info_serv/pol_suc_ash.html [Accessed 27 Jul. 2017].

[2]Wang S, Wu H. Environmental-benign utilisation of fly ash as low-cost adsorbents. Journal ofhazardous materials. 2006 Aug 25;136(3):482-501.

[3]การไฟฟ้าผลิตแห่งประเทศไทย. การนำเถ้าลอยลิกไนต์ไปใช้ประโยชน์. [Online]. Available from: https://maemoh.egat.com/index.php/89-sarat /89-sarat1 [Accessed 27 July 2017].

[4]Elementalmatterinfo. Elementalmatterinfo. [Online]. Availablefrom:https://www.elementalmatter. info/iron-properties.htm [Accessed 27 July 2017].

[5]บริษัท ทอรัส พอซโซลานซ์. เถ้าลอย / ผลิตภัณฑ์มวลผสม. [Online]. Available from: https://www. tauruspozzolan.com/product-flyash.php [Accessed 27 July 2017].

[6]บทความสมาคมนิวเคลียร์แห่งประเทศไทย. การวิเคราะห์โดยวิธีเอกซเรย์ฟลูออเรสเซนต์. [Online].Availablefrom: https://www.nst.or.th/article/article494/article49418.htm [Accessed 27 July 2017].

[7]ศิวโรฒม์ ศิริลักษณ์. แม่เหล็กนีโอไดเมียมกับวิศวกรรมการแต่งแร่. เชียงใหม่ : สาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ; 2554.

[8]R. Bhima Rao, P. Chattopadhyay and G.N. Banerjee. Removal of iron from fly ash for ceramic and refractory applications.:Council of Scientific and Industrial Research. Bhubaneswar:India; 1999.

[9]นิคม โชติกานท์. แต่งแร่ MINERAL PROCESSING. เชียงใหม่ ภาควิชาวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่; 2540.

Downloads

เผยแพร่แล้ว

2016-07-01

How to Cite

แปงหลวง ก., เพชรวงษ์ ภ., จิราสิต ฟ., ทองสุก ว., & ศิริลักษณ์ ศ. (2016). การแยกแร่เหล็กออกจากเถ้าลอยและเถ้าก้นเตาโดยใช้แม่เหล็กนีโอไดเมียม. วารสารวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา, 3(2), 1–7. https://doi.org/10.14456/rmutlengj.2018.7