วารสารวิชาการเทคโนโลยีพลังงานและสิ่งแวดล้อม จัดทำโดย บัณฑิตวิทยาลัย วิทยาลัยเทคโนโลยีสยาม เพื่อเป็นสื่อในการเผยแพร่ผลงานวิจัย ความรู้และวิทยาการ ทางด้าน วิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีในด้านพลังงานและสิ่งแวดล้อม เป็นต้น วารสารเป็ดรับบทความจาก ภายในและภายนอก รวมถึงต่างประเทศ แบบเต็มรูปแบบ (Full Paper) รวมถึงบทความวิชาการ (Review Articles) บทความที่เสนอมาอาจเขียนเป็นภาษาไทยหรือภาษาอังกฤษก็ได้ วารสารจัดพิมพ์ปีละ 2 ฉบับ ในเดือน มกราคม- มิถุนายน และ เดือนกรกฎาคม-ธันวาคม สามารถส่งต้นฉบับได้โดยตรงที่บรรณาธิการวารสารวิชาการเทคโนโลยีพลังงานและสิ่งแวดล้อม ตามที่อยู่ด้านล่าง โดยบทความดังกล่าวจะต้องไม่เคยเผยแพร่ในวารสารอื่นมาก่อน และเป็นข้อคิดเห็นของผู้ส่งบทความเท่านั้น

Published: 31-12-2016

GUIDELINES OF VEHICLE ROUTING PROBLEM BY HEURISTIC CASE STUDY. ARMPHONE NORLINTHA AGENCY. BEERLAO CO., LTD. LUANGPRABANG PROVINCE LAO PEOPLE’S DEMOCRATIC REPUBLIC

ฮัอเฮอ หวาลื้อ, ศักดิ์ กองสุวรรณ, เชษฐ์ภณัฏ ลีลาศรีสิริ

1-11

Guidelines of Vehicle Routing Problem By Heuristic of Mineral Drinking Water Factory In Luangprabang Province Lao People’s Democratic Republic

ประทุมพร แก้วประเสริฐ, รองศาสตราจารย์ ดร. ศักดิ์ กองสุวรรณ, ดร. เชษฐ์ภณัฏ ลีลาศรีสิริ

12-22

GUIDELINES OF VEIHCLE ROUTING PROBLEM BY HEURISTIC OF LUANGPRABANG CEMENT CO.LDT CASE STUDY

กันละคร เพชรลาที, รองศาสตราจารย์ ดร. ศักดิ์ กองสุวรรณ, ดร. เชษฐ์ภณัฏ ลีลาศรีสิริ

23-32

Pulp Quality Improvement for Ceiling Board Manufacturing by Taguchi Method

วิไลทิพย์ พันโยธา, กนกพร ศรีปฐมสวัสดิ์

41-49

Municipal Solid Waste Properties Analysis for Refuse-Derived fuel production in On-Nuch Mechanical Biological Treatment plant

นายอนุช ลีละเศรษฐกุล, สุธรรม ปทุมสวัสดิ์

50-59

Comparative study on corrosion rates and lifetime estimation of L80-13Cr andK55 tubing in petroleum production

อธิวัฒน์ เกษสุขมาโนซ, ผศ.ดร.อัฆพรรค์ วรรณโกมล

69-77

EVALUATION OF FATIGUE DAMAGE OF SKY-TRAIN FIBER-REINFORCED-POLYMER NOISE BARRIERS

ณัฐภัทร บัวเพ็ชร์, ฉัตรพันธ์ จินตนาภักดี

78-91

Analysis of Energy utilization between Hydraulic Type and All-Electric Type of Plastic Injection Molding Machines

วารุณี ฟองจันทร์, วิทยา ยงเจริญ

92-101