การพัฒนานโยบายสาธารณะเพื่อสุขภาวะชุมชน : จากงานวิจัยสู่การใช้ประโยชน์

Main Article Content

ณชพงศ จันจุฬา

Article Details

บท
บทความรับเชิญ

References

กิตติ สัจจาวัฒนา. 2560. งานวิจัยเพื่อพัฒนาพื้นที่กับการสร้างความเปลี่ยนแปลงในพื้นที่. วารสารวิจัยเพื่อการพัฒนาเชิงพื้นที่. ปีที่ 9 ฉบับที่ 1 มกราคม-กุมภาพันธ์.

กุลทัต หงส์ชยางกูร และปรัชญานันท์ เที่ยงจรรยา. 2560. การสร้างและการบริหารเครือข่าย. สงขลา: สถาบันการจัดการระบบสุขภาพ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์.

ขนิษฐา นันทบุตร และคณะ. 2556. 7+1 นโยบายสาธารณะร่วมสร้างประเทศไทยให้
น่าอยู่. กรุงเทพฯ: สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ.

จีรเนาว์ ทัศศรี. 2560. การประเมินผลเพื่อเสริมสร้างพลังอำนาจ. สงขลา: สถาบันการจัดการระบบสุขภาพ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์.

จีรเนาว์ ทัศศรี. 2561. การจัดการความรู้. สงขลา: สถาบันการจัดการระบบสุขภาพ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์.

ฉัตรนภา พรหมมา และคณะ. 2561. สานพลังวิจัย มหาวิทยาลัยคู่ชุมชนท้องถิ่น. อุตรดิตถ์: ศูนย์บูรณาการพันธกิจสัมพันธ์ สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์.

ณชพงศ จันจุฬา. 2561. การขับเคลื่อนผลงานวิจัยชุมชนสู่นโยบายสาธารณะ. เอกสารประกอบการประชุมเชิงปฏิบัติการ “การจัดการความรู้เพื่อการพัฒนาระบบการจัดการเครือข่าย”. ระหว่างวันที่ 25-26 สิงหาคม 2561 ณ โรงแรมไอโฮเทล ขอนแก่น.

ณชพงศ จันจุฬา และคณะ. 2562. การประเมินผลโครงการการจัดการสุขภาวะท่ามกลางวิกฤตความรุนแรง. เสนอ สถาบันการจัดการระบบสุขภาพ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์.

ณชพงศ จันจุฬา และคณะ. 2562ก. การวิจัยและพัฒนาสุขภาวะชุมชนท้องถิ่นสามจังหวัดชายแดนใต้. ปัตตานี: มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี.

ณชพงศ จันจุฬา และอัลญาณ์ สมุห์เสนีโต. 2561. สถานการณ์การคลังท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนตำบลในพื้นที่สามจังหวัดชายแดนภาคใต้ ภายใต้สถานการณ์ความไม่สงบในพื้นที่. วารสารวิชาการคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์. ปีที่ 14 ฉบับที่ 2 กรกฎาคม-ธันวาคม.

ปรัชญานันท์ เที่ยงจรรยา และกุลทัต หงส์ชยางกูร. 2560. ภาวะผู้นำกับการสร้างเสริมสุขภาพ. สงขลา: สถาบันการจัดการระบบสุขภาพ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์.

พงค์เทพ สุธีรวุฒิ. 2560. การติดตาม ประเมินผล ยุทธศาสตร์ แผน โครงการสร้างเสริมสุขภาพ. สงขลา: สถาบันการจัดการระบบสุขภาพ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์.

พงค์เทพ สุธีรวุฒิ. 2561. ระบบการติดตามประเมินผลการดำเนินงานโครงการสร้างเสริมสุขภาพ. สงขลา: สถาบันการจัดการระบบสุขภาพ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์.

พงค์เทพ สุธีรวุฒิ และคณะ. 2559. การติดตาม สนับสนุนและประเมินผลโครงการ. สงขลา: โฟร์-บาด.

พิริยะ ผลพิรุฬห์. 2556. เศรษฐกิจสร้างสรรค์กับการพัฒนาประเทศไทย. วารสารเศรษฐศาสตร์ปริทรรศน์ สถาบันพัฒนศาสตร์. ปีที่ 7 ฉบับที่ 1 มกราคม.

เพ็ญ สุขมาก. 2561. การสร้างเสริมสุขภาพ. สงขลา: สถาบันการจัดการระบบสุขภาพ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์.

มาร์แชล บี โรเซนเบิร์ก. 2560. สานสัมพันธ์ด้วยสันติ. นครปฐม: สถาบันสิทธิมนุษยชนและสันติศึกษา มหาวิทยาลัยมหิดล.

ศูนย์บูรณาการพันธกิจสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์. 2561. ระบบและกลไกบริหารงานวิจัยและพันธกิจสัมพันธ์. อุตรดิตถ์: มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์.

สีลาภรณ์ บัวสาย. 2557. งานวิจัยเพื่อพัฒนาพื้นที่กับการสร้างความเปลี่ยนแปลงในพื้นที่. วารสารวิจัยเพื่อการพัฒนาเชิงพื้นที่. ปีที่ 6 ฉบับที่ 3 มกราคม-กุมภาพันธ์.

สุธีระ ประเสริฐสรรพ์. 2556. กระบวนการงานวิจัยเพื่อพัฒนาพื้นที่: แนวทางการพัฒนางานวิจัยเพื่อรับใช้สังคม. กรุงเทพฯ: สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย.

สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ. 2560. รายงานสถานการณ์สุขภาวะฅนไทย 4 มิติ. นนทบุรี: บริษัท สหมิตรพริ้นติ้งแอนด์พับลิซซิ่ง จำกัด.