การพัฒนาระบบฐานข้อมูลศักยภาพเกษตรกรในกลไกตลาดทุเรียนหลงลับแลจังหวัดอุตรดิตถ์

Main Article Content

ภานุวัฒน์ ขันจา

บทคัดย่อ

งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อออกแบบและพัฒนาระบบฐานข้อมูลเกษตรกรในกลไกตลาดทุเรียนหลงลับแล เพื่อพัฒนาระบบสารสนเทศสนับสนุนการตัดสินใจเพื่อลดความเสียเปรียบในกลไกการตลาดทุเรียนหลงลับแล และเพื่อหาประสิทธิภาพของการประยุกต์ใช้ระบบสารสนเทศชุมชนกับการลดความเสียเปรียบในกลไกการตลาดทุเรียนหลงลับแลจังหวัดอุตรดิตถ์ โดยวิธีการประยุกต์ใช้ระบบสารสนเทศในการรวบรวมข้อมูล พัฒนาระบบฐานข้อมูลเกษตรกรผู้ปลูกทุเรียนหลงลับแล การรวมกลุ่มเครือข่าย ผลผลิตทุเรียนหลงลับแล ช่องทางตลาดสำหรับทุเรียนหลงลับแล และข้อมูลการติดต่อสื่อสารระหว่างเกษตรกร เพื่อสนับสนุนการเพิ่มขีดความสามารถของผู้ประกอบการในระบบธุรกิจเกษตร สนับสนุนการพัฒนาเทคโนโลยี นวัตกรรมและองค์ความรู้ ภายใต้แนวคิดการค้าที่เป็นธรรม เพื่อเป็นการลดความเสียเปรียบของเกษตรกรในกลไกตลาดทุเรียนหลงลับแลจังหวัดอุตรดิตถ์


          ผลการศึกษาพบว่าการออกแบบระบบฐานข้อมูลสามารถแยกเป็นโปรแกรมย่อย 8 โมดูล คือโมดูลบริหารจัดการข้อมูลสมาชิก โมดูลจัดการพื้นที่แปลงเพาะปลูกทุเรียน โมดูลจัดการข้อมูลผลผลิตทุเรียนรายปี โมดูลรายงานผลและติดตามข้อมูล โมดูลรายงานเอกสาร โมดูลจัดการข้อมูลสำหรับสมาชิกระบบ โมดูลจัดการข้อมูลสำหรับผู้ดูแลระบบ และโมดูลวิเคราะห์ความเคลื่อนไหวการใช้ระบบ แบ่งกลุ่มผู้ใช้ได้ 4 กลุ่มคือ ผู้ดูแลระบบ ผู้บริหารกลุ่ม เกษตรกร และบุคคลทั่วไป ผลการพัฒนาระบบโดยรวมมีความสมบูรณ์ร้อยละ 96 อยู่ในระดับมากที่สุด สามารถใช้งานได้ในทุกโมดูลและมีเสถียรภาพในการประมวลผล ผลการหาประสิทธิภาพโดยรวมของระบบเท่ากับร้อยละ 95 อยู่ในระดับมากที่สุด สามารถนำระบบไปประยุกต์ใช้งานได้ดีมีความผิดพลาดเพียงเล็กน้อย และผลการประยุกต์ใช้ระบบสารสนเทศมีความพึงพอใจในภาพรวมอยู่ในระดับมากที่สุด ระบบมีจุดเด่นในการกำหนดสิทธิ์ในการเข้าถึงข้อมูลของผู้ใช้งาน สามารถสนับสนุนผู้ใช้เป็นระดับสมาชิก กลุ่ม และรวมทั้งระบบ จึงสามารถบริหารจัดการสมาชิกภายในกลุ่มได้อย่างอิสระ ควรพัฒนาต่อในด้านสารสนเทศการตัดสินใจ มีระดับความพึงพอใจระดับมาก เนื่องจากข้อจำกัดด้านการสำรวจข้อมูลทำให้ข้อมูลไม่สมบูรณ์ครบถ้วนทั้งหมด

Article Details

บท
บทความวิจัย

References

จักราวุธ สอนโกษา. (2550). พัฒนาระบบสารสนเสนกลุ่มบริหารงานบุคคล ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาขอนแก่น เขต 1, ปริญญาการศึกษามหาบัณทิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา. มหาวิทยาลัยมหาสารคาม.

ฉัตรนภา พรหมมา. (2554). อุตรดิตถ์โมเดล. มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์. อุตรดิตถ์

ฉัตรนภา พรหมมา. (2561). รูปแบบการประเมินเสริมพลังการบริหารจัดการงานวิจัยและพันธกิจสัมพันธ์มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์กับชุมชนท้องถิ่น.วารสารวิชาการมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์. มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์.

ณพัชร์วดี แสงบุญนำ. (2547). การออกแบบและพัฒนาระบบสารสนเทศโดยใช้หลักการ UML บนฐานข้อมูลเชิงวัตถุ. วิทยานิพนธ์วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย.

วจี ปัญญาใส. (2560). การพัฒนากระบวนการเรียนรู้ด้วยบทเรียนสำหรับผู้ประกอบการธุรกิจเกษตรทุเรียนหลงลับแล จังหวัดอุตรดิตถ์. วารสารวิชาการมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์. มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์.

สุณี สุทธิวานิช. (2549). การจัดทำระบบฐานข้อมูลแผนชุมชน สำหรับการบูรณาการการบริหารจัดการเชิงพื้นที่กรุงเทพฯ. โครงการจัดทำระบบฐานข้อมูลแผนที่ชุมชนสำหรับบูรณาการการบริหารจัดการเชิงพื้นที่. กรุงเทพฯ.

สำนักงานจังหวัดอุตรดิตถ์ (2558). หลง – หลิน ลับแล มหัศจรรย์ทุเรียนเมืองอุตรดิตถ์ (ออนไลน์).
สืบค้นจาก: https://www.uttaradit.go.th/doc/turean_utt.pdf [15 มกราคม 2559]

อรพิน อริยะมงคลการ. (2544). ออกแบบและพัฒนาฐานข้อมูลแบบกระจายบนเว็บ สำหรับธนาคารโค-กระบือ ในโครงการพระราชดำริ. วิทยานิพนธ์วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยศรีปทุม.

อรสา สุกสว่างและคณะ. (2549).ระบบฐานข้อมูล GIS ด้านทรัพยากรพรรณไม้ในมหาวิทยาลัย เกษตรศาสตร์ วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ. จังหวัดสกลนคร.